What's new

-Łatwy Lost Account Interface

Martix97

User
Joined
Apr 13, 2018
Messages
17
Reaction score
0
Jako ?e nie ma dok?adnego poradnika opisuj?cego niuanse wszystkie u?ywania ALI (przynajmniej nie widzia?em takowego) a strz?py ALI w innych poradnikach s? nieaktualne (np. o nowy r-k), postanowi?em da? obs?ug? ca?? ALI po upku.

Niniejszy poradnik pokazuje w jaki spos?b korzysta? z interfejsu odzyskiwania konta (Account Lost Interface dalej w skr?cie ALI). Za jego pomoc? mo?emy zam?wi? nowy rec-key, zmieni? has?o, zmieni? e-mail. Jest przydatny najcze?ciej w sytuacji shakowanego konta b?d? ch?ci szybkiej zmiany adresu e-mail, na kt?re konto jest zarejestrowane (je?eli robisz to na karcie konta po zalogowaniu si?, zmiana adresu e-mail trwa 30 dni). W przypadku hacku bardzo cz?sto liczy si? czas, w kt?rym zostanie wszystko za?atwione. A ten zale?y od tego jak szybko dostaniemy maile. Nie ukrywam ?e w niekt?rych serwisach (np. Onet) trwa to d?ugo. Osobi?cie zatem polecam serwis o2.pl dla utworzenia konta e-mail na potrzeby tibijskiego konta. Sam u?ywam tego serwisu i nigdy nie zdarzy?o mi si? abym nie dosta? maila zaraz po przes?aniu mi go.

Gdzie mo?na znale?? owo ALI? Wchodz?c na stron? www.tibia.com -> Login (tam gdzie si? logujesz na swoje konto) i klikaj?c guzik 'Account Lost?'. B?d? zak?adka 'Account' i podzak?adka 'Lost Account?'. Po klikni?ciu go pojawi si? nast?puj?cy obraz:

a.jpg


W polu 1, tj. "Character name" wpisujemy imi? dowolnej postaci na koncie (czyli je?eli np na jednym koncie, odno?nie kt?rego chcesz dzia?a? masz postacie o nickach na przyk?ad 'Sir Knight on Antica' i 'Lady Druid on Secura'.. wtedy nie ma znaczenia, kt?re imi? podasz w tym polu z racji tego ?e obydwie postacie s? na tym samym koncie. Klikamy submit i naszym oczom ukazuje si? kolejny obraz:

b.jpg


1 ("I have forgotten my password.") u?ywamy kiedy zapomnieli?my has?a (aby uzyska? has?o potrzebujemy dost?pu do konta e-mail, na kt?re jest zarejestrowane konto oraz numeru konta LUB rec-key'a).
2 ("I have forgotten my account number.") u?ywamy kiedy zapomnieli?my numeru konta (aby uzyska? numer potrzebujemy dost?pu do konta e-mail, na kt?re jest zarejestrowane konto oraz has?a konta LUB rec-key'a).
3 ("I have forgotten both my password and my account number.") u?ywamy kiedy zapomnieli?my numeru konta ORAZ has?a (aby uzyska? numer i has?o potrzebujemy dost?pu do konta e-mail, na kt?re jest zarejestrowane konto (w tym przypadku konto musi by? nieu?ywane przez 8 tygodni) LUB rec-key'a).
4 ("My account has been hacked.") u?ywamy kiedy zostali?my shakowani a haker zmieni? nasze has?o (aby uzyska? nowe has?o potrzebujemy dost?pu do konta e-mail, na kt?re jest zarejestrowane konto oraz numeru konta LUB rec-key'a).
5 ("I want to change the email address of my account instantly.") u?ywamy kiedy chcemy zmieni? adres e-mail, na kt?ry zarejestrowane jest konto i chcemy to zrobi? natychmiast (przy zmianie na stronie konta po zalogowaniu, zmiana trwa 30 dni; aby zmieni? adres e-mail, na kt?re jest zarejestrowane konto potrzebujemy rec-key'a).
6 ("I need a new recovery key.") u?ywamy kiedy chcemy uzyska? nowy rec-key (aby to zrobi? musimy zap?aci? 5 euro takim samym systemem jak op?acany jest Premium Account; nie ma mo?liwo?ci zam?wi? 'za pobraniem').

1 ("I have forgotten my password.")
ba.jpg

Je?eli masz dost?p do konta e-mail, na kt?re zarejestrowane jest konto ORAZ znasz numer konta, wtedy wype?niasz rubryk? oznaczon? 1 ("Yes, send it by email."). W pole "Account email address" nale?y wpisa? adres e-mail, natomiast w pole "Account number" nale?y wpisa? numer konta a nast?pnie klikn?? przycisk 'Submit'. Pojawi si? wtedy komunikat o tre?ci: "The email with a confirmation key has been sent to your email address. When you receive the email, please click on the link, or copy and paste it into your internet browser. Please note that you need to use this link in the following 24 hours. It will expire after this time has passed and you will have to request a new confirmation key." co oznacza i? na adres e-mail zosta? wys?any mail z linkiem, kt?rego nale?y u?y? aby zosta?o nam przydzielone nowe has?o. Oto tre?? adresu e-mail (mo?e by? inna ko?c?wka linku, kt?ra jest szyfrem klucza potwierdzaj?cego dla wewn?trznych mechanizm?w bazy danych Tibii):
link.jpg


Nale?y oczywi?cie klikn?? link oznaczony jako L. Wtedy naszym oczom uka?e si? ostatnia plansza, po uzupe?nieniu kt?rej (nale?y poda? numer konta w "Account number". Pole "Confirmation Key" powinno by? ju? uzupe?nione i nie nale?y nic w nim zmienia?) na nasz adres e-mail pos?ane zostanie nowe has?o.
confkey.jpg


Je?eli nie masz dost?pu do konta e-mail a chcia?by? zmieni? has?o, wtedy musisz zna? sw?j recovery key i klikn?? kt?r?? z opcji oznaczon? jako 2 czyli "I have lost access to that email account. lub "I do not know that email address anymore." W tym wypadku b?dziemy musieli poda? NOWY adres e-mail, na kt?re chcemy zarejestrowa? nowe konto.
changemail.jpg


A nast?pnie poda? na kolejnym ekranie sw?j recovery key. Je?eli zgubi?e?/zapomnia?e? recovery key, wybierz opcj? "I have forgotten my recovery key of my Tibia account.". Zostaniesz przeniesiony do opcji kupna nowego recovery key'a omi?wionej w sekcji 6, tj. "I need a new recovery key.".
changebyrec.jpg


Na nowy adres e-mail dostarczony b?dzie identyczny jak w poprzedniej opcji e-mail. Kolejne kroki zwi?zane ze zmian? has?a s? identyczne jak w poprzedniej opcji.

UWAGA!
Je?eli zapomnia?e? adresu e-mail, na kt?re jest zarejestrowane konto lub nie masz dost?pu do tego konta ORAZ nie dysponujesz kluczem recovery key - wtedy odzyskanie konta jest NIEMO?LIWE.
Je?eli zapomnia?e? opr?cz has?a tak?e numeru, wtedy wybierz opcj? 3, tj. "I have also forgotten my account number.". W tym wypadku dalsza procedura odzyskiwania konta przebiega w ten sam spos?b co klikni?cie na pierwszym ekranie opcji 3, tj. "I have forgotten both my password and my account number.".

2 ("I have forgotten my account number.")
bb.jpg

Je?eli masz dost?p do konta e-mail, na kt?re zarejestrowane jest konto ORAZ znasz has?o konta, wtedy wype?niasz rubryk? oznaczon? 1 ("Yes, send it by email."). W pole "Account email address" nale?y wpisa? adres e-mail, natomiast w pole "Password" nale?y wpisa? has?o konta a nast?pnie klikn?? przycisk 'Submit'. Pojawi si? wtedy komunikat o tre?ci: "The account number has been sent to the email address your account is assigned to." co oznacza i? na adres e-mail zosta? wys?any numer konta. Oto tre?? adresu e-mail:
mail.jpg


Je?eli nie masz dost?pu do konta e-mail a chcia?by? uzyska? numer, wtedy musisz zna? sw?j recovery key i klikn?? kt?r?? z opcji oznaczon? jako 2 czyli "I have lost access to that email account." lub "I do not know that email address anymore." W tym wypadku b?dziemy musieli poda? NOWY adres e-mail, na kt?re chcemy zarejestrowa? nowe konto.
changemail.jpg


A nast?pnie poda? na kolejnym ekranie sw?j recovery key. Je?eli zgubi?e?/zapomnia?e? recovery key, wybierz opcj? "I have forgotten my recovery key of my Tibia account.". Zostaniesz przeniesiony do opcji kupna nowego recovery key'a omi?wionej w sekcji 6, tj. "I need a new recovery key.".
changebyrec.jpg


Na nowy adres e-mail dostarczony b?dzie identyczny jak w poprzedniej opcji e-mail z numerem konta.
UWAGA!
Je?eli zapomnia?e? adresu e-mail, na kt?re jest zarejestrowane konto lub nie masz dost?pu do tego konta ORAZ nie dysponujesz kluczem recovery key - wtedy odzyskanie konta jest NIEMO?LIWE. Je?eli zapomnia?e? opr?cz numeru tak?e has?a, wtedy wybierz opcj? 3, tj. "I have also forgotten the password of my account.". W tym wypadku dalsza procedura odzyskiwania konta przebiega w ten sam spos?b co klikni?cie na pierwszym ekranie opcji 3, tj. "I have forgotten both my password and my account number.".

3 ("I have forgotten both my password and my account number.")

bc.jpg


Je?eli masz dost?p do konta e-mail, na kt?re zarejestrowane jest konto ORAZ min??o 8 tygodni odk?d by?e? zalogowany do gry ostatni raz, wtedy wype?niasz rubryk? oznaczon? 1 ("Yes, send it by email."). W pole "Account email address" nale?y wpisa? adres e-mail a nast?pnie klikn?? przycisk 'Submit'. Je?eli konto NIE BY?O u?ywane przez ostatnie 8 tygodni.. na adres e-mail zostan? wys?ane zar?wno numer konta jak i has?o. Jednak?e je?eli konto BY?O u?ywane w ci?gu ostatnich 8 tygodni, pojawi si? kolejne okno z pro?b? o podanie rec-key'a. Je?eli zgubi?e?/zapomnia?e? recovery key, wybierz opcj? "I have forgotten my recovery key of my Tibia account.". Zostaniesz przeniesiony do opcji kupna nowego recovery key'a omi?wionej w sekcji 6, tj. "I need a new recovery key.".
numpassrec.jpg


Je?eli nie masz dost?pu do konta e-mail a chcia?by? uzyska? numer, wtedy musisz zna? sw?j recovery key i klikn?? kt?r?? z opcji oznaczon? jako 2 czyli "I have lost access to that email account." lub "I do not know that email address anymore." W tym wypadku b?dziemy musieli poda? NOWY adres e-mail, na kt?re chcemy zarejestrowa? nowe konto.
changemail.jpg


A nast?pnie poda? na kolejnym ekranie sw?j recovery key. Je?eli zgubi?e?/zapomnia?e? recovery key, wybierz opcj? "I have forgotten my recovery key of my Tibia account.". Zostaniesz przeniesiony do opcji kupna nowego recovery key'a omi?wionej w sekcji 6, tj. "I need a new recovery key.".
changebyrec.jpg


Na nowy adres e-mail dostarczony b?dzie e-mail z numerem oraz has?em konta.
UWAGA! Je?eli zapomnia?e? adresu e-mail, na kt?re jest zarejestrowane konto lub nie masz dost?pu do tego konta ORAZ nie dysponujesz kluczem recovery key - wtedy odzyskanie konta jest NIEMO?LIWE.

4 ("My account has been hacked.")
bd.jpg

Przede wszystkim musisz potwierdzi? i? usun??e? przyczyn? hacka (np. keylogger) i ma to naprawd? wielkie znaczenie. Je?eli zaczniesz odzyskiwa? konto np. recovery key'em, a keylogger nadal pracuje na Twoim systemie, istnieje ryzyko i? haker wejdzie w posiadanie Twojego recovery key'a. Jest to tragedia poniewa? wtedy mo?ecie sobie nawzajem odzyskiwa? konto, a nawet po zakupieniu nowego recovery key'a nale?y odczeka? od miesi?ca do dw?ch miesi?cy na list! Zatem przed przyst?pieniem do odzyskiwania konta, upenij si? ?e komputer, z kt?rego odzyskujesz konto jest czysty.
ba.jpg

W kolejnych krokach odzyskiwanie konta wygl?da IDENTYCZNIE jak w sekcji 1, tj. "I have forgotten my password."

5 ("I want to change the email address of my account instantly.")
changemail.jpg

Nale?y wprowadzi? nowy adres e-mail, na jaki ma by? zarejestrowane konto. Na kolejnym ekranie nale?y poda? sw?j recovery key. Je?eli zgubi?e?/zapomnia?e? recovery key, wybierz opcj? "I have forgotten my recovery key of my Tibia account.". Zostaniesz przeniesiony do opcji kupna nowego recovery key'a omi?wionej w sekcji 6, tj. "I need a new recovery key.".
changebyrec.jpg

Na nowy adres e-mail dostarczony b?dzie e-mail z nowym has?em konta.

6 ("I need a new recovery key.")

newrec.jpg

Do wyboru mamy dwie opcje. Pierwsza z nich - "I would like to request a new recovery key. I am prepared to pay 5 EUR for this service." - przeniesie nas do okna p?atno?ci online serwisu Element 5 w celu uiszczenia op?aty 5 euro za nowy recovery key. Po uiszczeniu op?aty nale?y odczeka? na list okres od jednego do dw?ch miesi?cy.
UWAGA
List zostanie wys?any na adres rl na jaki jest zarejestrowane konto!
Je?eli dosta?e? ju? list z kluczem konfirmacyjnym (confirmation key), wybierasz opcj? drug? - "I have already received the letter with the confirmation key for a new recovery key." - klikasz przycisk submit a w nowym oknie wpisujesz przys?any listem confirmation key. Po poprawnym wype?nieniu p?l i klikni?ciu Submit, zostanie wy?wietlony Tw?j nowy recovery key.

Pozdrawiam.
Autor: Stavros
 
Top