What's new

- BBot BBot - czyli najbardziej przyjazny bot do Tibii

klima06

User
Joined
Apr 18, 2008
Messages
28
Reaction score
1
logopyd.png
1. Co to jest BBot?
BBot to bot do Tibii o bardzo przyjaznym wygl?dzie i bardzo ogromnej funkcjonalno?ci. Obecnie, gdy wi?kszo?? bot?w upad?a, sta? si? najpot??niejszym dost?pnym botem do Tibii.

2. Czy jest on darmowy?
Niestety tak pot??nego bota nie dostaniesz za darmo, ani nie znajdziesz ?adnych crack?w do niego. Cena bota jest bardzo, bardzo ma?a w por?wnaniu do funkcjonalno?ci i cen innych bot?w.
Cena bota na 30 dni:
- karta p?atnicza: $3.00 USD ~ 9.51 z?
- sms: $3.20 USD ~ 10.40 z?

3. Czy BBot jest bezpieczny i niewykrywalny?
Nie istnieje co? takiego jak niewykrywalny bot, ale w por?wnaniu z konkurencj? wykrywalno?? BBota jest bardzo niska. Na oficjalnym forum BBot'a, mo?na przeczyta?, ?e wy??cznie 1-2% u?ytkownik?w BBot'a zosta?o zbanowanych. Najprawdopodobniej by?a to wina u?ytkownik?w, a nie bota. Trzeba wiedzie? jak boci?!

4. Opis funkcji BBot'a.

BASIC FUNCTIONS
basicic.jpg
BBot Tools Menu: dodaje w Tibii ma?e menu, w kt?rym znajduj? si? drobne, przydatne funkcje takie jak np. Anti Push, LootBag Kicker, Fast Hand.
BBot Tray Icon: dodaje ma?? ikonk? na pasku startu przy zegarze, dzi?ki kt?rej mo?esz ukry? Tibie lub BBot'a.
BBot Smart Say: bot uczy si? jak poprawnie ma rzuca? czary, czyli je?li w Tibii rzucasz exure pisz?c "eXura", bot mimo ?e b?dzie mia? wpisane "exura" b?dzie rzuca? czar m?wi?c "eXura".
Open Backpacks: je?li nie masz otwartego plecaka, bot otworzy go automatycznie.
Drop Empty Vials: wyrzuca puste viale na ziemi?.
Eat Food: bot b?dzie jad? jedzenie z plecaka, je?li zaznaczymy r?wnie? funkcj? "From Ground", bot najpierw b?dzie jad? z ziemi, gdy nie b?dzie jedzenia na ziemi dopiero zacznie je?? z plecaka.
Fishing: bot b?dzie ?owi? ryby do czasu a? Tw?j cap b?dzie wynosi? "min cap". Je?li serwer, na kt?rym grasz wymaga robak?w zaznacz "Need Worm".
XRay: wy?wietla nazw? i ilo?? hp graczy b?d?cych na innych pi?trach.
Framerate Limit: je?li Tibia nie jest na samym wierzchu wszystkich okienek ogranicza ilo?? FPS'?w, przez co Tibia nie obci??a mocno komputera.
Reconnect: bot b?dzie pr?bowa? ponownie Ci? zalogowa?, po wyrzuceniu z gry.
Server Save: pozwala na ustawienie czasu zapisu na serwerze, dzi?ki czemu po zapisie bot ponownie b?dzie pr?bowa? si? zalogowa?.
Anti AFK Kick: bot co jaki? czas b?dzie obraca? Ci? w miejscu, ?eby unikno?? kick'u z gry po 15 min bezczynno?ci.
Stack Items: grupowanie przedmiot?w w plecaku np. je?li w jednym plecaku mamy 23gp, a w drugim 53gp - gp zostan? przeniesione do jednego plecaka.
Ammo Counter: wy?wietla w Tibii napis informuj?cy o ilo?ci pozosta?ej amunicji.
Screenshot Advancements and Death: robi zrzut ekranu do folderu "Screenshots" znajduj?cego si? w folderze z botem, podczas gdy awansujemy w levelu, magic levelu lub skillu.
[OT] Auto Change Gold: funkcja powinna by? u?ywana tylko na serwerach, gdzie mo?na zamieni? prawym przyciskiem myszy 100 gp na 1 platinium coin itp.


HUD INFORMATIONS & STATISTICS
hudwu.jpg
Spells Timer: wy?wietla w Tibii jak d?ugo b?dzie jeszcze trwa? rzucony czar.
Magic Wall Timer: wy?wietla w Tibii na magic wall'u ilos? czasu do znikni?cia.
Estimated Creature Level: wy?wietla w Tibii przybli?ony level graczy oraz potwor?w bazuj?c na jego szybko?ci. UWAGA: je?li wy?wietlony level postaci jest wi?kszy ni? w rzeczywisto?ci oznacza to, ?e posta? posiada itemy przy?pieszaj?ce chodzenie.
Skill Advanced Messages: niestety mam za wysokie skille i nie mam mo?liwo?ci sprawdzenia tej funkcji
Exp Statistics: dodaje na g?rze ekranu w Tibii informacje takie jak: exp do nast?pnego levela, zdobyta ilo?? do?wiadczenia od w??czenia bota, exp/h, czas potrzebny do wbicia kolejnego levela, czas od w??czenia bota.
Exp Gain Informations: na dole ekranu w Tibii wy?wietla informacj? za ka?dym razem jak zabijemy potwora, ile razy musimy go jeszcze zabi?, ?eby wbi? level.
Auto Show Statistics: dodaje po bokach ekranu w Tibii ciekawe informacj? na temat skill'i, zabitych potwor?w, loot'a oraz zu?ytych item?w.
Reset All Statistics: resetuje wszystkie liczniki.

PROTECTOR
protectory.jpg
Protector to zesp?? alarm?w, w kt?rym mo?emu ustawi? jaka ma by? podj?ta akcja przy danym wydarzeniu (alarm, screenshot, pauza bota, wylogowanie, zamkni?cie Tibii, wy??czenie komputera, prywatna wiadomo?? do gracza, czy nawet wykona? specjalny skrypt napisany w macro).
Klikaj?c przycisk [...] mo?emy wybra? jaka akcja ma by? podj?ta podczas gdy wyst?pi wydarzenie opisane obok. W ramach poradnika wyt?umacz? wszystkie wydarzenia.
Low Health: poziom ?ycia spada poni?ej x hp.
Low Mana: poziom many spada poni?ej x mp.
Low Potions: ilo?? potion?w jest mniejsza ni? x.
Low Soul: ilo?? pkt soul jest mniejsza ni? x.
Low Capacity: ilos? capa jest mniejsza ni? x.
Moved: posta? zosta?a przesuni?ta.
Messaged: wiadomo?? na g??wnym czacie.
Disconnected: posta? nie jest zalogowana.
30 Secs Stopped: gracz 30 sekund stoi w miejscu.
No Food: brak jedzenia w plecaku.
Game Master: zostaje wykryty GM, CM itp.
Damaged By: posta? dostaje uderzenie wi?ksze ni? x hp.
Furniture Thrown: na ekranie pojawi?y si? paczki z meblami.
SD Shot: na ekranie zostaje wystrzelone SD.
High Level on Screen: na ekranie pojawia si? gracz o levelu x lub wy?szym, ale bazuje to na szybko?ci gracza, czyli w rzeczywisto?ci podany gracz mo?e mie? mniejszy level.
Attacked by Player: posta? zostaje zaatakowany przez innego gracza.
Player with Skull: na ekranie pojawia si? gracz ze skullem.
Player on Screen: na ekranie pojawia si? inny gracz.
Creature on Screen: na ekranie pojawia si? potw?r.
Elemental Damage: posta? zostaje zaatakowana przez jeden z ?ywio??w.

TRADE HELPER
tradeiv.jpg
Trade helper automatycznie wysy?a wiadomo?ci na kana? Trade i pilnuje czy nie pojawiaj? si? interesuj?ce Ciebie oferty.
W Watch wpisujesz wyrazy po przecinku jakich bot ma szuka? na kanale Trade. Funkcj? aktywujesz zaznaczaj?c Active. W Auto-Message: wpisujesz wiadomo??, kt?r? bot ma wysy?a? na kana? Trade, mo?esz r?wnie? zaznaczy? Yell, ?eby bot krzycza?.

FRIEND HEALER
friendhealer.jpg
Friend healer zosta? stworzony z my?l? o druidach, ale w praktyce nadaje si? do ka?dej profesji.
Aby leczy? swoich przyjaci?? musisz pierw doda? ich do listy:
W pole Name wpisujesz ich nick w use wybierasz potion/run?, kt?r? chcesz leczy?. Je?li chcesz leczy? czarem wybierasz Cast Spell i wpisujesz pod spodem czar. Przy HP wpisujesz procent ?ycia Twojego przyjaciela, przy kt?rym ma zosta? on uleczony. W My HP i My Mana wpisujesz ilo?? swojego ?ycia i many, ?eby leczy? przyjaciela. Po dodaniu wszystkich przyjaci?? aktywujesz funkcj? zaznaczaj?c Active.

HEALER
healere.jpg
Healer to narz?dzie sk?adaj?ce si? z 2 mniejszych lecz?cych narz?dzi, z czego ka?da posiada 2 rodzaje leczenia - przy pomocy itemu oraz czaru.

Na samym dole wybieramy priorytet, czym najpierw bot ma si? leczy?. Przy wybraniu Item, priorytet leczenia przy bardzo niski hp b?dzie wygl?da? nast?puj?co:
Heavy Item → Light Item → Heavy Spell → Light Spell
(niskie hp - Heavy Item, wysokie hp Light Spell)
Za? przy wybraniu Spell:
Heavy Spell → Light Spell → Heavy Item → Light Item
(niskie hp - Heavy Spell , wysokie hp Light Item)

Przy ustawianiu czar?w:
Spell: formu?a czaru.
Health: ilos? hp, przy kt?rym czar ma zosta? rzucony. Przy zaznaczeniu % warto?? powinna wynosi? od 0 do 100 i b?dzie to ilo?? % ca?ego ?ycia, przy kt?rym posta? ma si? leczy?.
Mana: ilo?? many potrzebna na rzucenie czaru.

Przy ustawianiu item?w:
Use: potion/runa, kt?ra ma zosta? u?yta.
Health: ilos? hp, przy kt?rym item ma zosta? u?yty. Przy zaznaczeniu % warto?? powinna wynosi? od 0 do 100 i b?dzie to ilo?? % ca?ego ?ycia, przy kt?rym posta? ma si? leczy?.

MANA TOOLS
manatools.jpg
Mana Tools to narz?dzie zar?wno do odnawiania many, jak i trenowania mlevel'a.
Mana Restore odpowiada za odnawianie many:
From Mana: je?li mana b?dzie poni?ej tej warto?ci bot u?yje poni?szego itemu.
To Mana: b?dzie u?ywa? poni?szego przedmiotu dop?ki ilo?? many nie przekroczy tej warto?ci.
Use %: pola From Mana i To Mana b?d? podawane w procentach czyli powinny wynosi? od 0 do 100.
Use: item, kt?rym b?dziemy przywracali man?.

Mana Training odpowiada za trenowanie mlevel'a:
From Mana: je?li mana b?dzie powy?ej tej warto?ci bot u?yje poni?szego czaru.
To Mana: b?dzie u?ywa? poni?szego przedmiotu dop?ki ilo?? many nie zejdzie ni?ej ni? ta warto??.
Use %: pola From Mana i To Mana b?d? podawane w procentach czyli powinny wynosi? od 0 do 100.
Cast: czar, kt?ry b?dzie rzucany w podanej sytuacji.

RE-USER & CURES
reuser.jpg
Cast Spells odpowiada za ponowne rzucanie czaru, gdy ten si? sko?czy:
Haste → 'utani hur'
Strong Haste → 'utani gran hur'
Magic Shield → 'utamo vita'
Invisible → 'utana vid'
Recovery → 'utura'
Int. Recovery → 'utura gran'
Sharpshooter → 'utito tempo san'
Swift Foot → 'utamo tempo'
Blood Rage → 'utito tempo'
Protector → 'utamo tempo'
Charge → 'utani tempo hur'
Light → 'utevo lux'
Great Light → 'utevo gran lux'
Ultimate Light → 'utevo vis lux'

Items odpowiada za ponowne za?o?enie przedmiotu po jego sko?czeniu:
Amulet: ponowne za?o?enie przedmiotu znajduj?cego si? w slocie na amulety.
Ammo: ponowne za?o?enie przedmiotu znajduj?cego si? w slocie na amunici?.
Ring: ponowne za?o?enie przedmiotu znajduj?cego si? w slocie na pier?cienie.
Soft Boots: ponowne za?o?enie soft boot?w po sko?czeniu si? jednej pary.
Left Hand: ponowne za?o?enie przedmiotu znajduj?cego si? w slocie lewej r?ki (np. Speary).
Right Hand: ponowne za?o?enie przedmiotu znajduj?cego si? w slocie prawej r?ki (np. Speary).

Cure odpowiada za wyleczenie nas gdy zostaniemy "zatruci" jakim? ?ywio?em:
Poison: trucizna.
Curse: kl?twa.
Bleeding: krwawimy.
Eletrification: elektryczno??.
Burning: ogie?.
Paralyze: parali?, w wi?kszej kratce wpisujemy czar, a w mniejszej ilo?? punkt?w many potrzebna na rzucenie czaru.

ENCHANTER
enchanterd.jpg
Enchanter to narz?dzie, kt?re pomo?e Ci robi? runy lub enchanted speary.
Enchant: wybierasz co masz robi? oraz gdzie znajduj? si? wolne miejsce.
Cast: formu?a zakl?cia na wykonanie runy/spear'a.
Mana: minimalna ilo?? many do wykonania runy/spear'a.
Soul: minimalna ilo?c punkt?w soul potrzebna do wykonania runy/spear'a.


TRAINER
trainerg.jpg
Trainer to narz?dzie, kt?re b?dzie za Ciebie trenowa? na monkach, slimach i innych potworach lub ludziach.
HP Training:
Ustawiasz to wtedy, kiedy trenujesz na potworach, kt?re same si? lecz? lub na innym graczu. Aby ustawi? ten rodzaj treningu klikasz Refresh Trainers i na li?cie zaznaczasz monki/inne lecz?ce si? potwory/gracza. Nie zaznaczasz tutaj potwor?w, kt?re pomagaj? Ci wbi? shielding. W Attack HP wpisujesz ilo?? % hp, od kt?rego posta? ma zaczyna? atakowa? sw?j wy?ej wybrany obiekt. W Stop HP ilo?? % hp, od kt?rego posta? przestaje atakowa? sw?j cel. Przy tym rodzaju treningu posta? atakuje tylko obiekty zaznaczone na li?cie.

Slime Training:
Zbijasz nieco hp matce slima, ?eby po klikni?ciu Refresh Trainers wiadomo by?o, kt?ry slime to matka. Zaznaczasz j? na li?cie. Reszta jest odznaczona. Przy tym rodzaju treningu posta? b?dzie atakowa?a wszystkie potwory w odleg?o?ci X sqm, kt?re nie s? matk?.

KILLER
killerpe.jpg
Killer to bardzo sprytne ale i r?wnie? bardzo rozbudowane narz?dzie, kt?re pomo?e Ci zabija? wszystkie potwory.
Self-Defense Attack: bot b?dzie atakowa? tylko potwory, kt?re Ciebie atakuj?.
Attack All: uruchamia ca?ego Killera i atakuj? potwory z listy. Mo?esz poda? r?wnie? odleg?o?? w sqm, z kt?rej potw?r b?dzie ju? zaznaczany.
Never attack players: Killer potrafi atakowa? graczy, kt?rzy Ci? atakuj?, zaznaczaj?c t? opcj? b?dziesz ignorowa? takich graczy.
Avoid KS (Kill-Stealing): bot b?dzie stara? si? nie atakowa? potwor?w, kt?re s? atakowane ju? przez innych graczy.
Killer - Non-walkable SQMs: funkcja, dzi?ki kt?rej ulepszysz utrzymywanie dystansu od potwora. W nowym oknie do listy dodajesz pozycje, kt?re powinny by? unikane przy uciekaniu od potwora, przez co nie zostaniesz zap?dzony np. w trapa.
[How To Chase Target]: okienko, w kt?rym wyt?umaczone jest jak zrobi? by posta? pod??a?a za swoim celem. Zmienia si? to w kliencie Tibii, w opcjach.
New Target - dodawanie nowego potwora do listy:
Creature: nazwa potwora, kt?rego chcemy atakowa?.
Priority: priorytet, czym wi?kszy tego najpierw b?dzie bot atakowa?.
Keep On Diagonal: trzymanie potwora po skosie, stosowane podczas gdy potw?r stosuje czary na wprost siebie.
Keep Distance: trzymanie potwora na dystans o x sqm.
[Disabled]: runy, kt?rymi chcemy atakowa? potwora, ustawiamy Cast Spell, je?li chcemy atakowa? go z czaru.
Spell: formu?a czaru, kt?rym mamy atakowa? potwora.
Auto Macro: (tylko dla zaawansowanych) tutaj wklejamy kod do makra, dzi?ki czemu mo?emy ulepszy? Killera.
On Attack: (tylko dla zaawansowanych) kawa?ek kodu uruchamiany podczas atakowania potwora.
After Attack: (tylko dla zaawansowanych) kawa?ek kodu uruchamiany po zabiciu potwora.

CAVEBOT
cavebot.jpg
Cavebot to najbardziej pot??ne narz?dzie w ca?ym BBocie. Potrafi nie tylko expi?, ale r?wnie? chodzi? do depo, rozmawia? z NPC itp.
Learn: zanaczaj?c to bot b?dzie si? uczy? naszych krok?w i sam automatycznie tworzy? waypointy.
Active: uruchamia ca?ego cavebot'a.
Rope: wybieramy lin?, z kt?rej korzystamy.
Shovel: wybieramy ?opat?, z kt?rej korzystamy.
Walk over Fire / Poison / Energy: bot b?dzie przechodzi? po polach z tymi ?ywio?ami.
Walk over Parcels/Furnitures: bot b?dzie przechodzi? przez wszystkie przedmioty, kt?rymi pr?buj? inni trapowa? botter?w.
Walk Mode: spos?b jakim porusza si? bot, mo?e to by? symulowanie przycisk?w myszy na mapie lub symulowanie klawiszy.
Download scripts from BBot Community: Najbardziej oryginalna funkcja pozwalaj?ca wyszuka? i pobra? waypointy na tysi?ce expowisk w ca?ej Tibii, a to wszystko bez wychodzenia z bota!
Share script: je?li zrobi?e? swoje w?asne waypointy - podziel si? nimi z innymi u?ytkownikami BBot'a.

LOOTER
looter.jpg
Looter to narz?dzie pozwalaj?ce otwiera? i zbiera? wybranego loot'a z zabitych potwor?w.
Open Corpses: otwiera cia?a, w polu obok podajemy warto?? w ms, czyli czas po zabiciu do otwarcia cia?a.
Fishing Rod on Water Elementals: u?ywa w?dki na cia?ach pozosta?ych po Water Elementalach.
Skin Corpses: u?ywa Obsidian Knife i Blessed Wooden Stake, by wydoby? z niekt?rych cia? przedmioty potrzebne na addony.
Loot: wybiera wcze?niej ustalone przedmioty z cia?.
Eat Food from Corpses: prosto z cia?a je jedzenie.
Rare Loot alarm: uruchamia alarm, je?li z potwora wypad? przedmiot wpisany na list? poni?ej. W li?cie wpisujemy id item?w po przecinku.
Configure Lootable Items:
lootej.jpg
Aby doda? nowy przedmiot do zbierania wpisujemy w Not Looting nazwe przedmiotu, szukamy wciskaj?c enter, zaznaczamy na li?cie, w Set BP wybieramy miejsce, gdzie ma by? wk?adany przedmiot i klikamy Loot. Przedmiot powinien pojawi? si? na li?cie po prawej stronie. Na koniec akceptujemy wszystko klikaj?c OK.
Separate Loot: funkcja, kt?ra b?dzie porz?dkowa? i dzieli? Tw?j loot, w ten spos?b, ?e np. itemy do Blue Djin'a b?d? w innym plecaku ni? itemy do Rashida.

WARBOT

Warbot zostanie opisany w oddzielnym poradniku.


ADVANCED TOOLS

Advanced Tools to narz?dzia dla zaawansowanych u?ytkownik?w, tutaj mo?esz uruchamia? i pisa? nowe skrypty, kt?re urozmaic? ca?ego bota. O Macrach wi?cej w oddzielnym poradniku.​


5. Zako?czenie.
Jak widzicie BBot to ogromne i wielofunkcyjne narz?dzie. W sekcji SETTINGS mo?esz ?atwo zapisa? i odczyta? wcze?niej zapisane ustawienia ca?ego BBota.

PROSZ? O NIEKOPIOWANIE POWY?SZEGO PORADNIKA BEZ MOJEJ ZGODY! PORADNIK W PE?NI JEST MOJEGO AUTORSTWA!

Troch? zaj??o mi napisanie tego poradnika i zrobi?em to dla was bezinteresownie, dlatego do niczego was nie zmuszam i tylko wy??cznie prosz?:
Je?li kto? po przeczytaniu tego poradnika stwierdzi?, ?e BBot to bot godny zaufania i chcia?by go kupi?, prosz? zarejestrujcie si? z mojego linku, dzi?ki czemu zyskam par? dni gratis:
Code:
http://bbot.bmega.net/signup-17111.html

Pami?tajcie to wasza sprawa, czy zarejestrujecie si? prosto ze strony Bbot.bmega.net, czy z mojego linku. Dla was to wszystko jedno, dla mnie odwdzi?czycie si? za trud w?o?ony w pisanie tego poradnika.

@edit
Chcia?bym podzi?kowa? osobom, kt?re zakupi?y BBot'a z mojego linku. Co prawda jeszcze du?o brakuje, ?ebym mia? par? dni korzystania z BBot'a wi?cej, ale mimo wszystko WIELKIE DZI?KI! ;)
 

sisiek123

Advanced User
Joined
Aug 6, 2009
Messages
169
Reaction score
5
Odp: BBot - czyli najbardziej przyjazny bot do Tibii

Nie Polecam Bota, Dlatego ?e przy 2 albo 3 mobach kt?re ju? robia troche zjazdu pot?w
bot dostaje "laga" tzn Wszystkie statystyki znikaj?
a bot tylko si? leczy i nic nie bije.
 

smelek

New User
Joined
Feb 25, 2009
Messages
3
Reaction score
0
Odp: BBot - czyli najbardziej przyjazny bot do Tibii

dlaczego w nowym bocie nie ma przechodzenia przez ognia jak mam to zrobic ??
 

Elder Vixus

New User
Joined
Aug 9, 2013
Messages
5
Reaction score
0
Odp: BBot - czyli najbardziej przyjazny bot do Tibii

Jak w tym bocie ustawi? aby bi?o np: exori gran a gdy jest jaki? gracz na ekranie bije exori ico ?
 

tibiarl

Active User
Joined
Feb 3, 2010
Messages
142
Reaction score
1
Odp: BBot - czyli najbardziej przyjazny bot do Tibii

problem nie mog? go uruchomi?dlaczego ?

---------- Tre?? dodana o 16:21 ----------

ju?dzia?a ale jak go da?em na exspa to ?wiruje chodzi po ka?dej kratce i nie ogarnia jakby sprawdza? mape ..
 
Top