What's new

Jak doda? hotkey pod wybrany przycisk

fridai

Forum friend
Joined
May 13, 2010
Messages
177
Reaction score
9
Age
24
Witam, s?owem wst?pu chcia?bym powiedzie?, ?e w tibii gdzie sorcerer musi operowa? ogromn? ilo?ci? hotkey?w ci??ko jest sobie to wszystko pouk?ada? (oczywi?cie odnosz? si? r?wnie? do innych klas), czasem brakuje nam miejsca na najwa?niejsze hotkeye, a czasem nawet woleliby?my zrobi? u?ytek z przycisk?w, kt?re nie maj? zastosowania w grze aby u?atwi? sobie ?ycie, tak jestem leniem i ci??ko mi na si?? wyrabia? sobie nawyki wciskania shift/ctrl + F1-F12 po prostu jest tego zbyt wiele a w ko?cu okaza?o si?, ?e 12 pierwszych hotkey?w to za ma?o jak na najwa?niejsze spelle. Niedawno zosta?a dodana opcja "Equip" do clienta tibii zwi?kszaj?ca nasze mo?liwo?ci.

1. B?dziemy operowa? na ?wietnym programie daj?cym ciekawe mo?liwo?ci w po??czeniu z prostot? obs?ugi (nie wymaga pisania skrypt?w by podmieni? hotkey, co jest du?ym u?atwieniem), mianowicie "Comfort Keys pro". Oczywi?cie pobieramy go i instalujemy.
images

2.Po zainstalowaniu i otwarciu wy?wietli nam si? okienko pokazane na screenie:
7HT5Sdn.png


a)Na ?rodku w polu "kombinacja klawiszy" klikamy przycisk, kt?ry chcemy podmieni? za co? innego.
aarldnk.png

b)Nast?pnie wybieramy "typ akcji", w naszym przypadku b?dzie to "Zamie? klawisz lub skr?t".
QBXmGC3.png

c)Teraz w pasku "zamie? z klawiszem" wybieramy za kt?ry klawisz ma zosta? zamieniony wcze?niej wybrany klawisz.

d)Tutaj pojawia si? przydatna dla nas opcja w kt?rej mo?emy wybra? z kt?rym klawiszem ma zosta? u?yty podmieniany klawisz do wyboru mamy: shift,crtl,alt,win. Nas interesuj? dwa pierwsze dzi?ki kt?rym mamy dost?p do 2 pozosta?ych linii hotkey?w w tibii, kt?re wymagaj? naci?ni?cia 2 klawiszy, a my dzi?ki temu mo?emy zminimalizowa? to do naci?ni?cia tylko jednego.

e)Mo?emy r?wnie? doda? d?wi?k podczas u?ycia.

Tip: W tibii dziwnie dzia?a system zak?adania ring?w przez co nie mo?emy tym samym przyciskiem za?o?y? i ?ci?gn?? go jednocze?nie ale dzieje si? tak tylko wobec tych "przydatnych" kt?re s? czasowe np. Time ring, dlatego proponuj? nosi? ze sob? np. Wedding ring oraz zbindowa? dodatkowy przycisk na niego dzi?ki czemu gdy mamy za?o?onego Time ringa jeste?my w stanie go zast?pi? wedding ringiem i wtedy naciskaj?c 2 raz ?ci?gn?? wedding ringa.

Z bocznych klawiszy num1-num9 zrobi?em u?ytek zast?puj?c je mo?liwo?ci? zak?adania ring?w. A num0 jest zbindowane na lewy przycisk myszy dzi?ki czemu podczas expienia przesuwam jedynie kursor na 1 miejsce w battle i naciskam num0 by zaatakowa? moba co prawda ma to wi?kszy sens gdy nie zbieramy loota i gdy nie biegaj? obok nas inni gracze przez co nie musimy przesuwa? kursora na moba bo 1 miejsce na li?cie battle zaj?? nam gracz, tak czy inaczej jest wygodniej.
2LfkGUY.png

3.Gdy chcemy doda? nowy hotkey po prostu klikamy na li?cie po lewej "Zamie? klawisz lub skr?t" a nast?pnie pole kt?re wcze?niej wype?niali?my danymi dot. poprzedniego hotkeya si? oczy?ci i bedziemy mogli zn?w stworzy? nowy hotkey.
Je?li ju? sko?czyli?my tworzenie hotkey?w wystarczy zamkn?? program "krzy?ykiem" oraz nacisn?? "tak" gdy program zada pytanie "Czy zapisa? zmiany przed wyj?ciem". Program nie zostanie zamkni?ty tylko doda si? do "traya", a nasze hotkeye zaczn? dzia?a?.
qHuVcIR.png


-Poradnik napisany w 100% przeze mnie, w razie wyga?ni?cia screen?w jestem w stanie je od?wie?y? po kontakcie na pw. :tongue:
 
Top