What's new

K?cik literacki, czyli UncleAo jako pisarz

Luffkay

Senior User
Joined
Dec 15, 2012
Messages
523
Reaction score
31
Witajcie, pewien procent tutejszej spo?eczno?ci mnie zna, kojarzy, ale z pewno?ci? wi?kszo?? z Was nawet mnie nie kojarzy. Wi?c tak jestem Marcin, licz? ju? 16 zim, pochodz? z ma?ego miasteczka pod Bydgoszcz? oraz interesuje si? pisarstwem, serwerami tibijskimi (rpg) oraz innymi wynalazkami XXI wieku. W tym temacie chcia?bym Wam zaprezentowa? moje zainteresowanie, a dok?adniej pisarstwo. B?d? tu umieszcza? ksi?gi, kt?re wykonuj? na zlecenie jednego z ots'?w, kt?ry powstaje, jakie? opowiastki, historie tibijskie i inne duperele.

Tome_of_Knowledge.gif

1. Ksi?gi oraz artefakty

Wszelkie prawa do poni?szego tekstu ma UncleAo (outsidewear).

Cenath jest to rasa elf?w, kt?ra s?ynie z najwi?kszego szcz??cia ze wszystkich cz?onk?w swojego drzewa genealogicznego. ?yj? oni w ukrytych miastach w d?unglach oraz obszarach mocno zag?szczonych przez drzewa. Gdy nasta?y czasy, gdy ludzie zacz?li robi? pospolit? wycink? wszystkie ich artefakty oraz ksi?gi zosta?y przeniesione do owych miast, lecz niekt?re z nich zosta?y zniszczone i nie wiadomo co w nich by?o. Elfy przed '?wi?t? wojn?' nie mia?y ?adnych zatarg?w z innymi rasami, potworami oraz lud?mi. Podczas tej walki owe stworzenia atakuj?c lud?ko?? nauczy?y si? rzuca? pot??ne zakl?cia, z kt?rymi maj? problemy ?redniopoziomowe postacie. Elfy do zako?czenia wojny ukszta?towa?y w sobi? si?? tak mocn?, aby zako?czy? wojn? o teren na swoj? korzy??, lecz nieznaczna cz??? zosta?a ju? wyci?ta i zamieszkana. Elfy, kt?re walczy?y w wi?kszo?ci poumiera?y, nie zostawiaj?c ksi?g na kt?rych by?yby informacje o zakl?ciach, dlatego wi?kszo?? z d?ugouchych stworze? potrafi tylko wyczarowa? lekkie ?wiat?o oraz odtwarza? natur?, kt?ra pozwala im na naturalno?? w codziennych zaj?ciach.
Wszelkie prawa do poni?szego tekstu ma UncleAo (outsidewear).

Dzi?ki za?amaniu wiedzy alechmicznej, magicznej i wojennej nast?pi? za?am w elfiej dolinie, ziemia zacz??a si? obsuwa?, a nieliczni z wykszta?conych elf?w odkryli, ?e ca?a dolina Foresthorn zapadnie si? na g??wny kontynent i wtedy elfy b?d? musia?y walczy? o ka?dy skrawek ziemi, w kt?rej b?d? chcieli si? osiedli?. Jednak?e Ci sami wykszta?ceni, wynale?li plan, aby temu zapobiec. Niestety, gdy go do ko?ca obmy?lili by?o prawie za p??no i ?wiat m?g? si? zapa?? dos?ownie w ka?dej chwili. Ca?a magia zosta?a u?yta by chroni? ?wiat, o kt?ry tak d?ugo te stworzenia walczy?y, po wielu kl?skach, po wielu rozczarowaniach j? wywalczy?y. Przyw?dca elf?w- Forestking nakaza? wszystkim elfom rozpocz?cie prac przy wynalezieniu zakl?cia odwracaj?cego zniszczenia oraz opracowa? magiczn? barier?, kt?ra by uchroni?a ich przed najazdem obcych stworze?. Niestety okaza?o si? to nierozmy?lne i po?owa ludno?ci wygin??a z wycie?czenia, bariera p?k?a, zniszczy?a wszystkie ksi??ki, artefakty, i ?wiat o kt?ry tak d?ugo walczyli si? zapad?. Ludno??, kt?rej uda?o si? prze?y? b??ka?a si? po ca?ym nivirze, a? napotkali podobn? rze?b? terenu do ich starego domu, tam si? osiedlili, co jaki? czas wyruszaj? w poszukiwania i atakuj? miasta g??wnego kontynentu. Miasto, w kt?rym si? zasiedlili obecnie nosi nazw? Treegarden.
Wszelkie prawa do poni?szego tekstu ma UncleAo oraz serwer Nivir-World.

Deraisimowie, bo tak? nazw? nosi?a ludno??, kt?ra utraci?a ca?y sw?j dobytek podczas wojny, byli w?drowcami, swoje schronienie mieli w lasach. Osiedlali si? tam na kr?tkie strefy czasowe, gdy? czekali wy??cznie na swoj? rodzin?. Niestety ludno?? ta, nie posiada?a swoich uczonych i wojownik?w, dlatego cz?sto by?a atakowana i zabierano im, ca?y dorobek. Wszystkie zapasy jakie zgromadzili sz?y na potrzeby wojsk atakuj?cych, wi?c r?wnie? g?odowali. Zaszczuci przez niezliczonych wrog?w, byli zmuszeni do oddalenia si? w g??b d?ungli, tam stworzyli swoje liczne obozowiska. Dopiero tam, poznali kultury licznych stworze? oraz owad?w. Zaadaptowali pomys?y, jak i r?wnie? wynalazki, kt?re pasowa?yby do nomadzkiego trybu ?ycia. Zacz?li handlowa? znalezionymi rzeczami, otwierali w?asne wyrobiska podziemne i rozpocz?li wi?ksz? rozbudow? mur?w obronnych, kt?re chroni?y ich przed nieustaj?cymi najazdami ze strony ludno?ci zamieszka?ej na g??wnym kontynencie. Gdy wojny d?ugouchych stworze? zacz??y zanika?, elfy postanowi?y walczy? o teren, kt?ry pozosta? im do ?ycia. Ludno?? deraism?w musia?a zmieni? po raz kolejny sw?j styl ?ycia, i postanowili przenie?? si? w tereny obecnych pusty?. Cz??? rodzin odm?wi?a wyprawy w jak si? okaza?o "ziele?sze pastwiska" i zgin??a przez ludno?? elfick?. Ludno??, kt?ra przetrwa?a nada?a sobie tytu? Darhiasm i kontynuowali styl ?ycia, kt?ry prowadzili podczas najazd?w istot Bo?ych. Tak do tej pory nomadowie wykszta?cili w sobie si?? oraz charakter, kt?ry pozwala im na walk? na terenach pustynnych.
Wszelkie prawa do poni?szego tekstu ma UncleAo oraz serwer Nivir-World.

Elfie imiona s? dobierane przez g?ow? rodziny- ojca. Lecz zanim on zadecyduje, jego potomek musi by? doros?y. Do czasu otrzymania w?asnych imion dzieci nazywane s? c?rkami/ synami. Syn, kt?remu nadane zostanie ju? imi? musi zosta? zaakceptowane przez Boga, w kt?rego wierz? elfy- Elfsogonosa. Nazwa, kt?ra b?dzie przydzielona potomkowi musi opisywa? jego charakter oraz jego cechy, oczywi?cie nie s? to nazwy w ludzkim j?zyku, lecz w j?zyku ojczystym elf?w. Elfy bardzo cz?sto dodaj? jeszcze t?umaczenia swoich imion, kt?re s? cz?sto mylone przez inne rasy z drugim imieniem. Poniewa? j?zyk elficki jest bardzo skomplikowanym j?zykiem i ma tysi?ce niuans?w, elfy cz?sto posiadaj? dwa imiona, kt?re brzmi? tak samo, lecz pisze si? je kompletnie inaczej. Ka?da inna rasa elf?w ma inne b?stwo i inny rytua? dobierania imion.
Wszelkie prawa do poni?szego tekstu ma UncleAo oraz serwer Nivir-World.

Nasz zwiadowca, kt?ry przyby? do miasta o?wiadczy?- "Nie mo?emy potwierdzi? wygini?cia rasy Chelabdil, jednak z drugiej strony, nie znale?li?my ?adnego ?yj?cego stworzenia z owej rasy. Na terenie dotychczas zamieszkiwanym przez Chelabdil'?w spotkali?my si? z siln? obecno?ci? ork?w. Aby kontynuowa? wypraw? musieli?my zabi? par?dziesi?t ork?w, kt?re mia?y przy sobie elfie przedmioty, wi?c bardzo mo?liwe, ?e ca?a rodzina elf?w Chelabdil zosta?a zabita przez hordy ork?w. Jest to ju? kolejny dow?d, ?e elfy mog? pojawi? si? w ka?dej chwili, zaatakowa? i zniszczy? to co nam uda?o si? zbudowa?."

Post ten b?dzie edytowany w celu umieszczania nowych tre?ci, pozdrawiam UncleAo.​
 

Kahras

Senior User
Joined
Aug 26, 2011
Messages
2,714
Reaction score
167
Age
25
Odp: K?cik literacki, czyli UncleAo jako pisarz

Og?lnie tak u mnie z polskim cienko - twoje prace mi si? podobaj? nie mam nic do zarzucenia lubi? postacie ba?niowe m.in Elfy itd.
Kazda historia mi si? spodoba?a ale najlepiej do gustu wpad?a mi historia pierwsza czyli 'Ksiega Cenath 1' nie wiem dlaczego.. .
 

Luffkay

Senior User
Joined
Dec 15, 2012
Messages
523
Reaction score
31
Odp: K?cik literacki, czyli UncleAo jako pisarz

Ksi?gi te robi? do projektu Nivir- World i tylko On, jak i Ja mamy prawa autorskie do owego tekstu, je?li chcesz abym wspom?g? tw?j serwer: pomys?ami, tekstem lub innymi sprawami kieruj si? na drog? PW oraz gg: 6239407
 
Last edited:

Nosfera

Advanced User
Joined
Jul 4, 2012
Messages
291
Reaction score
14
Odp: K?cik literacki, czyli UncleAo jako pisarz

B??dy jakie zrobi?e? w tekstach poda?em Ci na gg.
Do reszty nie mam zastrze?e?.
 

Arts18

Signed...
Joined
May 7, 2009
Messages
2,888
Reaction score
231
Age
32
Odp: K?cik literacki, czyli UncleAo jako pisarz

No fajnie, z tych ksi??ek pojawi si? wiele ciekawych dialog?w u NPC. A wi?cej tutaj si? nie b?d? rozpisywa?. Czekam na wi?cej.
 

Luffkay

Senior User
Joined
Dec 15, 2012
Messages
523
Reaction score
31
Odp: K?cik literacki, czyli UncleAo jako pisarz

Dzi? doda?em trzy ksi?gi, zach?cam do czytania.
 

Samna

Active User
Joined
Apr 1, 2013
Messages
101
Reaction score
9
Odp: K?cik literacki, czyli UncleAo jako pisarz

Zatem: masz ciekawie rozwini?t? wyobra?ni?, co wida? poprzez Twoje teksty (lubisz czyta??).
Lecz:
1. Piszesz za d?ugie zdania. Po co takie tasiemce?
Dzi?ki za?amaniu wiedzy alechmicznej, magicznej i wojennej nast?pi? za?am w elfiej dolinie, ziemia zacz??a si? obsuwa?, a nieliczni z wykszta?conych elf?w odkryli, ?e ca?a dolina Foresthorn zapadnie si? na g??wny kontynent i wtedy elfy b?d? musia?y walczy? o ka?dy skrawek ziemi, w kt?rej b?d? chcieli si? osiedli?.
- to u Ciebie jest jednym zdaniem. Do takich d?ugich zda? maj? "prawo" opisy. Dodatkowo nie wiem, co oznacza s?owo "za?am".
Nazwa, kt?ra b?dzie przydzielona potomkowi musi opisywa? jego charakter oraz jego cechy, oczywi?cie nie s? to nazwy w ludzkim j?zyku, lecz w j?zyku ojczystym elf?w.
- z tego bez problemu mo?na zrobi? 2 zdania + unikn?? powt?rze?.
2. Stosujesz wiele powt?rze? w jednym, kr?tkim tek?cie:
Na terenie dotychczas zamieszkiwanym przez Chelabdil'?w spotkali?my si? z siln? obecno?ci? ork?w. Aby kontynuowa? wypraw? musieli?my zabi? par?dziesi?t ork?w, kt?re mia?y przy sobie elfie przedmioty, wi?c bardzo mo?liwe, ?e ca?a rodzina elf?w Chelabdil zosta?a zabita przez hordy ork?w. Jest to ju? kolejny dow?d, ?e elfy mog? pojawi? si? w ka?dej chwili, zaatakowa? i zniszczy? to co nam uda?o si? zbudowa?."
- co widzimy? Elf?w, elf?w, ork?w, ork?w. Staraj si? stosowa? wyrazy bliskoznaczne tudzie? opisowe.
3.
(..) spotkali?my si? z siln? obecno?ci? ork?w.
- jaka to jest silna obecno???
Osiedlali si? tam na kr?tkie strefy czasowe,
- strefy czasowe?
4. Interpunkcja. Zawsze po napisaniu tekstu przeczytaj go sobie po jakim? czasie. Wtedy mamy tzw. ?wie?y wzrok i zauwa?amy b??dy interpunkcyjne/ortograficzne etc.

Og?lnie: pomys?y s? do?? ciekawe i wida?, ?e pragniesz przekaza? to, co masz w g?owie czytelnikowi. Jednak?e robisz troch? b??d?w, dlatego proponuje zawsze przeczyta? sw?j tekst po X czasie od napisania go. Ode mnie ocena 3+/5. Popracuj, a b?dzie dobrze.
 
Last edited:
Top