What's new

#2 Zimowa Aktualizacja 2018 - Tibia

DenZ

Zasłużony
Joined
Feb 23, 2011
Messages
859
Reaction score
29
Age
25
Oryginalny temat:​

Code:
Whe winter update has now been released and brings many new challenges to Tibia.
Become part of an ancient elfish conflict between the summer and winter court and enter the magical realm of dreams. Once united, the world of these wondrous dream elves was defiled and divided by envy and strife. Face invading, nightmarish creatures and use all your strength to prevent the nightmare from coming true.
However, not only the elfish dream world is getting invaded by spooky, creepy monsters. Supernatural creatures are also wreaking havoc in several ancient ruins scattered around Tibia. True horror and challenging puzzles are waiting for ambitious ghostbusters. Can you solve them all and gain access to the spectres' buried shelter?
Do not forget to take a trip into the jungle of Tiquanda in order to provide your services to a grumpy, greedy dwarf. This charmless little fellow might be the only one who can shine some light on the story behind the broken compass.
Furthermore, a new, annual returning, questline called Winterlight Solstice has been implemented. The quest will be accessible as of December 22, a dedicated news with more information and final details will follow soon.

The Cyclopedia received a new feature, which provides a detailed overview on your character stats as well as the combat stats of your equipped gear. Besides that, the Character Information can be used to look up and sort your character's achievements and to display your recent deaths and PvP kills in the client.
New quality of life features have found their way into the client as well. Many items are now stackable and can therefore be stowed in the Supply Stash. The new trader filter option in the stash allows you to list only stowed items that are being purchased by the selected NPC.
Furthermore, items are now highlighted with a coloured frame, which allows to identify the approximate value of the item at a glance. The frames can be changed to smaller corners or completely disabled in the Interface options.
From now on, upon each server save, a randomly selected Prey creature will be boosted: A boosted creature yields double XP, double loot and has its respawn rate increased by 2x till the next server save. The currently boosted creature is displayed in the login screen of your client and has replaced the Monster of the Week on our website.
There is a new imbuement called Vibrancy that can remove existing paralyse effects with a certain chance whenever a paralyse attack is launched at the wearer of the imbuement. In addition, the cooldown of the paralyse rune was raised to six seconds. Due to raised concerns, we have removed a reflection component from the imbuement.
There are some changes that were not explicitly announced in previous teasers and were also not available during our test servers:
A brand-new event calendar, which can be found in the redesigned login screen of your client and in the news section of our website, informs you on currently active and upcoming events in Tibia.
Additionally, we have reworked the character selection screen, which now provides more information, like the level and vocation of each character as well as the character's current outfit. 
Last but not least, some of the new items (valuables) were added to the loot of the secret library bosses, which should make beating them more profitable.
We hope you enjoy the content of the new winter update and wish you a lot of fun in Tibia,
Your Community Managers

Przet?umaczony:

Wydano zimow? aktualizacj?, kt?ra przynosi Tibii wiele nowych wyzwa?.
Sta? si? cz??ci? staro?ytnego konfliktu mi?dzy letnim a zimowym dworem i wejd? do magicznej krainy sn?w. Po zjednoczeniu ?wiat tych cudownych, snobistycznych elf?w zosta? splugawiony i podzielony przez zawi?? i k??tnie. Zmierzaj si? z naje?d?cami, koszmarnymi stworzeniami i wykorzystaj ca?? swoj? si??, aby nie dopu?ci? do tego, by koszmar si? spe?ni?.
Jednak nie tylko ?wiat marze? jest ?cigany przez straszne, przera?aj?ce potwory. Nadprzyrodzone istoty siej? spustoszenie w kilku staro?ytnych ruinach rozsianych po Tibii. Prawdziwe horrory i wymagaj?ce ?amig??wki czekaj? na ambitne zjawy. Czy potrafisz rozwi?za? je wszystkie i uzyska? dost?p do ukrytego schronienia dla widm?
Nie zapomnij wybra? si? w podr?? do d?ungli Tiquanda, aby ?wiadczy? us?ugi z?emu, chciwemu krasnoludowi. Ten pozbawiony czar?w ma?y cz?owiek mo?e by? jedynym, kt?ry mo?e rzuci? nieco ?wiat?a na histori? za z?amanym kompasem.
Ponadto zaimplementowano now?, powracaj?c? do roku lini? zada? o nazwie Winterlight Solstice. Zadanie b?dzie dost?pne od 22 grudnia, specjalne wiadomo?ci z dodatkowymi informacjami i ostateczne szczeg??y wkr?tce.

Cyklopedia otrzyma?a now? funkcj?, kt?ra zapewnia szczeg??owy przegl?d statystyk postaci, a tak?e statystyki walki z wyposa?onym ekwipunkiem. Poza tym, informacje o postaci mog? by? u?ywane do wyszukiwania i sortowania osi?gni?? twojej postaci oraz wy?wietlania twoich ostatnich ?mierci i zab?jstw PvP w kliencie.
Nowe funkcje jako?ci ?ycia r?wnie? trafi?y do ​​klienta. Wiele przedmiot?w mo?na teraz uk?ada? w stosy i dlatego mo?na je sk?adowa? w magazynie zapas?w. Nowa opcja filtru handlowego w skrytce umo?liwia wy?wietlanie tylko pozycji z?o?onych, kt?re s? kupowane przez wybranego NPC.
Ponadto elementy s? teraz pod?wietlone za pomoc? kolorowej ramki, kt?ra pozwala na szybk? identyfikacj? przybli?onej warto?ci przedmiotu. Ramki mo?na zmieni? na mniejsze rogi lub ca?kowicie wy??czy? w opcjach interfejsu.
Od tej chwili, po ka?dym zapisaniu serwera, losowo wybrana posta? Prey zostanie wzmocniona: Zwi?kszona istota przynosi podw?jne PD, podw?jne ?upanie i ma wsp??czynnik odrodzenia zwi?kszony o 2x do nast?pnego zapisu na serwerze. Aktualnie wzmocniona istota jest wy?wietlana na ekranie logowania klienta i zast?pi?a Potwora tygodnia na naszej stronie internetowej.
Istnieje nowe nasycenie o nazwie Vibrancy, kt?re mo?e usun?? istniej?ce efekty parali?u z pewn? szans?, gdy atak spustowy zostanie wywo?any u u?ytkownika. Co wi?cej, czas odnowienia sparali?owanej runy zosta? zwi?kszony do sze?ciu sekund. Ze wzgl?du na zg?aszane w?tpliwo?ci usun?li?my komponent refleksyjny z impoundu.
Istniej? pewne zmiany, kt?re nie zosta?y wyra?nie og?oszone w poprzednich wersjach i nie by?y r?wnie? dost?pne podczas naszych serwer?w testowych:
Zupe?nie nowy kalendarz wydarze?, kt?ry mo?na znale?? na przeprojektowanym ekranie logowania klienta oraz w dziale aktualno?ci na naszej stronie internetowej, informuje o aktualnie aktywnych i nadchodz?cych wydarzeniach w Tibii.
Dodatkowo zmienili?my ekran wyboru postaci, kt?ry zapewnia teraz wi?cej informacji, takich jak poziom i powo?anie ka?dej postaci, a tak?e obecny str?j postaci.
Wreszcie, niekt?re z nowych przedmiot?w (kosztowno?ci) zosta?y dodane do ?upu tajnych szef?w bibliotek, co powinno ich pobi? bardziej op?acalnie.
Mamy nadziej?, ?e spodoba Ci si? zawarto?? nowej zimowej aktualizacji i ?yczymy Ci dobrej zabawy w Tibii,
Twoi mened?erowie spo?eczno?ci
 
Top