What's new

Podarunek na koniec. [Dragon Ball]

Frosbite

Active User
Joined
Dec 20, 2014
Messages
99
Reaction score
8
Witam serdecznie t? malutk? gromadk? forumowicz?w tego wymar?ego forum, a szkoda. Jako ?e ju? od dobrych 3 miesi?cy nie robi? prawi? nic na korzy?? servera zdecydowa?em ?e podejm? si? czemu? nowemu.
Dzi? po d?ugim namy?le, dok?adnie teraz mi to wpad?o do g?owy. Postanowi?em:
A mia?em postanowione ;D ?e ca?? zawarto?? swojego nieuko?czonego nigdy projektu, chcia?em ow? udost?pni? dla wszystkich.
Jednak plan si? zmieni?. Podaruj? ca?y m?j projekcik jednej osobie. Osobie kt?ra b?dzie mog?a, chcia?a z czystym sumieniem prowadzi? ten DARMOWY (DARMOWY!) server. Jak napisa?em wy?ej. Rise of Dragon Ball nie posiada SMS SHOPU, ?adnych pacc, unban i innych pierd?? chocia?by np. Nowe profesje :lol:
Jestem w stanie pomaga? $$ na utrzymanie vpsa. A je?eli projekt przekroczy?by moje wyobra?enie i konieczno?ci? by?by ca?y serv. dedykowany :lol: to wysy?am identyczn? paczk? lecz tym razem z SMS SHOPEM! ?adne P2W!

A wi?c moja paczka zawiera:

* data 8.6 [silnik] - tutaj m?g?bym si? rozpisa?, a mia?bym pisania ca?? noc. W skr?cie: wyeliminowa?em wszystko co posiada?a oryginalna data, ka?dy skrypt, funkcje kt?re nie b?d? potrzebne i inne! Doda?em dos?ownie jedynie konieczne rzeczy tak aby po prostu nie obci??a? zb?dnymi rzeczami servera. To prawda, jest mimo to ogrom skrypt?w kt?re s? konieczno?ci?, jednak po zamkni?tych testach mog? ?mia?o rzec. Pr?cz paru drobnych problem?w kt?re nie niszczy?y rozgrywki, testy wysz?y bez zarzutu. Map? robi?em dos?ownie po kwadraciku, krzaczku, kamyczku, ka?dej z osobna ?ciance itp... 8 miesi?cy :lol:
* source - Po?atane, zaklejone, ogromna ilo?? zmian i dodatk?w a wszystko dok?adnie opisane w pliku pomocniczym.
* client - pliki tibia.spr, tibia.dat [ oraz wymagane by?y te? items.otb, items.xml] stworzy?em od 0. Doda?em MULTUM koniecznych grafik oraz swoich i remak?w blisko my?l? ?e 2.5 tysi?ca. Posegregowane wszystko w .dat zaczynaj?c od ground?w przez bordery, sciany, okna, drzwi itp.. itd.. po cia?a zabitych mob?w. Efekt?w jest blisko 700 do u?ytku podzielonych na pioruny, eksplozje, fale itp itd... Outfit?w dla potwor?w i npc dok?adnie 611 - dla profesji osobno! - miesi?ce roboty ;D
* tools - programy i narz?dzia do edycji i innych! RME nie posiada AB = autoborder gdy? nie podpisa?em id ground?w, border?w, ?cian itp... itd...
* others - inne rzeczy zwi?zane z projektem! pixelarty, pomysly, dll, szkice itp... itd...

A wi?c najbardziej oczekuj?ce pytanie i zapewne najbardziej przyci?gaj?ce uwag?. Co posiada nowego, innowacje.
Powiem kr?tko, innowacje w tych czasach w ?wiecie mod ots?w a tym bardziej Dragon Ball to sprawa do?? cz?sto unikana gdy? po prostu ci??ko samemu co? zaplanowa?, zaprojektowa? i zrealizowa? skoro to ma by? innowacja. Jednak zapewniam, takowe posiadam :) Nie jedn?, nie dwie... kolejny m?j ma?y warunek, do czasu w??czenia servera a tak?e w zapowiedzi nie mo?e si? ujawni? nic co nowe! po starcie! tak?e client do startu zostaje jedynie w naszych r?kach!
Nie b?d? opisywa? wszystkiego co mam bo ka?dy inny server Dragon Ball posiada to samo, jednak Rise of Dragon Ball posiada i wi?cej!
Nawet rzeczy oczywiste zosta?y w jaki? spos?b udoskonalone, chocia?by aby by?o milsze dla oka, ciekawsze.

Mniej wa?na sprawa jednak no dla osoby kt?ra przejmie wszystko przydatne:
Tak?e zawiera ca?kowity, dok?adny! rzetelny opis ka?dego dzia?ania, ka?dej najmniejszej zmiany. Dok?adny opis dos?ownie wszystkiego! A jest ich sporo :
* admin - przydatne info dla w?a?ciciela. Komendy, kody [source - z g?ry polecam usun??] i inne.
* zmiany - dzie?, miesi?c, rok, zmiana, opis, dopisek, je?eli jest to gdzie ?w podpunkt ma miejsce.
* actionID/UniqueID - wszystkie u?ywane actiony i unique oraz opis!
* storage - gdy? ka?de storage podpisywa?em r?cznie to tu znajduj? si? opis i podzia? wszystkich storage. Podzia? to np. questy na przedmioty, questy na czary czy np
potiony/food itp... itd...
* questpos - spis pozycji [kord?w, wyspy] ka?dej skrzynki, anihilatora i innych quest?w dost?pnych na serverze.
* npcpos - to samo co wy?ej.
* bosspos - -ll-
* spis og?lny itemk?w - dok?adny spis i opis ka?dego przedmiotu i ich id.
* spis og?lny ulepszaczy - opis, spis, id, wymagania, drop itp... wszystkich przedmiot?w potrzebnych do ulepszania przedmiot?w/upgradowania.
* spis potwor?w - nazwa, podzia? na moc, drop ka?dego monstera.
* eventy
Oraz kilka innych kt?re b?d? u?atwia?y Ci administrowanie serverem!

A wi?c kto to b?dzie? Si? oka?e :D Napisz na GG: 32301619. Porozmawiamy, pogadamy i wtedy na w?asnych warunkach wybior? takow? osob? - gwarantuj? ?e taka zostanie wybrana. Jedn? z najwa?niejszych moich warunk?w jest w??czenie servera do Otwartych Test?w gdy? jest gotowy, powiedzmy w 80% ? co? ko?o tego.

Zosta?o do doko?czenia od najwa?niejszych spraw to:
Doko?czy? Map? - nie mog? patrze? ju? nawet na to RME - boli brak AB jednak ;D Brakuj? w kilkunastu miejscach np. porder?w do danego grounda itp.
Doko?czy? Monstery - no z oko?o 550 zaplanowanych zrobi?em 180?
Doko?czy? Spelle, g??wnie chodzi o id efekt?w do danego spella, chocia? b?d? co b?d? brakuj? kilku... nastu. Ale to ?aden problem.
Doko?czy? Itemki - g??wnie chodzi o podpisanie id itemk?w z bonusami do movements. Tak?e broni do weapons.
Doko?czy? Missle w cliencie - Jak wiemy puzle :) osobi?cie rzygam ObcjectBuilderem ju?.
Doko?czy? Vocationy - zatrzyma?em si? na C18. Brakuje bodaj?e 6 profesji?
Doko?czy? a raczej edytowa? poszczeg?lne skrypty - jak transform dla tych 6 brakuj?cych prof. Eventy czy chocia?by potiony.
No i to te najwa?niejsze, na pewno znajdzie si? wi?cej jednak gwarantuj? - najtrudniejsze zosta?o uko?czone i sprawdzone :) My?l? ?e to nie b?dzie problem dla kogo? kto chce wzi?? na barki ogrom mej wielomiesi?cznej jednak z przerwami, pracy.

Tak?e dodam co? wi?cej od siebie i mimo ?e nie b?d? ju? zaanga?owany w projekt a jedynie bacznie obserwowa? dalsze czyny, skutki itp...
Ju? teraz organizuj? konkurs na start servera w kt?rym to jedynie trzeba wbi? jako TOP1,2 oraz 3 wymagany lvl - hmm powiedzmy 1000.
Nagrody jednak z konkursu dotycz? jedynie osoby z wiekiem powy?ej 18 lat - sprawdzam dow?d :wink: Nagrody b?d? takie same lecz inne :))
Pierwszy 18 letni gracz kt?ry wbije 1000 lvl ode mnie otrzyma : 2 sesje na dowolny tatua? oraz drobny upominek.
Jako drugi zwyci?zca otrzyma: 1 sesje na dowolny tatua? a tak?e okre?lonej wielko?ci 2 sesje a tak?e identyczny upominek.
No i trzecia osoba otrzyma: 1 sesje na dowolny tatua? oraz upominek.
Upominek to zawieszka do kluczy z logiem RiseOfDragonBallONLINE! - sza?u nie ma wiem to.
W razie obaw cd. Tatua?u czy tatua?ysty - oczywiste jest to ?e zaprezentuje swoje wykonane ju? prac?. Oczywist? oczywisto?ci? jest pe?na sterylno??.

Wszystko jest ca?kowicie darmowe, bezpieczne gdy? no kto mnie zna ten wie ?e jestem jaki jestem :D
W razie gdyby ta osoba okaza?a si? by? nie fair, udost?pniam ca?o?? wraz z dodatkiem dla ka?dego.
Ka?de naruszenie moich warunk?w prowadzi do zamieszczenia paczki w internecie. <--- Spokojnie 0 rygoru, lu?na guma :wink::wink: Po prostu chcia?bym aby server wystartowa? tak jak ja tego chcia?em, od starego gracza dla graczy. ?adnych p?atno?ci, ?adnych antybot?w (elf dozwolony, chyba ?e zostaniesz nagrany jak lecisz na expie nie b?d?c przy komputerze b?d? z auto targetem. Wtedy grozi kara. Najwa?niejszy warunek to sta?a, nie zmienna nazwa servera: Rise Of Dragon Ball ONLINE. To tyle z moich warunk?w dotycz?cych samego prowadzenia servera, ja nie oczekuj? ?adnych profit?w typu Admin, oczekuje jedynie godno?ci i rzetelno?ci. Reszta spraw ju? na PW.

Brak ss?w, nie widz? takiej potrzeby. Ma?a galeria: Coming-Soon-Rise-of-Dragon-Ball-Online-One-Preview

Czekam na wiadomo?? :)
 

Tomekchleje

Advanced User
Joined
Jan 4, 2014
Messages
489
Reaction score
64
Odp: Podarunek na koniec. [Dragon Ball]

Zapomnia?e? poda? do siebie jaki? kontakt najlepiej jak by to by?o GaduGadu, ale mo?e by? te? telefon stacjonarny ewentualnie fax.
:wink:
 
Top