What's new

Jakie s? passy do GODa/GMa ?

Koko

Forum friend
Joined
Apr 4, 2008
Messages
410
Reaction score
146
Age
28
Jakie s? passy do GODa/GMa ?
Jednym z najcz??ciej spotykanych pyta? w silnikach jest "Jakie s? passy do GODa/GMa?", ten mini poradnik jest po to aby wyja?ni? wam uzyska? passy do postaci bez pomocy innych.
Na pocz?tku musimy za?adowa? baz? do serwera (chodzi o program typu xampp, a nie o wasz ots). Je?eli nie wiecie jak to zrobi? odsy?am do tego poradnika. Teraz gdy ju? mamy gotow? baz? danych mo?emy przyst?pi? do dzie?a!
Teraz musimy zorientowa? si? jakie ID ma GoD. W tym celu wchodzimy do g??wnego katalogu naszego silnika roboczo nazwa?em go nast?pnie do folderu data i XML. ?cie?ka: ots\data\XML. Otwieramy plik groups.xml.
Naszym oczom uka?e si? co? takiego:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <groups>
<group id="1" name="Player" />
<group id="2" name="Tutor" flags="16809984" customFlags="2" access="1" violationReasons="4"

nameViolationFlags="2" />
<group id="3" name="Senior Tutor" flags="68736352256" customFlags="14" access="2" violationReasons="10"

nameViolationFlags="2" statementViolationFlags="63" maxVips="200" />
<group id="4" name="Gamemaster" flags="3808558964575" customFlags="257215" access="3" violationReasons="19"

nameViolationFlags="10" statementViolationFlags="69" depotLimit="3000" maxVips="300" outfit="75" />
<group id="5" name="Community Manager" flags="3840774348794" customFlags="781823" access="4"

violationReasons="23" nameViolationFlags="170" statementViolationFlags="213" depotLimit="4000" maxVips="400" outfit="266" />
<group id="6" name="God" flags="3845069447162" customFlags="2097151" access="5" violationReasons="23"

nameViolationFlags="170" statementViolationFlags="213" depotLimit="5000" maxVips="500" outfit="302" />
</groups>
Pogrubi?em 3 szczeg?lnie wa?ne dla nas jako dla administrator?w pola, s? to:
id - id grupy jest o tyle potrzebne by p??niej wiedzie?, kt?re jak? funkcje oznacza.
name - mniej wa?ne, lecz po tym polu mo?emy rozpozna? jakie id grupy ma God itp.
access - najmniej wa?ne dla nas. Pole te oznacza jakie uprawnienia ma dana grupa, mo?e si? przyda? gdy zdecydujemy si? na dodanie kolejnej grupy.
Wiemy ju? jakiej grupy szukamy, teraz czas na odnalezienie kont zaliczaj?cych si? do tej grupy.
W tym celu uruchamiany masz serwer(np. xamppa) z za?adowan? baz? mysql. W??czamy przegl?dark? i wchodzimy na localhost/phpmyadmin.

Cz??? Podstawowa:
Wybieramy nasz? baz?, odnajdujemy tabele accounts
accountso.jpg

Przechodzimy do zak?adki Przegl?daj
przegladaj.jpg

Oto naszym oczom ukaza?a si? tabela wype?niona danymi o kontach graczy
listakont.jpg

Teraz wystarczy odnale?? konto z polem group_id o warto?ci 6. W?a?nie te konto ma naszym otsie Goda. Przyda?oby si? jeszcze pozna? nazwe konta i has?o, za te warto?ci w naszym rekordzie odpowiadaj? name i password, wi?c dla mojego konta nazw? b?dzie
koko99, a has?em koko12, nale?y tak?e zapami?ta? b?d? zapisa? sobie id konta, b?dzie to nam pomocne w dalszej cz??ci poradnika.
Mamy ju? nazwe i has?o konta, lecz nie wiemy kt?ra posta? ma na naszym koncie Goda, aby si? tego dowiedzie? wchodzimy w tabele players.
playersv.jpg

Ponownie przechodzimy do zak?adki Przegl?daj
przegladaj.jpg

Teraz mamy przed sob? list? postaci z naszego otsa
graczeq.jpg

Musimy na pocz?tku odnale?? postacie nale??ce do konta, kt?re wcze?niej sobie wybrali?my. Nale?y szuka? po account_id (zaznaczone na zielono). U mnie postacie, kt?re chc? sprawdzi? nale?? do konta 2. Mam dok?adnie 1 posta?, wi?c sprawa jest

uproszczona, lecz je?eli mamy wi?cej ni? 1 posta? na koncie nale?y teraz sprawdzi?, kt?ra posta? ma uprawnienia Goda, sprawdzamy to po group_id postaci (zaznaczone na czerwono).
Podsumowuj?c:
Na podstawie danych z mojej bazy, jedyne konto z uprawnieniami GoDa to:
koko99 / koko12
kt?re posiada 1 posta? o nicku koko z uprawnieniami Goda.


Cz??? zaawansowana:
Czasami zdarza si?, ?e dostajemy bazy z ca?kiem poka?n? liczb? kont i postaci.

Przeszukiwanie takiej bazy r?cznie mo?e sprawi? trudno??. Na szcz??cie mo?na sobie z tym ?atwo poradzi?!
Wybieramy oboj?tnie jak? tabele, nast?pnie zak?adk? SQL
sqlv.jpg

Teraz jeste?my w cz??ci phpmyadmin z kt?rej mo?emy wydawa? polecenia dla naszej bazy np. zapyta? j? czy s? jakie? konta z uprawnieniami Goda i je?eli takie s? to poprosi? aby je nam wypisa?a.
W tym celu wpisujemy tam takie polecenie:
SELECT id, name as nazwa_account, password as haslo FROM 'accounts' WHERE 'group_id'=6
group_id oznacza grup?

kt?rej szukamy, u mnie to akurat 6.
Ca?o?? powinna wygl?da? tak:
49222155.jpg

Po wykonaniu tego polecenia zobaczymy id, nazwe konta i has?o, tych kont, kt?re spe?niaj? nasze wymagania. U mnie to wygl?da tak:
38001195.jpg

Teraz potrzebna jest nam tylko wiedza o tym jakie postacie maj? Goda na naszym koncie. W tym celu wykonujemy nast?puj?ce polecenie w zak?adce SQL:
SELECT name as nick FROM 'players' WHERE 'group_id'=6 and 'account_id'=2
group_id znowu odpowiada za grup?, kt?r? szukamy. Natomiast teraz kod b?dzie wymaga? od was pewnej edycji tzn. id acca, kt?re wcze?niej wy?wietli? nam phpmyadmin po wywo?aniu zapytania SQL musimy wpisa? jako warto?? account_id, u mnie jest to 'account_id'=2, u kogo? innego mo?e to by? 'account_id'=3 itp.
Ca?a procedura u mnie wygl?da nast?puj?co:
86724747.jpg

Oto wynik, kt?ry otrzyma?em:
28658633.jpg

Spos?b zaawansowany z pozoru mo?e wydawa? si? trudniejszy, lecz tak naprawd? jest bardziej u?yteczny i czytelny ni? ten podstawowy.
Zastrzegam prawo do jakiegokolwiek kopiowania tego poradnika na inne serwisy.
 

ONEnONLY

Nowy użytkownik
Joined
Jun 28, 2014
Messages
2
Reaction score
0
Odp: Jakie s? passy do GODa/GMa ?

Daj te screeny na jakis inny hosting !
 
Top