What's new

- Skrypt Skrypt do gry Tetris

Status
Not open for further replies.

Exevo

User
Joined
Dec 6, 2012
Messages
39
Reaction score
0
Witam, chcia?em Wam przedstawi? skrypt do gry Tetris.

Nazwa skryptu: Tetris
Autor:Fatty Efx/Exevo
Wymagania (ekwipunek, potki): Bez wymaga?
Opis*: Nale?y umie?ci? ten plik PHP do jakiego? NPC, bynajmniej ja tak zrobi?em, dzi?ki temu skryptowi mo?na gra? w Tetris w tibii.
Screeny*: Po otwarciu ots'a wstawi?.

Wi?c tak, tworzymy plik tetris.lua i wklejamy do niego:
PHP:
--[[
Tetris system By Exevo (mtb)
Email: [email]bastyx@o2.pl[/email]
Enjoy ""
]]
local config = {
  uppos = {x=983,y=1204,z=7},
  dowpos = {x=989,y=1214,z=7},
  playerpos = {x=991,y=1211,z=7},
  block_start={x=986,y=1205,z=7},
  exit={x=991,y=1208,z=7},
  delay=10,
  item=1739,
  effects = {
    mark=3,
    burn=15,
    },
  blocks = {
    --
      {
       {
        {0,1,0},
        {1,1,1},
        {0,0,0},
        },
         {
        {0,1,0},
        {0,1,1},
        {0,1,0},
        },
         {
        {0,0,0},
        {1,1,1},
        {0,1,0},
        },
         {
        {0,1,0},
        {1,1,0},
        {0,1,0}
        }
      },

    {
       {
        {1,1,1},
      },
       {
        {1},
        {1},
        {1},
      },
    },
    --
    {
    {
      {1},
    },
    },
    {
    {
    {1,1},{1,1},
    },
    },


  },
  data={false},
}

local function createItensInArea(item, pos, area) -- Function by Exevo
  local centro = {}
  local coisa = {}
  centro.y = math.floor(#area/2)+1
  for y = 1, #area do
    for x = 1, #area[y] do
      number = area[y][x]
      if number > 0 then
        centro.x = math.floor(table.getn(area[y])/2)+1
        local pos = {x = pos.x + x - centro.x, y = pos.y + y - centro.y, z = pos.z}
        local items = doCreateItem(item, 1, pos)
        table.insert(coisa, 1, items)
      end
    end
  end
  return coisa
end
local function removeItensInArea(item, pos, area) -- Function by Exevo
  local centro = {}
  centro.y = math.floor(table.getn(area)/2)+1
  for y = 1, table.getn(area) do
    for x = 1, table.getn(area[y]) do
      number = area[y][x]
      if number > 0 then
        centro.x = math.floor(table.getn(area[y])/2)+1
        local pos = {x = pos.x + x - centro.x, y = pos.y + y - centro.y, z = pos.z,stackpos = 255}
        local coisa = getThingfromPos(pos)
        if coisa.itemid == item then
         doRemoveItem(coisa.uid,1)
        end
      end
    end
  end
end
local function checkItensInArea(item, pos, area,coisas) -- Function by Exevo
  local centro = {}
  if coisas == nil then
    coisas = {}
  end
  centro.y = math.floor(table.getn(area)/2)+1
  for y = 1, table.getn(area) do
    for x = 1, table.getn(area[y]) do
      number = area[y][x]
      if number > 0 then
        centro.x = math.floor(table.getn(area[y])/2)+1
        local pos = {x = pos.x + x - centro.x, y = pos.y + y - centro.y, z = pos.z,stackpos = 1}
        local coisa = getThingfromPos(pos)
        if coisa.itemid == item then
          if not isInArray(coisas, coisa.uid) then
            return true
          end
        end
      end
    end
  end
  return false
end
function clean(pos1,pos2,stack) -- Function by Exevo
  for x = 0, math.floor(pos2.x-pos1.x) do
    for y = 0, math.floor(pos2.y-pos1.y) do
      local coisa = getThingfromPos({x = pos1.x+x, y = pos1.y+y, z = pos1.z, stackpos = stack})
      if coisa.itemid == config.item then
        doRemoveItem(coisa.uid,1)
      end
    end
  end
end
local function pushdown(pos1,pos2,item) -- push all piece 1 sqm to down
  -- Function by mock
  local ymax = math.floor(pos2.y-pos1.y)
  for y = 1,ymax do
    for x = 1, math.floor(pos2.x-pos1.x)-1 do
      local coisa = getThingfromPos({x = pos1.x+x, y = pos1.y+(ymax-y), z = pos1.z, stackpos = 1})
      if coisa.itemid == item then
        local p2 = getThingPos(coisa.uid)
        doRemoveItem(coisa.uid,1)
        p2.y = p2.y+1
        doCreateItem(item, 1, p2)
      end
    end
  end
end
local function checkline(pos,cid,item) -- Function by Exevo
  local sizex = config.dowpos.x-config.uppos.x-1
  local t = {}
  for x=1,sizex do
    local using = {x=pos.x+x,y=pos.y,z=pos.z,stackpos=1}
    local igz = getThingfromPos(using)

    if igz.itemid == item then

      table.insert(t,1,{using,igz.uid})
    end
  end
  if #t == sizex then
    setPlayerStorageValue(cid,21451, getPlayerStorageValue(cid, 21451)+1)
    for i=1,#t do
      local f = t[i]
      doRemoveItem(f[2],1)
      if config.effects.burn then
        doSendMagicEffect(f[1],config.effects.burn)
      end
    end
    pushdown(config.uppos,{x=config.dowpos.x,y=pos.y,z =config.dowpos.z},item)
    checkline(pos,cid,item)
  end
end
function doSendMagicEffectInArea(pos,effect,area,cid) -- Function by Exevo
  local centro = {}
  centro.y = math.floor(table.getn(area)/2)+1
  for y = 1, table.getn(area) do
    for x = 1, table.getn(area[y]) do
      if area[y][x] > 0 then
        centro.x = math.floor(table.getn(area[y])/2)+1
        if type(effect) == 'table' then
          doSendMagicEffect({x=pos.x+x-centro.x,y=pos.y+y-centro.y,z= pos.z},(effect[area[y][x]] or 0),cid)
        else
          doSendMagicEffect({x=pos.x+x-centro.x,y=pos.y+y-centro.y,z= pos.z},effect or 0,cid)
        end
      end
    end
  end
  return true
end

local function pedra(pos,cid,area) -- Function by Exevo
    config.data = config.data or {}
    config.data[6] = config.data[6] or config.delay
    config.data[5] = config.data[5] or 1
    config.data[5] = config.data[5]+1
    if config.data[1] == false then
      config.data[1] = #area == 1 and 1 or math.random(1,#area)
    end
    local cre_pos = getCreaturePosition(cid)
    pos.stackpos = 255
    pos.y = pos.y-1
    if getThingfromPos(pos).itemid == config.item then
      removeItensInArea(config.item,pos, area[config.data[1]])
    end
    if config.data[5] >= config.data[6] then
      pos.y = pos.y+1
      config.data[5] = 1
    end
    pos.stackpos = 1
    if cre_pos.x == config.playerpos.x+1 then
      doTeleportThing(cid, config.playerpos)
      pos.x = pos.x+1
      local coisa2 = getThingfromPos(pos)
      if checkItensInArea(463,pos, area[config.data[1]]) or checkItensInArea(config.item,pos, area[config.data[1]]) then
        pos.x = pos.x-1
        doSendAnimatedText(cre_pos, "Block", math.random(1,255))
      end
    elseif cre_pos.x == config.playerpos.x and cre_pos.y == config.playerpos.y+1 then
      doTeleportThing(cid, config.playerpos)
      pos.y = pos.y+1
      if checkItensInArea(463,pos, area[config.data[1]]) or checkItensInArea(config.item,pos, area[config.data[1]]) then
        pos.y = pos.y-1
        doSendAnimatedText(cre_pos, "Block", math.random(1,255))
      end
    elseif cre_pos.x == config.playerpos.x and cre_pos.y == config.playerpos.y-1 then
      doTeleportThing(cid, config.playerpos)
      if #area > 1 then
        local rot = #area < config.data[1]+1 and 1 or config.data[1]+1
        if checkItensInArea(463,pos, area[rot]) or checkItensInArea(config.item,pos, area[rot]) then
          doSendAnimatedText(cre_pos, "Block", math.random(1,255))
        else
          config.data[1] = rot
        end
      end
    elseif cre_pos.x == config.playerpos.x-1 then
      doTeleportThing(cid, config.playerpos)
      pos.x = pos.x-1
      local coisa2 = getThingfromPos(pos)
      if checkItensInArea(463,pos, area[config.data[1]]) or checkItensInArea(config.item,pos, area[config.data[1]]) then
        pos.x = pos.x+1
        doSendAnimatedText(cre_pos, "Block", math.random(1,255))
      end
    end
    if config.data[3] then
      config.data[3] = nil
      return
    end
    pos.stackpos=1
    if getThingfromPos(pos).itemid == config.item then
      doPlayerSendTextMessage(config.data[2], 24, 'You lose!')
      clean(config.uppos,config.dowpos,2)
      clean(config.uppos,config.dowpos,1)
      creation = nil
      doTeleportThing(config.data[2], config.exit)
      config.data[2] = nil
      config.data[1] = false
      config.data[3] = true
      return
    end
    local uida = createItensInArea(config.item,pos, area[config.data[1]])
    if config.effects.mark then
      doSendMagicEffectInArea(pos,config.effects.mark, area [config.data[1]] )
    end
    local humrox = pos
    pos.y = pos.y+1
    if not checkItensInArea(463,pos, area[config.data[1]]) and not checkItensInArea(config.item,humrox, area[config.data[1]],uida) then
      addEvent(pedra, 100, pos,cid,area)
    else
    e = 0
    for i=0,((config.dowpos.y)-(config.uppos.y)) do
      e = e-1
      addEvent(checkline,100*i,{x=config.uppos.x,y= config.dowpos.y +e,z=config.uppos.z},cid,config.item)
    end
   creation = nil
   config.data[1] = false
   end
end


local function control_loop(startpos) -- Function by Exevo
  if not config.data[2] then
    return
  end
  doSendMagicEffect(getCreaturePosition(config.data[2]), 1)
  local poi = getPlayerStorageValue(config.data[2], 21451)
  if poi == -1 then
    setPlayerStorageValue(config.data[2],21451, 0)
    poi = 0
  end
  doSendAnimatedText(getCreaturePosition(config.data[2]), "points: "..poi, math.random(1,255))
  startpos.stackpos = 2
  local coisaa = getThingfromPos(startpos)
  if not creation then
    creation = true
    addEvent(pedra, 1000, {x=config.block_start.x,y=config.block_start.y,z= config.block_start.z ,stackpos=1},config.data[2],config.blocks[math.random(1,#config.blocks)])
  end
  if coisaa.itemid == config.item then
    doPlayerSendTextMessage(config.data[2], 24, 'You lose!')
    clean(config.uppos,config.dowpos,2)
    clean(config.uppos,config.dowpos,1)
    creation = nil
    doTeleportThing(config.data[2], config.exit)
    config.data[2] = nil
    config.data[1] = false
    config.data[3] = true
  else
    addEvent(control_loop, 300, startpos)
  end
end

function onUse(cid, item, fromPosition, itemEx, toPosition)
  if not config.data[2] then
    doTeleportThing(cid, config.playerpos)
    setPlayerStorageValue(cid,21451, 0)
    config.data[2] = cid
    addEvent(control_loop, 1000,config.block_start)
  else
    doPlayerSendCancel(cid,'Tetris is in use. Please wait.')
  end
  return false
end

UWAGA! To nie jest skrypt PHP, tylko LUA. Napisa?em w autorze Fatty Efx/Exevo, poniewa? gram pod tymi nickami. Je?li ktosjest ogarni?ty, mo?e r?wnie? przet?umaczy? na Polski.
 
Status
Not open for further replies.
Top