What's new

Regulamin dzia?u

Status
Not open for further replies.

One

My?l?cy
Joined
Apr 6, 2008
Messages
445
Reaction score
217
Age
29
1. Ka?dy nowo napisany poradnik nale?y umie?ci? w dziale „Propozycje poradnik?w” zwa?aj?c, aby:
  • Tre?? tematu by?a zgodna z jego nazw?.

  • Poradnik by? napisany czytelnie oraz zrozumiale – mile widziane s? screeny.

  • Do tematu zosta? dodany odpowiedni prefiks.

2. Regu?y tycz?ce si? postowania w Poradnikach:

  • Przed napisaniem posta upewnij si?, ?e jest on warto?ciowy - aby by?, musi spe?nia? przynajmniej jeden z tych warunk?w:
- odnie?? si? do tematu poprzez ukazanie b??du, nie?cis?o?ci autorowi poradnika,

- zada? pytanie napisane poprawnie pod wzgl?dem gramatycznym, ze szczeg??owym opisaniem problemu,

- odpowiedzie? na pytanie, pami?taj?c aby doda? odno?nik do posta na kt?ry odpowiada, tj. #One, @up, b?d? zacytowa? post,

- oceni?/skomentowa? poradnik, przy czym wypowied? musi zawiera? informacje istotne dla innych u?ytkownik?w.​


3. Kary w Poradnikach:
  • Opr?cz tego, co jest napisane w Regulaminie Forum, w poradnikach b?dzie obowi?zywa?a dodatkowa zasada:
a) Je?eli post nie przejawia ?adnej warto?ci, b?dzie to traktowane jako spam i karane 3-punktowym ostrze?eniem.

b) Je?eli post b?dzie bardziej rozwini?ty, ale nadal nie b?dzie mia? wi?kszej warto?ci, zostanie ukarany jako post „ma?owarto?ciowy” warnem za 2 punkty - tyle samo, ile za brak prefiksu.

  • Posty nieprzydatne dla innych u?ytkownik?w b?d? kasowane.

  • Za ka?dy plagiat zostanie nadane ostrze?enie o warto?ci 5 punkt?w, przy czym plagiatem jest r?wnie? udost?pnianie cz??ci innych poradnik?w (np. zdj?? z nich) bez podania ?r?d?a.

  • Za od?wie?anie poradnik?w przez autora przewidziane b?d? ostrze?enia. Nie ma tu nat?oku temat?w, ka?dy go zauwa?y je?li b?dzie chcia?, nie musisz od?wie?a? go co 24 godziny, by go komentowali.

Informacja dodatkowa:

W przypadku ch?ci odwo?ania si? od warna prawdopodobnie nie b?dzie linku do ukaranego posta (b?dzie widnia? napis „prywatne”) - jego tre?? zostanie wys?ana drog? Prywatnej Wiadomo?ci, wtedy nale?y najpierw napisa? do moderatora dzia?u, nast?pnie, w przypadku braku porozumienia - w specjalnym dziale s?u??cym do odwo?ywania si?. Je?eli ostrze?enie zostanie ?ci?gni?te, a post warto?ciowy, wtedy wraca on do tematu.


Regulamin obowi?zuje od dnia 08.10.2010r.
 

Speeder

Ehuheuheuu
Joined
Mar 29, 2008
Messages
1,021
Reaction score
287
Age
32
Odp: Regulamin dzia?u

Dodany podpunkt w karach dotycz?cy od?wie?ania swoich temat?w.
 
Status
Not open for further replies.
Top