Search results

 1. Eturl

  Pobieralnia - Klienty - drobna zmiana

  Witajcie u?ytkownicy. Przyszed? czas, aby wprowadzi? ma?? zmian? w dziale Pobieralnia. Dnia dzisiejszego znikn??y subfora Windows oraz Linux, a sam Dzia? Klienty zosta? zamieniony w przekierowanie. Od teraz wszystkie klienty znajduj? si? w jednym miejscu. Na li?cie znajdziecie klienty...
 2. Eturl

  -Expowiska [8.60] Podziemna kryj?wka bandyt?w

  Jest to ju? druga mapka jak? udost?pniam na forum ;p Troch? informacji Na mapce znajduje si? ma?y podziemny kompleks zabudowa?. Jest to bardziej mapka pod s?absze potworki typu: bandity, trolle, minosy itp. Mapka powinna si? sprawdzi? zar?wno jako expowisko lub jako quest. Screeny...
 3. Eturl

  UWAGA! Przerwa techniczna 15.07 godz. 9.00 - 11.30

  Dnia 15.07.2013r. w godzinach od 9.00 do 11.30 forum zostanie wy??czone w celu wprowadzenia kilku zmian i poprawek. Czas ten nie powinien si? wyd?u?y?.
 4. Eturl

  -Expowiska [8.60] Domek w g?rach + kopalnie

  Uprzedzam, ?e mapa nie by?a robiona dla serwer?w exp x99999, tak wi?c troszk? detali si? na niej znajduje ;p Troch? informacji Mapka nie jest zbyt du?a, ale wg mnie idealnie nadaje si? na jakiego? questa lub te? wej?cie do kopalni. Przej?cie do kopalni znajduje si? pod wodospadem (mo?na p?ywa...
 5. Eturl

  Problemy z forum - wyja?nienie

  Witajcie. Jak pewnie zd??yli?cie zauwa?y? ostatnimi czasy forum troch? szwankuje. Zdarza?o si?, ?e kilka razy dziennie nie da?o si? wej?? na forum. Problem ten zosta? ju? zg?oszony i prawdopodobnie jutro rano b?dzie on naprawiony. Tym czasem prosz? si? uzbroi? w cierpliwo??, bo nie tylko was...
 6. Eturl

  Kim jest Pico i czy jest tu tylko dla picu

  Witajcie. Przysz?a pora, aby wyja?ni? wam kim jest Pico i co b?dzie robi? na forum, gdy? wielu z was do dzisiaj tego nie wie. S? w?r?d was te? tacy co mimo to, i? go nawet nie znaj? zarzucaj? mu brak jakiejkolwiek aktywno?ci. Kim jest nowy administrator? Pico, a w?a?ciwie Daniel jest jednym z...
 7. Eturl

  [G?osowanie] Signature of the Month #24 - "Bo?e Narodzenie"

  Temat: Bo?e Narodzenie Format: .PNG | .GIF Regulamin g?osowania: 1. W g?osowaniu mog? wzi?? udzia? wszyscy u?ytkownicy ze sta?em d?u?szym ni? 2 tygodnie. G?osy zbanowanych s? brane pod uwag? przy podliczaniu. 2. Uczestnik konkursu mo?e wzi?? udzia? w g?osowaniu, jednak nie mo?e g?osowa? na...
 8. Eturl

  Ankieta #1 (Boty i Narz?dzia)

  Witam, Czemu ma s?u?y? ten temat? Ju? wyja?niam. Temat ten jest pierwszym z cyklu ankiet, w kt?rych b?dziecie mogli decydowa? o wygl?dzie forum. Wiadome jest, ?e wi?kszo?? z was pogrywa Tibi?, a co za tym idzie zapewne korzysta z bot?w (nie m?wcie, ?e nie) i to w?a?nie wy macie wi?ksz...
 9. Eturl

  Nab?r na moderator?w Tibia.net.pl - Wyniki!

  Witajcie, Przyszed? czas na og?oszenie wynik?w naboru na moderator?w tematycznych Tibia.net.pl. Wiem, ?e musieli?cie troch? na te wyniki poczeka?, ale by?o to spowodowane do?? poka?n? liczb? poda? jakie nades?ali?cie. Po zapoznaniu si? ze wszystkimi podaniami oraz wys?uchaniu opinii...
 10. Eturl

  Nab?r na moderator?w Tibia.net.pl

  Witajcie, u?ytkownicy Tibia.net.pl. Po raz kolejny og?aszamy nab?r na moderator?w tematycznych na Tibia.net.pl. Poszukujemy od 4 do 6 moderator?w. Wybrane osoby otrzymaj? szans? wykazania si? swoimi umiej?tno?ciami jako moderatorzy pr?bni podczas 2 tygodniowego okresu pr?bnego. Potrzebujemy...
 11. Eturl

  Sco vs. Eturl Sous

  Temat: Wodospad G?osowanie trwa do 20.02.2012r. G?osy os?b, kt?re maj? na koncie mniej ni? 30 post?w nie b?d? zliczane. Praca 1 Praca 2
 12. Eturl

  Eturl Sous vs Korzonek

  Czas si? troch? zabawi? nie uwa?acie? Data: 5.02.2012r. do godz. 24:00 Temat: *** Wersja Tibii: 8.50 - 8.60 Ilo?? zdj??: dowolna Czy screeny in-game s? dozwolone: nie ***- Temat pojedynku zostanie wybrany spo?r?d propozycji, kt?re mo?ecie podawa? w tym temacie do pi?tku (27.01.2012r.) do...
 13. Eturl

  Gobliny z Grynch klanu powracaj?.

  Tibijczycy, potrzebujemy waszej pomocy. Po raz kolejny gobliny z Grynch klanu realizuj? sw?j niecny plan kradzie?y wszystkich ?wi?tecznych prezent?w. Powstrzymaj je, a odzyskane prezenty zwr?? jak najszybciej staremu, dobremu Ruprechtowi.
Top