What's new

Pvp enfo event

iSanto

Demetri-World.net
Joined
Jan 8, 2011
Messages
922
Reaction score
87
Skrypt by? pisany dla revana.pl, ale Vxr przerobi? mnie na pieni?dze, wi?c nic nie stoi mi na przeszkodzie aby udost?pni? wam ten skrypt. Z dedykacj? dla Vxr'a.


Opis dzia?ania:
PVP Enfo Event to event kt?ry zapisanych graczy, (gracze zapisuj? si? poprzez komend? !enfoevent) przenosi na specjaln? arene do walk. Gracze mog? bezkarnie zabija? si?, nie ?api?c przy tym fraga. Je?eli zabijemy kogo?, ta osoba trafia w miejsce odrodzenia(nie traci bp, skilla) i ponownie mo?e walczy?. Zab?jca za? dostaje +1 Evo Event Frag. Po sko?czeniu eventu, najlepszy zab?jca (najwi?cej Pvp Enfo Frags), dostaj? nagrod?. Event z szerok? configuracj?. Aktywuje si? o wyznaczonej godzinie ustalonej w globalevent.xml.

W trakcie zapis?w, GM+ mo?e zobaczy? ile aktualnie zapisa?o si? uczestnik?w poprzez komend? !enfoevent infoSkrypt:W data>creaturescripts>creaturescripts.xml dodajemy:

[xml] <event type="preparedeath" name="PVP_ENFO_EVENT_DIE" event="script" value="PVP_ENFO_EVENT_DIE.lua"/>
<event type="login" name="PVP_ENFO_EVENT_DIE_LOGIN" event="script" value="PVP_ENFO_EVENT_DIE.lua"/>[/xml]

data>creaturescripts>scripts tworzymy plik o nazwie: PVP_ENFO_EVENT_DIE.lua i wklejamy:

[lua]local config = {
placeAfterDie = {{x=677, y=922, z=7}, {x=690, y=935, z=7}},
placeAfterDieIfNotSuccessfullFirst = {{x=677, y=922, z=7}}
}
local storages = {
["Globals"] = {default = 74531, notification = 74532},
["Creatures"] = {skull_type = 74529, participant = 74530, frags = 74531}
}

function onLogin(cid)
if getStorage(storages["Globals"].participant) == "pvpEvent" then
doCreatureSetStorage(cid, storages["Globals"].participant, -1)
end
registerCreatureEvent(cid, "PVP_ENFO_EVENT_DIE")
return true
end
function onPrepareDeath(cid, deathList)
if getStorage(storages["Globals"].default) == 1 then
if getCreatureStorage(cid, storages["Creatures"].participant) == "pvpEventStart" then
local health, mana = getCreatureMaxHealth(cid), getCreatureMaxMana(cid)
local toPos_Player = {x=math.random(config.placeAfterDie[1].x, config.placeAfterDie[2].x), y=math.random(config.placeAfterDie[1].y, config.placeAfterDie[2].y), z=math.random(config.placeAfterDie[1].z, config.placeAfterDie[2].z)}
if doTileQueryAdd(cid, toPos_Player, 48) == 1 then
doTeleportThing(cid, toPos_Player)
else
doTeleportThing(cid, config.placeAfterDieIfNotSuccessfullFirst)
end
doCreatureAddHealth(cid, health, 0, 0, true)
doCreatureAddMana(cid, mana)
for k, v in pairs(deathList) do
doPlayerSendTextMessage(cid, MESSAGE_STATUS_CONSOLE_BLUE, "You were killed by: "..getCreatureName(v))
if isPlayer(v) then
doCreatureSetStorage(v, storages["Creatures"].frags, getCreatureStorage(v, storages["Creatures"].frags)+1)
doPlayerSendTextMessage(v, MESSAGE_STATUS_CONSOLE_BLUE, "+1 Enfo Event Frag for the murder of "..getCreatureName(cid)..".\n Total frags: "..getCreatureStorage(v, storages["Creatures"].frags))
end
end
return false
end
end
return true
end[/lua]

W data>globalevents>globalevents.xml wklejamy:

[xml]<globalevent name="PVP_ENFO_EVENT" time="12:00:00" event="script" value="PVP_ENFO_EVENT.lua"/>[/xml]

W data>globalevents>scripts tworzymy plik o nazwie: PVP_ENFO_EVENT.lua i wklejamy:

[lua]local config = {
whenStartEventBeforInformation = 5.0,
howLongEventHaveToLast = 20.0,
startEventPosition = {{x=665, y=920, z=7},{x=699, y=943, z=7}},
positionIfNotPosibleFirstTeleport = {x=665, y=920, z=7}, --pozycja, je?eli nie jest mo?liwa teleportacja na wybranym polu wyzej
award = { [1] = {item = 8983}, -- [Zaj?teMiejsce] = {item = idNagrody} To jest dla pierwszego miejsca
[2] = {item = 2400},
[3] = {item = 2160},
[4] = {item = 2409},
[5] = {item = 2405}
},
howManyPlayersToStartEvent = 20,
howManyPlayersGetsAward = 5 --ilosc osob ktore dostana nagrod? (musi si? zgadzac z powy?sz? tabelk? z nagrodami - 5 miejsc - 5 nagr?d)
}
local storages = {
["Globals"] = {default = 74531, notification = 74532},
["Creatures"] = {skull_type = 74529, participant = 74530, frags = 74531}
}
local tbl = {}
function showInformationAboutEvent(whenEventStartBeforINF)

local function second()
a=whenEventStartBeforINF-1
doBroadcastMessage("PVP Enfo Event is starting up! If you want take part, write !enfoevent . Be quick, only 50 players can participate. Anybody can report its part only for "..a.." minutes.", MESSAGE_EVENT_ADVANCE)
doBroadcastMessage("PVP Enfo Event rozpoczyna sie! Je?eli chcesz wziac udzial, napisz !enfoevent . Badz szybki, tylko 50 graczy moze uczestniczyc. Kazdy moze zglosic swoj udzial tylko przez "..a.." minut.", MESSAGE_EVENT_ADVANCE)
end
a=0
if whenEventStartBeforINF <= 1 then
doBroadcastMessage("PVP Enfo Event is starting up! If you want take part, write !enfoevent . Be quick, only 50 players can participate. Anybody can report its part only for "..config.whenStartEventBeforInformation.." minutes.", MESSAGE_EVENT_ADVANCE)
doBroadcastMessage("PVP Enfo Event rozpoczyna sie! Je?eli chcesz wziac udzial, napisz !enfoevent . Badz szybki, tylko 50 graczy moze uczestniczyc. Kazdy moze zglosic swoj udzial tylko przez "..config.whenStartEventBeforInformation.." minut.", MESSAGE_EVENT_ADVANCE)
return true
end
doBroadcastMessage("PVP Enfo Event is starting up! If you want take part, write !enfoevent . Be quick, only 50 players can participate. Anybody can report its part only for "..config.whenStartEventBeforInformation.." minutes.", MESSAGE_EVENT_ADVANCE)
for i = 1, whenEventStartBeforINF-1 do
addEvent(second, i* (1000*60))
end
return true
end
function checkMinimumNumberOfPlayers(number)
needPlayers = 0
for k, v in pairs(getOnlinePlayers()) do
if getCreatureStorage(getPlayerByName(v), storages["Creatures"].participant) == "pvpEvent" then
needPlayers=needPlayers+1
end
end
if needPlayers >= number then
return true
end
for k, v in pairs(getOnlinePlayers()) do
if getCreatureStorage(getPlayerByName(v), storages["Creatures"].participant) == "pvpEvent" then
doCreatureSetStorage(getPlayerByName(v), storages["Creatures"].participant, -1)
end
end
return false
end

function spairs(t, order)
local keys = {}
for k in pairs(t) do keys[#keys+1] = k end
if order then
table.sort(keys, function(a,b) return order(t, a, b) end)
else
table.sort(keys)
end
local i = 0
return function()
i = i + 1
if keys then
return keys, t[keys]
end
end
end
function startEvent()
local players_table = {}
a=1
if not checkMinimumNumberOfPlayers( config.howManyPlayersToStartEvent) then
doBroadcastMessage("PVP Enfo Event will not be started due to lack of adequate entered number of players.", MESSAGE_EVENT_ADVANCE)
doSetStorage(storages["Globals"].default, -1)
stopEvent(finish)
return true
end
for k, v in pairs(getOnlinePlayers()) do
if isPlayer(getPlayerByName(v)) then
if getCreatureStorage(getPlayerByName(v), storages["Creatures"].participant) == "pvpEvent" then
players_table[a] = {name = getPlayerByName(v)}
a=a+1
local creatureSkull = getCreatureSkullType(getPlayerByName(v))
if creatureSkull == SKULL_WHITE then
doCreatureSetStorage(getPlayerByName(v), storages["Creatures"].skull_type, creatureSkull)
end
if getCreatureStorage(getPlayerByName(v), storages["Creatures"].frags) == -1 then doCreatureSetStorage(getPlayerByName(v), storages["Creatures"].frags, 0) end
local toPos_Player = {x=math.random(config.startEventPosition[1].x, config.startEventPosition[2].x), y=math.random(config.startEventPosition[1].y, config.startEventPosition[2].y), z=math.random(config.startEventPosition[1].z, config.startEventPosition[2].z)}

if doTileQueryAdd(getPlayerByName(v), toPos_Player, 48) == 1 then
doTeleportThing(getPlayerByName(v), toPos_Player)
else
doTeleportThing(getPlayerByName(v), config.positionIfNotPosibleFirstTeleport)
end
doCreatureSetStorage(getPlayerByName(v), storages["Creatures"].participant, "pvpEventStart")
end
end
end
for _, pid in ipairs(getPlayersOnline()) do
if getPlayerAccess(pid) > 3 then
doPlayerPopupFYI(pid, "Ilosc uczestnikow w PVP ENFO EVENT: "..a-1 ..".\nCzas trwania eventu: "..config.howLongEventHaveToLast..".\n")
end
end
doBroadcastMessage("PVP Enfo Event is starting up!", MESSAGE_EVENT_ADVANCE)
doSetStorage(storages["Globals"].default, 1)
return true
end
function endEvent()
doBroadcastMessage("PVP Enfo Event has been completed.", MESSAGE_EVENT_ADVANCE)
doSetStorage(storages["Globals"].default, -1)
for k, v in pairs(getOnlinePlayers()) do
if getCreatureStorage(getPlayerByName(v), storages["Creatures"].participant) == "pvpEventStart" then
local creature_skull_type = getCreatureStorage(getPlayerByName(v), storages["Creatures"].skull_type)
if creature_skull_type ~= -1 then
doCreatureSetSkullType(getPlayerByName(v), creature_skull_type)
doCreatureSetStorage(getPlayerByName(v), storages["Creatures"].skull_type, -1)
doPlayerSendTextMessage(getPlayerByName(v), MESSAGE_STATUS_CONSOLE_BLUE, "Before the start of the event, had a white skull.")
end
local town_position = getTownTemplePosition(getPlayerTown(getPlayerByName(v)))
doTeleportThing(getPlayerByName(v), town_position)
doCreatureSetSkullType(getPlayerByName(v), 0)
doPlayerSetPzLocked(getPlayerByName(v), false)
tbl[v] = getCreatureStorage(getPlayerByName(v), storages["Creatures"].frags)
doCreatureSetStorage(getPlayerByName(v), storages["Creatures"].frags, 0)
end
end
ss = ""
a=0
for k,v in spairs(tbl, function(t,a,b) return t < t[a] end) do
if a ~= config.howManyPlayersGetsAward then
a=a+1
doPlayerPopupFYI(getPlayerByName(k), "Congratulation!\nYou took "..a.." place in PVP ENFO EVENT and you won:\n "..getItemNameById(config.award[a].item).."!")
doPlayerAddItem(getPlayerByName(k), config.award[a].item)
doPlayerSendTextMessage(getPlayerByName(k), MESSAGE_EVENT_DEFAULT, "You get "..getItemNameById(config.award[a].item).." for "..a..". place in PVP ENFO EVENT.")
ss = ss.."Name: "..k.." Frags: ["..v.."]\n "
end
end
for _, v in pairs(getOnlinePlayers()) do
if getCreatureStorage(getPlayerByName(v), storages["Creatures"].participant) == "pvpEventStart" then
doPlayerPopupFYI(getPlayerByName(v), ss)
doCreatureSetStorage(getPlayerByName(v), storages["Creatures"].participant, -1)
end
end
return true
end
function onTime()
showInformationAboutEvent(config.whenStartEventBeforInformation)
doSetStorage(storages["Globals"].default, 0)
doSetStorage(storages["Globals"].notification, 0)
addEvent(startEvent, config.whenStartEventBeforInformation*1000*60)
finish = addEvent(endEvent, (config.whenStartEventBeforInformation*1000*60)+(config.howLongEventHaveToLast*1000*60))
return true
end[/lua]

W data>talkactions>talkactions.xml wklejamy:

[xml]<talkaction words="!enfoevent" event="script" value="ENFOEVENT.lua"/>[/xml]

W data>talkactions>scripts tworzymy plik o nazwie: ENFOEVENT.lua i wklejamy:

[lua]local smallCFG = {
maxPlayersInEvent = 60, --maksymalna ilosc osob w evencie
storage = 193781,
seconds = 1*60
}

function isEvent(nonEventText)
if getStorage(74531) ~= 0 then
return nonEventText
end
return getStorage(74532)
end
function onSay(cid, words, param, channel)
local tile = string.explode(param, ",")
if exhaustion.get(cid, smallCFG.storage) then
doPlayerSendTextMessage(cid, MESSAGE_EVENT_DEFAULT, "You cant use this command twice.")
return true
end
if tile[1] == "info" and getPlayerAccess(cid) > 3 then
doPlayerPopupFYI(cid, "Aktualna ilosc zapisanych uczestnikow w PVP ENFO EVENT: "..isEvent("Event is disabled").."/"..smallCFG.maxPlayersInEvent..".\n")
return true
end
if getStorage(74531) ~= 0 then
doPlayerSendCancel(cid, "At this time, an event is disabled.")
return true
end
if getStorage(74532) > smallCFG.maxPlayersInEvent then
doPlayerSendCancel(cid, "Sorry, there are no more rooms available for this event.")
return true
end
if getCreatureStorage(cid, 74530) == "pvpEvent" then
doPlayerSendCancel(cid, "You are already subscribed to this event.")
doSendMagicEffect(getCreaturePosition(cid), 2)
return true
end
exhaustion.set(cid, smallCFG.storage, smallCFG.seconds)
doSetStorage(74532, getStorage(74532)+1)
doCreatureSetStorage(cid, 74530, "pvpEvent")
doPlayerSendTextMessage(cid, MESSAGE_EVENT_DEFAULT, "Yours application has been accepted.")
return true
end[/lua]


Wyja?nienie configu:
W pliku znajduj?cym si? w creaturescripts:
[LUA]placeAfterDie = {{x=677, y=922, z=7}, {x=690, y=935, z=7}},
--[[
Miejsce w kt?rym zrespimy si? po ?mierci. (Randomowe miejsce zawieraj?ce si? w prostok?cie)
Pierwsza pozycja to lewy g?rny r?g prostok?ta, druga prawy dolny r?g.
--]]
placeAfterDieIfNotSuccessfullFirst = {{x=677, y=922, z=7}}
--[[
Miejsce w kt?rym zrespimy si? po ?mierci, je?eli na powy?szej pozycji nie jest to mo?liwe (np. je?eli akurat b?dzie woda na pozycji na g?rze)
]]--[/LUA]

GlobalEvent:
[lua]whenStartEventBeforInformation = 5.0,
--[[
Po ilu minutach rozpocznie sie event od pokazania informacji, o mo?liwo?ci do??czenia do eventu.
]]--
howLongEventHaveToLast = 20.0,
--[[
Ile minut ma trwa? event.
]]--
startEventPosition = {{x=665, y=920, z=7},{x=699, y=943, z=7}},
--[[
W jakie miejsce ma przeteleportowa? graczy przy stacie eventu (r?wnie? prostok?t z kt?rego s? wybrane randowmowe miejsca)
]]--
positionIfNotPosibleFirstTeleport = {x=665, y=920, z=7},
--[[
Pozycja na kt?r? zostanie przeteleportowany gracz, je?eli nie jest mo?liwa teleportacja na wybranym polu wyzej.
]]--
award = { [1] = {item = 8983}, -- [Zaj?teMiejsce] = {item = idNagrody} To jest dla pierwszego miejsca
[2] = {item = 2400},
[3] = {item = 2160},
[4] = {item = 2409},
[5] = {item = 2405}
},
--[[
Nagroda dla graczy, kt?rzy zajeli miejsca (u mnie dostanie nagrod? 5 os?b, ale mo?na dowolnie modyfikowa?) oraz id itema jaki gracz dostanie za jego miejsce.
]]--
howManyPlayersToStartEvent = 20,
--[[
Ile wymaganych zapisanych graczy, aby event rozpocz?? si? (je?eli nie zapisze si? wymagana ilo?? graczy event nie rozpocznie si?)
]]--
howManyPlayersGetsAward = 5 --ilosc osob ktore dostana nagrod?
--[[
Ile os?b dostanie nagrod? (musi si? zgadzac z powy?sz? tabelk? z nagrodami - 5 miejsc - 5 nagr?d)
]]--[/lua]

Talkactions:
[lua]maxPlayersInEvent = 60,
--[[
Ile maksymalnie moze zapisa? si? os?b.
]]--
storage = 193781,
--[[
Exhasted storage, je?eli inny skrypt nie wykorzystuje to ID, lepiej nie rusza?.
]]--
seconds = 1*60
--[[
Ile sekund exhasted ma by? na wpisywanie !pvpevent, zabezpieczenia przed bezsensownym spammem.
]]--
[/lua]

[xml]<globalevent name="PVP_ENFO_EVENT" time="12:00:00" event="script" value="PVP_ENFO_EVENT.lua"/>[/xml]

Tutaj za? ustalamy o kt?rej godzinie ma si? w??czy? event. (time="12:00:00")Zabraniam kopiowania na inne fora bez mojej zgody!
 

Deejays

Advanced User
Joined
Feb 15, 2013
Messages
270
Reaction score
31
Odp: Pvp enfo event

Mam b??d :
[XML][Warning - Event::loadScript] Event onTimer not found (data/globalevents/scripts/PVP_ENFO_EVENT.lua)[/XML]
 
Last edited:

Anakonta

Senior User
Joined
Oct 5, 2010
Messages
536
Reaction score
10
Odp: Pvp enfo event

Zajebisty skrypt, czego? takiego szuka?em
 

iSanto

Demetri-World.net
Joined
Jan 8, 2011
Messages
922
Reaction score
87
Odp: Pvp enfo event

Od?wie?am, prawdopodobnie nied?ugo dodam drug? wersje, w kt?rej b?dziemy mogli aktywowa? event poprzez komend? oraz wprowadz? kilka poprawek.
 

Skajowski

Senior User
Joined
Jun 11, 2010
Messages
1,160
Reaction score
90
Odp: Pvp enfo event

Zajebiste !!! Nie do?? ,?e dobry mapper to jeszcze skrypter :D
 

iSanto

Demetri-World.net
Joined
Jan 8, 2011
Messages
922
Reaction score
87
Odp: Pvp enfo event

[lua]if not checkMinimumNumberOfPlayers(config.howManyPlayersT oStartEvent) then[/lua]

W globalvents w pliku PVP_ENFO_EVENT.lua, linijka 76.


Forum przy zbyt d?ugich wyrazach oddziela je spacj?. Dzia?a to niestety te? dla kod?w w znacznikach. Dlatego te? zrobi?a sie tam podw?jna spacja: if not checkMinimumNumberOfPlayers(config.howManyPlayersT oStartEvent) then

Wystarczy usun?? podw?jn? spacj? i wszystko b?dzie dzia?a?o.
 

ArsOn92

New User
Joined
Dec 1, 2013
Messages
4
Reaction score
0
Odp: Pvp enfo event

Mam b??d :
[XML][Warning - Event::loadScript] Event onTimer not found (data/globalevents/scripts/PVP_ENFO_EVENT.lua)[/XML]

Zmie? onTime na onTimer, funkcja na samym dole.
 

misztrz440

Banned
Joined
Dec 15, 2012
Messages
1,032
Reaction score
38
Odp: Pvp enfo event

Nie no super evencik. Tylko mapka by si? przyda?a, bo w sumie nie wiem jak jak zrobi?.
 

Nurn

Active User
Joined
Dec 30, 2012
Messages
74
Reaction score
5
Odp: Pvp enfo event

dzieki za event spoko sie zapowiada :)
 

pknagaro2

User
Joined
Jul 23, 2009
Messages
29
Reaction score
0
Age
24
Odp: Pvp enfo event

Siema, mi wyskoczy? taki b??d:
[17/06/2014 14:53:55] [Error - LuaScriptInterface::loadFile] data/globalevents/scripts/PVP_ENFO_EVENT.lua:123: ')' expected near 'e'
[17/06/2014 14:53:55] [Warning - Event::loadScript] Cannot load script (data/globalevents/scripts/PVP_ENFO_EVENT.lua)
[17/06/2014 14:53:55] data/globalevents/scripts/PVP_ENFO_EVENT.lua:123: ')' expected near 'e'
co zrobi??

Sorki.. przypomnia?em sobie, ?e znam troch? angielski i naprawi?em :p
 
Last edited:

Oskar1415

Advanced User
Joined
Feb 25, 2009
Messages
381
Reaction score
22
Odp: Pvp enfo event

Super skrypt dodam na sw?j serwer :) Fajnie by by?o jak by ca?o?? by?a jako mod :p
 

Mudzina

Active User
Joined
Feb 22, 2010
Messages
53
Reaction score
1
Odp: Pvp enfo event

Witam, z ciekawo?ci chcia?em przetestowa? ten skrypt. Doda?em wszystko tak jak jest opisane, zmieni?em wsp??rz?dne mapy na kt?ra ma przenie??. Ustawi?em na 17:00:00 czeka?em kilka minut i nic si? nie wydarzy?o ani w konsoli nie pokaza? si? b??d.
 

iSanto

Demetri-World.net
Joined
Jan 8, 2011
Messages
922
Reaction score
87
Odp: Pvp enfo event

Witam, z ciekawo?ci chcia?em przetestowa? ten skrypt. Doda?em wszystko tak jak jest opisane, zmieni?em wsp??rz?dne mapy na kt?ra ma przenie??. Ustawi?em na 17:00:00 czeka?em kilka minut i nic si? nie wydarzy?o ani w konsoli nie pokaza? si? b??d.

Musia?e? czego? nie doda? poniewa? testowa?em ten skrypt wiele razy, inni r?wnie? i wszystko dzia?a. Nie mam aktualnie mo?liwo?ci przetesowa? go jeszcze raz, poniewa? skrypt przepisa?em na TFS 1.0 i nie u?ywam ju? Tfs?w pod protok?? 8.x.
 

sprytnaaaaa

Advanced User
Joined
Apr 20, 2011
Messages
342
Reaction score
4
Odp: Pvp enfo event

witam zadzia?a on na tfs 1.0 ?

---------- Tre?? dodana o 23:19 ----------

testowa?em go w?a?nie ustawi?em godzin? i wgl i brak reakcji brak b??d?w w konsoli nic o co mo?e chodzi? ?

---------- Tre?? dodana o 23:20 ----------

witam zadzia?a on na tfs 1.0 ?

---------- Tre?? dodana o 23:19 ----------

testowa?em go w?a?nie ustawi?em godzin? i wgl i brak reakcji brak b??d?w w konsoli nic o co mo?e chodzi? ?

po wpisaniu !envoevent/!ENVOEVENT nic si? nie dzieje pisze na normalnym czacie :[

---------- Tre?? dodana o 23:39 ----------

oto taki b??d po okre?lonym czasie event nie mo?e wystartowa? pomocy


---------- Tre?? dodana o 18:40 ----------

@@@@refresh@@@@
 
Top