What's new

-Tibia 8.60 Rookgaard, start 1 stycznia, 00:00

kor

User
Joined
Jul 12, 2008
Messages
13
Reaction score
2
Witam was, drodzy forumowicze. Chcia?bym przedstawi? Wam dzia?aj?cy od 1 stycznia 2017 roku serwer stworzony z my?l? o graczach, kt?rzy zakochali si? w wyspie poprzedzaj?cej (swego czasu) Mainland - Rookgaardzie. Nie u?wiadczysz tutaj profesji, czy p?atnego sklepu, a ?eby urozmaici? rozgrywk? obok wyspy kt?r? ka?dy zna dodali?my drug?, tak?e startow? - Luminis. Poni?ej kr?tkie podsumowanie serwera, a dalej szerszy opis.


Serwer:

Strona oraz IP:
Port: 7171
Klient: 8.60 (tak?e na platform? Android)
( )
Lokalizacja: Polska + proxy w USA dla graczy zza oceanu
( )
dost?pno??: 24/7


Mno?niki:

exp: 10x, sta?y
skill: 7x
magic: 3x
loot: 2x


banner2.gif


?wiat gry:

sklep SMS: brak, punkty do sklepu zdobywane wy??cznie w grze
( )
PACC: tak, do kupienia za punkty zdobywane bezpo?rednio w grze
( )
mapa: oryginalny Rookgaard + modyfikacje
( )
typ ?wiata: nonPvP z niekt?rymi terenami z aktywnym PvP
wyspy pocz?tkowe: Rookgaard oraz Luminis
(obie nie wymagaj? PACC i pozwalaj? zdoby? pierwszy ekwipunek i do?wiadczenie)
( )
questy: wszystkie jak na prawdziwym Rookgaardzie oraz wiele innych
( )
addony: s?, poszczeg?lne outfity wraz z dodatkami daj? r??ne korzy?ci
( )
server save: tak, codziennie o 06:00 rano
blessy: s?, do 24 poziomu darmowe
domki: s?
czary: s?, wymagana jest ich wcze?niejsza nauka
najazdy: kilkana?cie boss?w oraz najazdy terenowe
( )
taski: s?, zar?wno na zabicie okre?lonej liczby potwor?w jak i na przyniesienie okre?lonej liczby przedmiot?w
( )


Co jeszcze mo?esz znale?? na Rookgaard.pl?

Daily Bonuses - mo?liwo?? zdobywania punkt?w za codzienne logowanie
loteria Lotto - wytypuj poprawnie 3 liczby aby zgarn?? pul?
( )
wiadomo?ci offline - gracz jest poza gr?, a Ty chcia?by? przekaza? mu wiadomo??? skorzystaj z wiadomo?ci offline
( )
system nagradzania b??d?w - zg?o? b??d mapy, otrzymasz 2k; zg?o? b??d gry, otrzymasz 5k
Crafting system - wykuj w?asn? zbroj? i spraw, by by?a jeszcze lepsza
( )
Paintball Event - spotkaj si? na arenie z innymi graczami i poka?, ?e masz wi?kszy refleks i lepsze oko
( )
Saper - my?l logicznie i nie pope?nij ?adnego b??du
( )
poradniki - chcesz wiedzie? jak zacz??, ale i nie tylko? sprawd? co dla Ciebie
statystyki - por?wnaj jak Ci posz?o na tle innych w obszernym menu statystyk
ankiety - najlepszy spos?b by wp?yn?? na rozw?j serwera
CAM system - chcesz uwieczni? questa albo exp ze znajomymi? to ju? jest, ogl?daj kiedy chcesz
Discord bot - mo?liwo?? czytania kana??w gry z aplikacji oraz dost?p do podstawowych informacji o serwerze
( )
banner1.gif


Kontakt:1. Legera, Hegera, Fixera, Xyla czyli wszystkie ?wiaty na Rookgaard.pl
2. Wyspy startowe
3. Questy
4. Sklep na stronie oraz punkty
5. Najazdy
6. Dost?pne tereny
7. Licznik i wykres online, zak?adka wykonanych quest?w oraz powergamers1. Legera, Hegera, Fixera, Xyla czyli wszystkie ?wiaty na Rookgaard.pl

Serwer wystartowa? 1 stycznia 2017 roku jako hobbystyczny projekt gracza Rookgaardu zar?wno na RL jak i na kilku OTSach z Rookgaardem. Pocz?tkowo istnia?y dwa ?wiaty, Legera z ni?szym exp rate oraz Hegera z wy?szym. Takie dzia?anie by?o celowe, poniewa? pierwsze dwa miesi?ce mia?y pokaza? kt?ra wersja ?wiata przyci?ga wi?ksz? liczb? graczy. 1 marca z racji mniejszej popularno?ci Legera zosta?a wy??czona, a wszystkie postacie zosta?y przeniesione na Fixer?, czyli nowy serwer ze sta?ym exp rate na poziomie 10x. Poziomy oczywi?cie zosta?y przeliczone w taki spos?b, w jaki gracze zdobywaliby do?wiadczenie graj?c od pocz?tku na 10x. W ten spos?b nikt nie straci? swojej postaci i r?wnolegle istnia?y dwa serwery - Hegera i Fixera. Taki stan rzeczy nie potrwa? d?ugo, bo ju? 1 maja Hegera tak?e zosta?a zamkni?ta, a gracze (tak?e po uprzednim przeliczeniu do?wiadczenia) zostali przeniesieni na Fixer?, gdzie ju? jako ca?a spo?eczno?? rookstayer?w kontynuowa?a swoje przygody. Wszystkie te serwery by?y w wersji 8.60, ale by by? bardziej elastycznym r?wnocze?nie rozpocz?li?my prac? nad serwerem w najnowszej mo?liwej wersji jak? wspiera? TFS. I tak, 1 stycznia 2018 roku, czyli w swoje pierwsze urodziny, wystartowa?a Xyla w wersji 10.98, kt?ra jest w fazie publicznych test?w do dzi?.

2. Wyspy startowe

Tworz?c posta? gracz mo?e za?o?y? posta? w jednym z dw?ch miast. Opr?cz wyspy Rookgaard kt?r? zna ka?dy rookstayer, funkcjonuje wyspa Luminis. Nie jest to miasto dla bardziej zaawansowanych graczy, lecz zosta?o ono przygotowane tak, by oba funkcjonowa?y jako te pierwsze, pocz?tkowe. Ka?de miasto ma swoich w?adc?w, pocz?tkowe questy i podobne poziomy teren?w z potworami.

3. Questy

Na serwerze opr?cz wszystkich quest?w dost?pnych na prawdziwym Rookgaardzie (wraz z tymi polegaj?cymi na wymianie przedmiot?w) dost?pny jest w pe?ni dzia?aj?cy Quest Log. Opr?cz nich, dodane s? tak?e questy z lepszym uzbrojeniem, czy na kupowanie lepszych jako?ciowo potion?w oraz wiele innych, dostosowanych specjalnie na potrzeby wysp.


rekl4.png


4. Sklep na stronie oraz punkty

Na serwerze nie istnieje i nie b?dzie istnia? SMS (b?d? jakikolwiek inny bazuj?cy na realnej walucie) sklep, a gracze mog? zdobywa? punkty jedynie za swoj? aktywno?? w grze. Punkty przyznawane s? za udzia? w eventach na serwerze, najazdach boss?w jak i terenowych oraz za codzienne logowanie. Szerszy opis dost?pny jest na forum serwera .


rekl5.png


5. Najazdy


rekl6a.png


Na serwerze w tej chwili funkcjonuje kilkana?cie najazd?w boss?w na obie wyspy oraz kilka najazd?w terenowych. Najazdy losowane s? wraz ze startem serwera, a na stronie pojawiaj? si? godzin? po uruchomieniu go na serwerze. Udzia? w najazdach opr?cz silnych i przydatnych przedmiot?w, premiowany jest tak?e punktami - odpowiedni % za udzia? w walce z bossem oraz punkty za zabicie potwora w trakcie najazdu terenowego.


rekl6b.png


6. Dost?pne tereny

Na serwerze, opr?cz tego, ?e jest dodany ca?y Rookgaard, jest dodanych wiele nowych expowisk. Aby zachowa? balans obu wysp, dodane s?:
- kopalnia Dwarf na po?udnie od ?wi?tyni na Rookgaardzie
- wioska Elf?w jeszcze dalej na po?udnie ni? kopalnia
- jaskinia Cyclop?w na wschodzie Rookgaardu
- jaskinie Rotworm?w pod Katana Questem
- jaskinie Tarantul wraz z respem giant spidera daleko w podziemiach Posion Cave na Rookgaardzie
- wioska Amazonek na wsch?d od miasta na Luminis
- forteca Minotaur?w na p??nocny-wsch?d od miasta na Luminis
- forteca Orc na p??nocny-zach?d od miasta na Luminis
- kopalnia Dworc?w niedaleko fortecy Minotaur?w
- wzg?rze Wyverny na p??noc od miasta Luminis
- oraz wiele wi?cej

Dodatkowo jest lodowa wyspa Glacius na kt?r? mo?na si? dosta? za pomoc? statk?w z obu wysp, na kt?rej znajduj? si? Mamuty, Frost Gianty, Chakoye, a po wykonaniu trudniejszego questu Ice Witche, a nawet Crystal Spidery. Mapa wraz z rozmieszczeniem potwor?w .

7. Licznik i wykres online, zak?adka wykonanych quest?w oraz powergamers

Na serwerze istnieje wiele statystyk dost?pnych dla graczy, a jedn? z nich jest zak?adka ile dany gracz jest online. System co 3 minuty pobiera list? graczy i zestawia je w tabelk? tu , a dodatkowo na li?cie online jest widoczny wykres mierz?cy aktywno?? graczy. Zak?adka wykonanych quest?w uwzgl?dnia wszystkie mo?liwe questy, kt?re nieustannie s? rozwijane o nowe pozycje. Codziennie podczas server save generowane s? rankingi powegrames dla obu ?wiat?w, gdzie ka?dy mo?e sprawdzi? jak wysokie miejsce zaj?? danego dnia oraz aktualizowana jest lista Top100 powergamers.

Zapraszam do komentowania, zach?cam do grania. Do zobaczenia w grze lub us?yszenia tu. :)
 

askara76

Advanced User
Joined
Oct 31, 2016
Messages
180
Reaction score
7
Odp: Rookgaard, start 1 stycznia, 00:00

Dobry serwer! Ale start o 00:00 ? + Po co nam ten wykres ^^ ?
 
Last edited by a moderator:

R A H

Senior User
Joined
May 24, 2014
Messages
1,342
Reaction score
47
Odp: Rookgaard, start 1 stycznia, 00:00

Zapoznaj si? z regulaminem dzia?u.
 

kor

User
Joined
Jul 12, 2008
Messages
13
Reaction score
2
Odp: Rookgaard, start 1 stycznia, 00:00

Start o p??nocy, poniewa? czemu by nie :D Ja w tym czasie i tak b?d? ?wi?towa? Sylwestra z Andrzejem, a serwer b?dzie ?y? swoim ?yciem. Wykresy mia?y zobrazowa? zmniejszanie exp rate w zale?no?ci od poziomu, ale chyba zapomnia?em podpisa? osi. I przy okazji chcia?em tchn?? ducha w suchy opis ;)
 

kor

User
Joined
Jul 12, 2008
Messages
13
Reaction score
2
Odp: Rookgaard, start 1 stycznia, 00:00

Hej.

Jako, ?e do startu pozosta?o nieco ponad 6 godzin, chcia?bym opisa? par? rzeczy dlaczego tak, co was czeka na starcie oraz w przysz?o?ci.

Jak pisa?em wcze?niej jest to moja pierwsza, eksperymentalna pr?ba uruchomienia OTSa. Skromnie si? chwal?c umiem zaprogramowa? to i owo, ale ?e tylko to mnie najbardziej rajcuje, pozosta?e rzeczy mog? nieco kule?. Jak wspomnia?o mi ju? kilka os?b, uruchomienie serwera o p??nocy nie wr??y t?um?w na starcie, lecz mam nadziej?, nie b?dzie to rzutowa?o na liczb? graczy w trakcie, bo jak to kto? napisa?, za?o?enie postaci po 3, 5, czy 8 dniach nie powoduje, ?e gracz jest na straconej pozycji i nie dogoni nikogo graj?cego od samej p??nocy. Do tej pory OTSy ogl?da?em ze strony gracza, czyli sobie wchodzi?em, elf do leczenia i biega?em czy to na expy, czy gada?em z lud?mi. Serwer mnie nudzi?, wychodzi?em i zmienia?em na inny, nie zastanawiaj?c si? nawet dlaczego mnie znudzi?. Teraz te? nie potrafi? tego jednoznacznie okre?li?, st?d w okresie 1 stycznia - 28 lutego b?d? dwa serwery o r??nym poziomie exp.

Legera - bo tak nazwa?em pierwszy z serwer?w - b?dzie mia?a ni?szy exp stage (wy?oniony z ankiety z 11 g?osami), jego wykres i tabelka tutaj - . Hegera, jako serwer z wy?szym exp rate posiada taki rozk?ad poziom?w - - 4 g?osy na niego spo?r?d 8 oddanych. Oczywi?cie podczas edycji zostanie uruchomiona kolejna ankieta kt?ra wy?oni, czy serwer zbiorczy b?dzie mia? sta?y czy zmienny exp, a je?li zmienny to jaki. Sk?d te edycje? St?d, ?e sam po sobie widzia?em, ?e nic nie trwa wiecznie i ka?dy si? wreszcie czym? znudzi. Jak wiadomo, ka?dy z nas lubi rywalizacj?, chcemy pokaza?, ?e jeste?my lepsi od innych, co wida? chocia?by po ilo?ci bot?w, kt?re s? stawiane g??wnie po to, aby by? lepszym, silniejszym, bogatszym ni? inni. St?d te? wprowadzenie edycji, po pierwsze, aby co 2 miesi?ce zaczyna? rywalizacj? od nowa, a po drugie, by na koniec ka?dej edycji nagradza? w?a?nie tych najlepszych motywuj?c ich, ale nie tylko ich do dalszego dzia?ania. Nagr?d konkretnie jeszcze nie ustali?em, lecz mog? zapewni? was, ?e na pewno jakie? materialne b?d?.

Wiem, ?e sms shopy pomagaj? w?a?cicielom w utrzymaniu serwera, lecz z perspektywy gracza, kt?ry nie planuje wydawa? nic jest totalnie niepotrzebny, a wr?cz dzia?a na niekorzy??, bo zawsze jest ta ?wiadomo??, ?e kto? co? kupi i niejako b?dzie lepszy od tego kogo?. U mnie takiego sklepu nie b?dzie. Je?li zaczn? narzeka? na brak RAMu na serwerze, to wtedy rozwa?? opcj? dobrowolnych dotacji, lecz na pewno nie b?dzie to na zasadzie "Ty mi p?acisz, ja daj? Ci co? w zamian w grze". Skoro ju? jestem w temacie wyr?wnywania szans graczy, trzeba ujednolici? kwestie zwi?zane z u?ywaniem bota. Serwer startuje w wersji 8.60, co automatycznie otwiera furtk? dla elfbota. Dawniej, mi jako gracz by? on przydatny w wielu sprawach, wi?c zdaj? sobie spraw?, ?e innym te? b?dzie. Ja jednak wspomaga?em si? nim b?d?c na komputerze lub w jego okolicy, wi?c tego samego b?d? wymaga? od graczy. OK - mo?esz si? leczy?, podejrze? co jest poziom ni?ej za pomoc? xraya, zbiera? sobie gp z rot?w, ale b?d? wtedy przy komputerze. Cavebot na full AFK b?dzie zabroniony, a ja wraz z zespo?em b?dziemy tego konsekwentnie pilnowa?. Je?li rozwrzeszcz? Ci si? alerty, a Ty w ci?gu 15-30 sekund nie dobiegniesz do klawiatury, przywitasz si? z Patronusem, a uwierz mi, ?e z nim nie chcia?by? si? wita?.

Serwer b?d? dalej rozwija? tak samo intensywnie jak robi?em to ostatnie 3 miesi?ce, g?ow? mam pe?n? pomys??w, czasu troch? jest, pomocnik?w te? mam, wi?c damy rad?. Strona jest ju? odblokowana, mo?na tworzy? postacie, wi?c zapraszam do szampa?skiego startu. Ja lec? ?wi?towa? z Andrzejem, ale pojawi? si? w swoim czasie. Do zobaczenia ju? wkr?tce, ja ju? nie mog? si? doczeka? :DDD
 

Sco

Senior User
Joined
Mar 6, 2011
Messages
551
Reaction score
62
Odp: Rookgaard, start 1 stycznia, 00:00

Za co chcesz utrzyma? serwer? No, bo chyba to nie wolontariat, a nawet dok?adasz na vps, bez hejtu, pozdro.
 

kor

User
Joined
Jul 12, 2008
Messages
13
Reaction score
2
Odp: Rookgaard, start 1 stycznia, 00:00

P?ki graczy jest poni?ej 100, to koszty s? naprawd? niewielkie. Co roku za domen? ~100 z? + co miesi?c 20 z? jest jeszcze do prze?kni?cia, zw?aszcza, ?e mam sta?? prac?, ale tak, praktycznie rzecz bior?c dok?adam do niego. Mo?liwe, ?e kiedy? jak b?d? musia? si? gdzie? przenie?? to wprowadz? donacje dla ch?tnych, lecz gracz b?dzie musia? si? liczy? z tym, ?e grze nie dostanie nic w zamian, ewentualnie jak?? rang? na forum je?li je rozbuduj?. Sklepiku SMS nie mam w planach.
 
  • Like
Reactions: Sco

Sco

Senior User
Joined
Mar 6, 2011
Messages
551
Reaction score
62
Odp: Rookgaard, start 1 stycznia, 00:00

Bardzo przyjemnie si? gra polecam serwer. :smile:
 

Rychu Be

Senior User
Joined
Jul 16, 2009
Messages
641
Reaction score
14
Odp: Rookgaard, start 1 stycznia, 00:00

Serwer okey niestety razi ilo?? graczy i odpycha.
 

Sco

Senior User
Joined
Mar 6, 2011
Messages
551
Reaction score
62
Odp: Rookgaard, start 1 stycznia, 00:00

Jest powied?my 20 sta?ych graczy kt?rzy s? codziennie, fajni ludzie graj?. :)
Razi ilo?? graczy.. kto tego nie zmieni, jak nie my, gracze? :)
 

kor

User
Joined
Jul 12, 2008
Messages
13
Reaction score
2
Odp: Rookgaard, start 1 stycznia, 00:00

Witajcie :) W ostatnim czasie dodali?my na serwer gr? w Sapera! Zasady gry s? bardzo podobne do tych, kt?re mo?ecie zna? z PC: mo?na oznaczy? pole pod kt?rym podejrzewamy, ?e mo?e by? mina za pomoc? r??d?ki
7735.gif
(spellwand, dost?pna u NPC), a za pomoc? ?opaty
2554.gif
mo?na odkrywa? pola gdzie jeste?my pewni, ?e nic nie ma. Dodatkowo przygotowali?my kr?tki tutorial jak zacz?? gr?:


P.S. Przeniesienie tej gry w realia ?wiata Tibii by?o moim marzeniem ju? 6 lat temu, a teraz wreszcie mam okazj? pokaza? to wi?kszej ilo?ci os?b :D

 

kor

User
Joined
Jul 12, 2008
Messages
13
Reaction score
2
Odp: Rookgaard, start 1 stycznia, 00:00

Wczoraj dodali?my nowy teren do nieustannie rozwijanego serwera. Pustynia, bo o niej mowa, znajduje si? na wsch?d od wioski Elf?w.Przyjd? i odkryj, co mo?e Ci? spotka? g??boko w podziemiach piramid - :)
 

Debestia

Active User
Joined
Dec 18, 2016
Messages
59
Reaction score
2
Odp: Rookgaard, start 1 stycznia, 00:00

Chapeau bas, ?wietnie rozwijany projekt. Na prawd? mega robota, ?ycz? wam jak najwi?kszej ilo?ci graczy.
 

kor

User
Joined
Jul 12, 2008
Messages
13
Reaction score
2
Odp: Rookgaard, start 1 stycznia, 00:00

Zaktualizowa?em pierwszy news o rzeczy kt?re zmieni?y si? w ci?gu ostatniego roku, a ?eby nie tworzy? sytuacji, ?e co? Wam umknie.

Witam was, drodzy forumowicze. Chcia?bym przedstawi? Wam dzia?aj?cy od 1 stycznia 2017 roku serwer stworzony z my?l? o graczach, kt?rzy zakochali si? w wyspie poprzedzaj?cej (swego czasu) Mainland - Rookgaardzie. Nie u?wiadczysz tutaj profesji, czy p?atnego sklepu, a ?eby urozmaici? rozgrywk? obok wyspy kt?r? ka?dy zna dodali?my drug?, tak?e startow? - Luminis. Poni?ej kr?tkie podsumowanie serwera, a dalej szerszy opis.


Serwer:

Strona oraz IP:
Port: 7171
Klient: 8.60 (tak?e na platform? Android)
( )
Lokalizacja: Polska + proxy w USA dla graczy zza oceanu
( )
dost?pno??: 24/7


Mno?niki:

exp: 10x, sta?y
skill: 7x
magic: 3x
loot: 2x


banner2.gif


?wiat gry:

sklep SMS: brak, punkty do sklepu zdobywane wy??cznie w grze
( )
PACC: tak, do kupienia za punkty zdobywane bezpo?rednio w grze
( )
mapa: oryginalny Rookgaard + modyfikacje
( )
typ ?wiata: nonPvP z niekt?rymi terenami z aktywnym PvP
wyspy pocz?tkowe: Rookgaard oraz Luminis
(obie nie wymagaj? PACC i pozwalaj? zdoby? pierwszy ekwipunek i do?wiadczenie)
( )
questy: wszystkie jak na prawdziwym Rookgaardzie oraz wiele innych
( )
addony: s?, poszczeg?lne outfity wraz z dodatkami daj? r??ne korzy?ci
( )
server save: tak, codziennie o 06:00 rano
blessy: s?, do 24 poziomu darmowe
domki: s?
czary: s?, wymagana jest ich wcze?niejsza nauka
najazdy: kilkana?cie boss?w oraz najazdy terenowe
( )
taski: s?, zar?wno na zabicie okre?lonej liczby potwor?w jak i na przyniesienie okre?lonej liczby przedmiot?w
( )


Co jeszcze mo?esz znale?? na Rookgaard.pl?

Daily Bonuses - mo?liwo?? zdobywania punkt?w za codzienne logowanie
loteria Lotto - wytypuj poprawnie 3 liczby aby zgarn?? pul?
( )
wiadomo?ci offline - gracz jest poza gr?, a Ty chcia?by? przekaza? mu wiadomo??? skorzystaj z wiadomo?ci offline
( )
system nagradzania b??d?w - zg?o? b??d mapy, otrzymasz 2k; zg?o? b??d gry, otrzymasz 5k
Crafting system - wykuj w?asn? zbroj? i spraw, by by?a jeszcze lepsza
( )
Paintball Event - spotkaj si? na arenie z innymi graczami i poka?, ?e masz wi?kszy refleks i lepsze oko
( )
Saper - my?l logicznie i nie pope?nij ?adnego b??du
( )
poradniki - chcesz wiedzie? jak zacz??, ale i nie tylko? sprawd? co dla Ciebie
statystyki - por?wnaj jak Ci posz?o na tle innych w obszernym menu statystyk
ankiety - najlepszy spos?b by wp?yn?? na rozw?j serwera
CAM system - chcesz uwieczni? questa albo exp ze znajomymi? to ju? jest, ogl?daj kiedy chcesz
Discord bot - mo?liwo?? czytania kana??w gry z aplikacji oraz dost?p do podstawowych informacji o serwerze
( )
banner1.gif


Kontakt:1. Legera, Hegera, Fixera, Xyla czyli wszystkie ?wiaty na Rookgaard.pl
2. Wyspy startowe
3. Questy
4. Sklep na stronie oraz punkty
5. Najazdy
6. Dost?pne tereny
7. Licznik i wykres online, zak?adka wykonanych quest?w oraz powergamers1. Legera, Hegera, Fixera, Xyla czyli wszystkie ?wiaty na Rookgaard.pl

Serwer wystartowa? 1 stycznia 2017 roku jako hobbystyczny projekt gracza Rookgaardu zar?wno na RL jak i na kilku OTSach z Rookgaardem. Pocz?tkowo istnia?y dwa ?wiaty, Legera z ni?szym exp rate oraz Hegera z wy?szym. Takie dzia?anie by?o celowe, poniewa? pierwsze dwa miesi?ce mia?y pokaza? kt?ra wersja ?wiata przyci?ga wi?ksz? liczb? graczy. 1 marca z racji mniejszej popularno?ci Legera zosta?a wy??czona, a wszystkie postacie zosta?y przeniesione na Fixer?, czyli nowy serwer ze sta?ym exp rate na poziomie 10x. Poziomy oczywi?cie zosta?y przeliczone w taki spos?b, w jaki gracze zdobywaliby do?wiadczenie graj?c od pocz?tku na 10x. W ten spos?b nikt nie straci? swojej postaci i r?wnolegle istnia?y dwa serwery - Hegera i Fixera. Taki stan rzeczy nie potrwa? d?ugo, bo ju? 1 maja Hegera tak?e zosta?a zamkni?ta, a gracze (tak?e po uprzednim przeliczeniu do?wiadczenia) zostali przeniesieni na Fixer?, gdzie ju? jako ca?a spo?eczno?? rookstayer?w kontynuowa?a swoje przygody. Wszystkie te serwery by?y w wersji 8.60, ale by by? bardziej elastycznym r?wnocze?nie rozpocz?li?my prac? nad serwerem w najnowszej mo?liwej wersji jak? wspiera? TFS. I tak, 1 stycznia 2018 roku, czyli w swoje pierwsze urodziny, wystartowa?a Xyla w wersji 10.98, kt?ra jest w fazie publicznych test?w do dzi?.

2. Wyspy startowe

Tworz?c posta? gracz mo?e za?o?y? posta? w jednym z dw?ch miast. Opr?cz wyspy Rookgaard kt?r? zna ka?dy rookstayer, funkcjonuje wyspa Luminis. Nie jest to miasto dla bardziej zaawansowanych graczy, lecz zosta?o ono przygotowane tak, by oba funkcjonowa?y jako te pierwsze, pocz?tkowe. Ka?de miasto ma swoich w?adc?w, pocz?tkowe questy i podobne poziomy teren?w z potworami.

3. Questy

Na serwerze opr?cz wszystkich quest?w dost?pnych na prawdziwym Rookgaardzie (wraz z tymi polegaj?cymi na wymianie przedmiot?w) dost?pny jest w pe?ni dzia?aj?cy Quest Log. Opr?cz nich, dodane s? tak?e questy z lepszym uzbrojeniem, czy na kupowanie lepszych jako?ciowo potion?w oraz wiele innych, dostosowanych specjalnie na potrzeby wysp.


rekl4.png


4. Sklep na stronie oraz punkty

Na serwerze nie istnieje i nie b?dzie istnia? SMS (b?d? jakikolwiek inny bazuj?cy na realnej walucie) sklep, a gracze mog? zdobywa? punkty jedynie za swoj? aktywno?? w grze. Punkty przyznawane s? za udzia? w eventach na serwerze, najazdach boss?w jak i terenowych oraz za codzienne logowanie. Szerszy opis dost?pny jest na forum serwera .


rekl5.png


5. Najazdy


rekl6a.png


Na serwerze w tej chwili funkcjonuje kilkana?cie najazd?w boss?w na obie wyspy oraz kilka najazd?w terenowych. Najazdy losowane s? wraz ze startem serwera, a na stronie pojawiaj? si? godzin? po uruchomieniu go na serwerze. Udzia? w najazdach opr?cz silnych i przydatnych przedmiot?w, premiowany jest tak?e punktami - odpowiedni % za udzia? w walce z bossem oraz punkty za zabicie potwora w trakcie najazdu terenowego.


rekl6b.png


6. Dost?pne tereny

Na serwerze, opr?cz tego, ?e jest dodany ca?y Rookgaard, jest dodanych wiele nowych expowisk. Aby zachowa? balans obu wysp, dodane s?:
- kopalnia Dwarf na po?udnie od ?wi?tyni na Rookgaardzie
- wioska Elf?w jeszcze dalej na po?udnie ni? kopalnia
- jaskinia Cyclop?w na wschodzie Rookgaardu
- jaskinie Rotworm?w pod Katana Questem
- jaskinie Tarantul wraz z respem giant spidera daleko w podziemiach Posion Cave na Rookgaardzie
- wioska Amazonek na wsch?d od miasta na Luminis
- forteca Minotaur?w na p??nocny-wsch?d od miasta na Luminis
- forteca Orc na p??nocny-zach?d od miasta na Luminis
- kopalnia Dworc?w niedaleko fortecy Minotaur?w
- wzg?rze Wyverny na p??noc od miasta Luminis
- oraz wiele wi?cej

Dodatkowo jest lodowa wyspa Glacius na kt?r? mo?na si? dosta? za pomoc? statk?w z obu wysp, na kt?rej znajduj? si? Mamuty, Frost Gianty, Chakoye, a po wykonaniu trudniejszego questu Ice Witche, a nawet Crystal Spidery. Mapa wraz z rozmieszczeniem potwor?w .

7. Licznik i wykres online, zak?adka wykonanych quest?w oraz powergamers

Na serwerze istnieje wiele statystyk dost?pnych dla graczy, a jedn? z nich jest zak?adka ile dany gracz jest online. System co 3 minuty pobiera list? graczy i zestawia je w tabelk? tu , a dodatkowo na li?cie online jest widoczny wykres mierz?cy aktywno?? graczy. Zak?adka wykonanych quest?w uwzgl?dnia wszystkie mo?liwe questy, kt?re nieustannie s? rozwijane o nowe pozycje. Codziennie podczas server save generowane s? rankingi powegrames dla obu ?wiat?w, gdzie ka?dy mo?e sprawdzi? jak wysokie miejsce zaj?? danego dnia oraz aktualizowana jest lista Top100 powergamers.

Zapraszam do komentowania, zach?cam do grania. Do zobaczenia w grze lub us?yszenia tu. :)
 

Venuto

Advanced User
Joined
Jan 15, 2016
Messages
252
Reaction score
2
Odp: Rookgaard, start 1 stycznia, 00:00

Szkoda, ?e nie jest 7.6. My?l?, ?e wi?cej os?b by? przyci?gn?? :p
 

kor

User
Joined
Jul 12, 2008
Messages
13
Reaction score
2
Odp: Rookgaard, start 1 stycznia, 00:00

No nie wiem :p Gra?em na Rookgaardzie ClassicTibia ( ) oraz MasterCores ( ) i nie ma tam w og?le innych rookstayer?w. Wiem, ?e to s?abe por?wnanie, bo tam magnesem jest mainland, a tutaj mia?bym dodany sw?j w?asny content wy??cznie pod Rook, ale jako? nie by?em przekonany.
 

Rychu Be

Senior User
Joined
Jul 16, 2009
Messages
641
Reaction score
14
Odp: Rookgaard, start 1 stycznia, 00:00

To do zobaczenia na serwie ;)
 

kor

User
Joined
Jul 12, 2008
Messages
13
Reaction score
2
Odp: Rookgaard, start 1 stycznia, 00:00

Witajcie. Tym razem przyszed? czas na podsumowanie rzeczy kt?re od jakiego? czasu kawa?kami pojawia?y si? na Fixerze. Poniewa? pomniejsze rzeczy og?aszali?my na bie??co w grze lub na Discordzie (w tym na nowo powsta?ym kanale #announcements) poni?ej lista tych wi?kszych i najwa?niejszych.

1. Achievements

Na obu Fixerze zosta?y dodane osi?gni?cia. Lista tych publicznych zajmuje si? , a ranking obejmuj?cy wszystkie mo?liwe do zdobycia - obie listy mo?na filtrowa? pod odpowiedni ?wiat.

update036_1.png

2. Taski

Id?c za sugestiami graczy zosta?a dodania opcja wzi?cia wi?kszej ilo?ci potwor?w do zabicia/item?w do oddania. Od teraz warto?? bazowa (np 100 Rat?w) mo?e by? zwi?kszona od 2 do 10-krotnie, (czyli 200, 300, itd), a przy oddawaniu taska nagroda b?dzie odpowiednio skumulowana. Dodatkowo, zostaje odblokowana opcja walki z bossami, kt?r? Volvig ch?tnie opisze.

3. Domki

Zosta? przepisany system obs?ugi domk?w na licytacj? z poziomu strony. Lista domk?w znajduje si? .

4. Cam System

Dzia?aj?cy do tej pory system kt?ry nagrywa? rozgrywki graczy wymaga? dodatkowego programu do odtwarzania. Od teraz nagrania kt?re chcemy obejrze? b?d? pojawia?y si? pod list? postaci w kliencie gry i stamt?d te? b?dzie je mo?na ogl?da?. Aby nagranie pojawi?o si? na li?cie nale?y zmieni? jego status .

Do zobaczenia na serwerach, do us?yszenia na czatach :)
 
Top