What's new

- Pozostałe Niewykrywalny(!) bot - CoreBot

Rybak113

Active User
Joined
Dec 7, 2008
Messages
72
Reaction score
1


UWAGA: Bot zosta? zaktualizowany do najnowszej wersji Tibii: 10.12.

Zawsze najnowsz? wersj? bota pobierzesz pod adresem www.corebot.net:
Przydatne linki do CoreBota:
*
*

-------------------------------------------------------------

Witam wszystkich w temacie dotycz?cym projektu polskiego zaawansowanego bota do gry Tibia - CoreBota.

v6kS4.png


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Je?li chcesz pobra? bota za darmo:

Aktualna wersja bota: 0.4.3
Dzia?a na kliencie Tibii: 10.12

Darmowe pobranie bota:


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------​

Projekt CoreBot ma szanse sta? si? pierwszym polskim projektem na du?? skal?, co b?dzie mia?o du?e znaczenie dla os?b, kt?re nie znaj? dobrze angielskiego, a b?d? chcia?y uzyska? pomoc z u?ytkowaniem bota - po wydaniu bota na oficjalnym forum b?dzie ca?y dzia? po?wi?cony polskim u?ytkownikom, gdzie na pytania dotycz?ce dzia?ania bota b?dzie mo?na uzyska? pomoc zar?wno innych u?ytkownik?w, jak i samego autora projektu, kt?ry najlepiej wie, co w bocie piszczy, jako ?e sam go stworzy? od zera i na pewno b?dzie potrafi? odpowiedzie? nawet na trudne pytania dotycz?ce dzia?ania bota.

Bot dzia?a na zminimalizowanej Tibii, dzia?a na MC. Do uruchomienia potrzeba .NET Frameworka 4.0 (tak jak Ibot).


Cechy CoreBota:

-> NIEWYKRYWALNY:

* Bot NIE INGERUJE w klienta Tibii
* 100% symulacja myszki i klawiatury, bot nie wysy?a ?ADNYCH pakiet?w do serwer?w Tibii
* Symulacja wszystkiego tak, jak zrobi? by to gracz - za pomoc? myszki i klawiatury
* Losowo?? wykonywanych akcji: palenie many, leczenie odbywa si? przy losowych warto?ciach HP/MP (+/- 5%), losowe odst?py czasu mi?dzy wykonywanymi akcjami
* W Cavebocie przy waypoincie typu Walk losowana jest kratka w pobli?u waypointa i to po niej bot przejdzie - bot nie chodzi non-stop po tych samych waypointach
* Powy?sze cechy powoduj?, ?e bot jest niewykrywalny dla system?w Cipsoftu

-> FUNKCJONALNY:

* CoreBot posiada w aktualnej wersji (wraz z rozwojem bota lista fukcji b?dzie rosn??):
- Alarmy - je?li jeste? w pobli?u komputera natychmiast zareagujesz na niespodziewane sytuacje
- Anti-Logout, Food eater
- Rozbudowany Cavebot - Mo?liwo?? stworzenia skrypt?w 100% Afk z refilerem, etc. o poziomie rozbudowania takim samym jak najlepsze boty, np. Ibot
- Looting - dodawanie przedmiot?w po nazwie, wybranie nazwy BP do kt?rego chcemy zbiera? loot (np. "Orange Backpack" dla gold coin?w, "Red Backpack" dla reszty lootu, etc.)
- Targetting - Wybranie niebezpiecze?stwa (Danger), utrzymywanie odleg?o?ci, u?ywanie czar?w, przerzucanie si? na gro?niejszy cel - czyli zaawansowany targetting
- Healer - mo?liwo?? dodania wielu regu? leczenia, losowanie warto?ci hp/many (+5%) tak, aby nie leczy? si? zawsze na tej samej ilo?ci HP i unikn?? bana
- Spell caster - czyli runemaker, mana training (tak?e warto?? many jest losowana do +5%), paralyze healer, keep haste, etc
- Zaawansowany Lua Scripter - mo?liwo?? nieograniczonego rozszerzenia mo?liwo?ci bota!


gUZU73k.png


qeAqWrH.png


iOqZgBr.png


xBqUXDG.png


A9g2QpF.png

 

vRaa

Active User
Joined
Jun 22, 2013
Messages
96
Reaction score
4
Odp: Niewykrywalny(!) bot - CoreBot

Wyt?umaczcie mi jak bot mo?e nie ingerowa? w clienta tibii?
I jak to wszystko ma si? niby odbywa? bez wysy?ania pakiet?w?
 

Zbizu

Luakami
Joined
Mar 13, 2010
Messages
719
Reaction score
104
Age
28
Odp: Niewykrywalny(!) bot - CoreBot

Bot wykrywalny jak wszystkie inne. Cipsoft zmieni? swoje sposoby detekcji. Wybo? 5 char?w na mc po 20 godzin na dob?, po 2 knight?w na ka?dy acc ?eby staminy nie zjecha? i wbij nimi po 100 level bez ?adnego bana to wtedy ci uwierz?.
 

Rybak113

Active User
Joined
Dec 7, 2008
Messages
72
Reaction score
1
Odp: Niewykrywalny(!) bot - CoreBot

@2UP:

Bon nie ingeruje w klienta Tibii, czyli nie zmienia ?adnych warto?ci w pami?ci klienta, nie wysy?a pakiet?w do serwer?w gry, a jedynie symuluje ruchy myszki i wci?ni?cia klawiszy klawiatury - w taki sam spos?b, jak zrobi?by to gracz, co bardzo znacz?co obni?a mo?liwo?ci wykrycia bota (bot nie pr?buje np. przez przypadek atakowa? potwora kt?ry jest pi?tro ni?ej, bo nie da si? tego zrobi? tylko za pomoc? myszki i klawiatury, a jest to BARDZO ?atwe do wykrycia przez Cipsoft - boty kt?re wysy?aj? pakiety mog? przez pomy?k? wykona? tak? akcj? = szybki delete.Je?li uznamy obs?ug? myszki i klawiatury za "ingerencj? w klienta" to gracz graj?c w Tibi? "ingeruje w klienta".

@UP To tak naprawd? zale?y te? od tego, czy bocimy z g?ow?, czy nie. Je?li kto? boci 20h/24h codziennie, to oczywiste jest, ?e nie robi tego sam tylko robi to za niego bot i prosi si? o bana. ?aden cz?owiek nie potrafi tyle czasu sp?dzi? na grze dzie? w dzie?. Je?li kto? napisze na Helpie, "i am using bot cipsoft nuub" to ?aden ultra-hiper niewykrywalny bot mu nie pomo?e, a go?? delete wy?apie.
 

OldTejdi

Senior User
Joined
Jul 18, 2008
Messages
537
Reaction score
49
Odp: Niewykrywalny(!) bot - CoreBot

Z tego co wyczyta?em bot dzia?a na zasadzie redbot'a i ibot'a - a na obu wyrwa?em bana.
@Zbizu - Na redbocie wyboci?em 2 ek?w - od 0 do 200, na jednym koncie pali?em stamink? do 14h i wyrwa?em bana na oko?o 210~ lvl :)
 

Rybak113

Active User
Joined
Dec 7, 2008
Messages
72
Reaction score
1
Odp: Niewykrywalny(!) bot - CoreBot

Wprowadzi?em duzy Update bota do wersji 0.4.0, zmieni?o si? wiele, m.in znacznie poprawione modu?y CaveBota, Targetingu i Lootera, nowe zawansowane opcje Targetingu, m.in unikanie wave (np. smoka), inteligentny system wybierania cel?w przez bota, usprawnienia lootera, wiele innych zmian.

Najnowsz? wersj? bota mo?na pobra? ze strony:Pozdrawiam, Core
 

Rybak113

Active User
Joined
Dec 7, 2008
Messages
72
Reaction score
1
Odp: Niewykrywalny(!) bot - CoreBot

Bot zosta? zaktualizowany do wersji Tibii 10.12

Pobra? go mo?na tutaj:
 
Top