What's new

- Skrypt [FACC] Rookgard 1-8 lvl 100% AFK

Status
Not open for further replies.
Joined
Jul 7, 2010
Messages
2,061
Reaction score
193
Age
26
Opis:
Skrypt przechodzi za nas Rookgard i wylogowuje posta? przed wyroczni?.

Dodatkowe informacje:
- Bota mo?na w??czy? na samym pocz?tku Tutoriala lub w Temple na Rookgardzie.
- Posta? zabija kr?liki i sprzedaje mi?so do czasu a? uzbiera wystarczaj?c? ilo?? pieni?dzy na ekwipunek.
- Posta? otwiera i zamyka zagrod? z owcami i ?winiami wi?c zwierz?ta nie uciekaj? i ?owy staj? si? znacznie szybsze.
- Po uzbieraniu wystarczaj?cej ilo?ci pieni?dzy posta? kupuje ekwipunek i idzie zdobywa? do?wiadczenie.
- Od 1 do 5 poziomu przez wgl?d na bezpiecze?stwo posta? porusza si? wy??cznie na respawnach szczur?w.
- Gdy posta? osi?gnie 5 poziom do?wiadczenia i ma wi?cej ni? 165 punkt?w ?ycia wchodzi na respawn bug?w.
- Ze wzgl?du na najazd szczur?w na Rookgard istnieje mo?liwo?? w??czenia funkcji Raid w Global Variables - spowoduje to ?e posta? nie b?dzie wchodzi? na ska?? gdzie respi? kr?liki oraz szczury z najazdu (1 lvl zosta?by zabity).
- Dost?pny Auto Reconnect
- Czas przechodzenia Rookgardu - na pustych respawnach oko?o 3 godzin.

Uruchamianie skryptu:
- Upewnij si? ?e na minimapie Rookgardu nie ma ?adnych znaczk?w (marks).
- Otw?rz okienko Battle, gdy jest zamkni?te posta? mo?e si? zblokowa?.
- W Cliencie gry ustaw lin? (rope) na jakikolwiek hotkey, w przeciwnym razie posta? nie b?dzie mog?a u?ywa? liny.
- Uruchom wszystkie hotkeye - nokillbug, killbug, fixofstuck.
- Uruchom Targeting oraz Cavebota.

Skrypt w za??czniku
View attachment 6246
 
Status
Not open for further replies.
Top