What's new

TASKI - Czyli wszystko od zera!

Status
Not open for further replies.

CundeK

Advanced User
Joined
Nov 5, 2011
Messages
198
Reaction score
4
SPIS TRE??I :
1. Co to s? taski?
2.Quest - PAW AND FUR.


WST?P
Witam, za?o?y?em ten temat poniewa? pewnie wiele os?b zastanawia si?, po co i dlaczego si? wykonuje taski. (Mam na my?li nowych). A wi?c w tym poradniku, dowiecie si? wszystkiego ;).

1. Co to s? taski?
Wi?c, mo?e zacznijmy od tego co to w og?le s? taski? A wi?c (task-zadanie/zlecenie)npc, oferuje nam zabicie danej liczby potw?r?w, za co dostajemy u niego mo?na powiedzie? punkty reputacji, oraz mo?liwo?? zabicia bossa potwor?w kt?re zabijali?my. Czy op?aca si? robi? taski? Owszem, poniewa? gdy osi?gniemy rang? "Trophy Hunter" mamy JEDNORAZOW? mo?liwo?? zabicia oraz . Pami?tajmy jednak, ?e mo?na to zrobi? tylko i wy??cznie 1 raz.

NPC oferuj?cy nam taski

Raymond Striker,
Budrik,
Daniel Steelsoul,
Gabel,
Malor,
Grizzly Adams,
Lugri

Teraz opisz?, jakie taski mo?emy wykonywa? u wy?ej wymienionych NPC.

RAYMOND STRIKER
* Piraty (3000)
Opis: Task, kt?ry pozwala nam zdobycie 3 potrzebnych przedmiot?w do addonu Pirate. Natomiast, tego taska mo?emy wykona? 3 razy, z czego zabijemy 3 LOSOWE bossy, wi?c mo?e zdarzy? si? tak, ?e trafimy 2x na tego samego bossa.
Wymagania:Dost?p do wyspy Nargor
Po?o?enie NPC: Raymond Striker znajduje si? na wyspie Meriana. Problemu z jego znalezieniem nie powinno by?, gdy? zleca misje w que?cie, kt?ry uprzednio musimy wykona?.
Rozmowa z NPC:
Gracz :task
Raymond Striker: The pirates on Nargor are becoming more and more of a threat to us each day. I wish someone could get rid of them once and for all, but unfortunately they just keep coming! ...
Raymond Striker: Only a dead pirate is a good pirate. I think killing a large number of them would definitely help us to make Sabrehaven a safer place. ...
Raymond Striker: It doesn't matter how long it takes, but... would you be willing to kill 3000 pirates for us?
Gracz:yes
(po wykonaniu zadania)
Gracz:task
Raymond Striker: So you went into the leaders' hideout? I hope you were successful and got what you were looking for! Thank you, my friend. Pirates still keep coming here, unfortunately. ...
Raymond Striker: Do you, by chance, would like to kill pirates again for us?
Gracz:yes
Raymond Striker: Perfect. I know it sounds like a lot, but really, take your time. You won't do it for nothing, I promise.
Nagroda: 5000 gp, 10000 exp oraz mo?liwo?? zabicia losowego bossa pirat?w (co oznacza, ?e ten sam boss mo?e trafi? si? nam za ka?dym razem), ale tylko trzy razy. Za czwartym razem dostaniemy ju? tylko pieni?dze i punkty do?wiadczenia. Mamy cztery rodzaje boss?w pirat?w:
*
Loot:
Brutus_Bloodbeard's_Hat.gif
(zawsze)
Gold_Coin.gif
0-79
Knight_Armor.gif

Pirate_Backpack.gif


*
Loot:
Deadeye_Devious'_Eye_Patch.gif
(zawsze)
Gold_Coin.gif
0-?
Great_Health_Potion_NapLoot
Ron_the_Ripper's_Sabre.gif
(zawsze)
Double_Axe.gif

Gold_Coin.gif
0-50


Loot:
Lethal_Lissy's_Shirt.gif
(zawsze)
Gold_Coin.gif
0-100
Double_Axe.gif

Knight_Armor.gif


Droga do bossa: udajemy si? na Nargor. Na najwy?sze pi?tro, gdzie musieli?my biega? kilka razy podczas wykonywania Nargor Island Questu. Tam po lewej stronie s? drzwi, przez kt?re przechodzimy i pod??amy jedyn? mo?liw? drog?.

Je?li chodzi o task na piraty - to tyle, je?li chodzi o loot - wypisa?em same "warto?ciowe" rzeczy.

Budrik
Task na minotaury(5000)
Minotaur.gif
Minotaur_Archer.gif

Opis:Task, w kt?rym musimy zabi? 5000 minotaur?w UWAGA:ZABIJAMY KA?DY RODZAJ MINOTAUROW - ARCHERY,MAGI,GUARDY, I ZWYK?E. Jest to jedyny task dla graczy z typem FACC, zadanie mo?emy wykona? tylko jeden raz.
Wymagania:uko?czony Outfox a Fox Quest, 1-40lvl, przy czym task mo?na zako?czy? maj?c 40+lvl.
Po?o?enie NPC:Druga kopalnia obok kazordoon.
Rozmowa z NPC:
Aby wzi?? taska:
Gracz: mission
Budrik: I am so angry I could spit grit! That damn Horned Fox and his attacks! Let's show those bull-heads that they have messed with the wrong people. ...
Budrik: I want you to kill 5000 minotaurs - no matter where - for me and all the dwarfs of Kazordoon! Are you willing to do that?
Gracz: yes
Budrik: Hussah! Let's bring war to those hoof-legged, dirt-necked, bull-headed minotaurs!! Come back to me when you are done with your mission.

?eby odda?, po wykonaniu zadania:
Gracz: mission
Budrik: By all that is holy! You are a truly great warrior! With much patience! I have just found out the location the hideout of The Horned Fox! I have marked the spot on your map so you can find it. Go there and slay him!! Good luck!

Wyst?powanie potwor?w: najwi?ksze skupiska minotaur?w znajduj? si? w: Mintwallin (pod Thais), Yalahar (Foreigner Quarter), Dark Pyramid (na p??noc od miasta Darashia), Minotaur Mount (niedaleko kopalni w pobli?u Kazordoon).
Nagroda: Mo?liwo?c zabicia - bossa minotaur?w.

Loot z bossa:
Minotaur_Horn.gif
0-2
Double_Axe.gif

Minotaur_Leather.gif

Wand_of_Cosmic_Energy.gif

Dwarven_Helmet.gif
(rzadko)
Nose_Ring.gif
(zawsze)
Oczywi?cie nie mo?e tego zabrakn??, a wi?c droga do bossa :

5t5h.jpg
(mapki z tibiopedia.pl)

DANIEL STEELSOUL
(tu nie b?d? si? za du?o rozpisywa?, gdy? nie ma nad czym, ka?dy zna loota z tych potwor?w - te taski polecam osobom niskopoziomowym)
*Task na :
-Trolle(100)
troll.gif

-Gobliny(150)
goblin.gif

-Rotwormy(300)
rotworm.gif

-Cyclopsy(500)
cyclops.gif

Wymagania: 6-19lvl (trolle i gobliny), 20-39lvl (rotwormy) i 40-60lvl (cyklopy)
Nagroda: pieni?dze: od 200 do 800gp oraz punkty do?wiadczenia (exp): od 200 do 3000, przy czym najmniej gp i do?wiadczenia dostajemy za zabicie trolli a najwi?cej za cyklopy.

GABEL
TASK NA GREEN DJINNY(500)
green_djinn.gif
efreet.gif

Wymagania: wykonany Blue Djinn Quest.
Po?o?enie NPC: wie?a Ashta'daramai.
Rozmowa z NPC:

?eby dosta? misj?:
Gracz: task
Gabel: You've proven to be an experienced soldier, human. Though I still hope the war to be over soon, the Efreet are still threatening our tower. ...
Gabel: Thus we need your help in killing the green ones. If you kill 500 green djinns or Efreet for us, I'll reward you with bonus experience and some extra gold pieces. Do you agree?
Gracz: yes
Gabel: All right. May Daraman bless your hunt, human.

po wykonaniu zadania:
Gracz: task
Gabel: You've done it, human! Daraman be praised! Take this for your efforts. ...
Gabel: What's left to do now is seek out Merikh the Slaughterer, an especially cruel Efreet. He hides somewhere in Yalahar. I don't know if you can kill him, but you should at least try.

po zabiciu bossa:
Gracz: task
Gabel: So you've been there and faced Merikh the Slaughterer! Whether you killed him or not, I hope your presence at least scared him. He is so mighty that we can only hope to truly defeat him one day. ...
Gabel: When you've recovered from your fight and would like to kill green djinns in our service again, just talk to me about that task.

Wyst?powanie potwor?w: najwi?cej green djinn?w znajduje si? w wie?y z djinnami w Magician Quarter w Yalahar oraz w Mal'ouquah, na p??noc od Ankrahmun.
Nagroda: nagrod? za zabicie 500 green djinn?w jest 5000gp, 10000exp oraz mo?liwo?? zabicia ich bossa
LOOT Z BOSSA
green_piece_of_cloth.gif
0-4
magma_monocle.gifMALOR
TASK NA BLUE DJINNY(500)

blue_djinn.gif
marid.gif


Opis: musimy zabi? 500 blue djinn?w. Zadanie mo?na wykonywa? wiele razy.
Wymagania: wykonany Green Djinn Quest.
Po?o?enie NPC: wie?a Mal'ouquah.
Rozmowa z NPC:

??by dosta? misj?:
Gracz: task
Malor: There are still blue djinns everywhere! We can't let a single one of them live. I guess a start would be for you to kill 500 blue djinns and Marid. Will you assist us?
Gracz: yes
Malor: Good, then show those pathetic Marid what you're made of.

po wykonaniu zadania:
Gracz: task
Malor: Well well, human. Not bad. I'm not surprised, since you have done acceptably well in the past. So I suppose I can ask you for another thing. ...
Malor: Seek out Fahim the Wise. A name which is utter mockery, since he's one of the stupidest Marid I've ever seen. He hides somewhere in Yalahar, probably afraid to come anywhere near Mal'ouquah. ...
Malor: I suggest you teach that joke of a djinn a lesson he won't forget.

Wyst?powanie potwor?w: najwi?cej green djinn?w znajduje si? w wie?ach z blue djinnami w Magician Quarter w Yalahar oraz w Ashta'daramai, na p??noc od Ankrahmun.
Nagroda: nagrod? za zabicie 500 blue djinn?w jest 5000gp, 10000exp oraz mo?liwo?? zabicia ich bossa
LOOT Z BOSSA
0-106 GP
blue_piece_of_cloth.gif
0-4
jewelled_belt.gif

magma_monocle.gif


LUGRI - NECROMANCERS (4000;1000)
Opis: naszym pierwszym zadaniem b?dzie zabicie 4000 necromancer?w, ka?de nast?pne zadanie to zabicie 1000 necromancer?w b?d? priestess. Tylko po pierwszym wykonanym zadaniu, b?dziemy mieli mo?liwo?? zabicia bossa.
Wymagania: 60 lvl.
Po?o?enie NPC: Bagna na p??noc od Thais, kawa?ek od Guildhalla.
Rozmowa z NPC:
?eby dosta? misj?:
Gracz: task
Lugri: What? Who are you to imply I need help from a worm like you? ...
Lugri: I don't need help. But if you desperately wish to do something to earn the favour of Zathroth, feel free. Don't expect any reward though. ...
Lugri: Do you want to help and serve Zathroth out of your own free will, without demanding payment or recognition?
Gracz: yes
Lugri: You do? I mean - wise decision. Let me explain. By now, Tibia has been overrun by numerous followers of different cults and beliefs. The true Necromancers died or left Tibia long ago, shortly after their battle was lost. ...
Lugri: What is left are mainly pseudo-dark pretenders, the old wisdom and power being far beyond their grasp. They think they have the right to tap that dark power, but they don't. ...
Lugri: I want you to eliminate them. As many as you can. Both necromancers and priestesses. And as I said, don't expect a reward - this is what has to be done to cleanse Tibia of its false dark prophets.
po wykonaniu zadania:
Gracz: task
Lugri: You've slain a mere 4000 necromancers and priestesses. Still, you've shown some dedication. Maybe that means you can kill one of those so-called 'leaders' too. ...'
Lugri: Deep under Drefia, a necromancer called Necropharus is hiding in the Halls of Sacrifice. I'll place a spell on you with which you will be able to pass his weak protective gate. ...'
Lugri: Know that this will be your only chance to enter his room. If you leave it or die, you won't be able to return. We'll see if you really dare enter those halls.'

po zabiciu bossa:
Gracz: task
Lugri: . So you had the guts to enter that room. Well, it's all fake magic anyway and no real threat. ...
Lugri: What are you looking at me for? Waiting for something? I told you that there was no reward. Despite being allowed to stand before me without being squashed like a bug. Get out of my sight!

?eby dosta? kolejne misje:
Gracz: task
Lugri: You can't live without serving, can you? Although you are quite annoying, you're still somewhat useful. Continue killing Necromancers and Priestesses for me. 1000 are enough this time. What do you say?
Gracz: yes
Lugri: Good. Then go.

Loot z bossa Necromancerow -
Boots_of_Haste.gif

Skull_Staff.gif

Soul_Stone.gif
(zawsze)
Gold_Coin.gif
0-90

Je?li chodzi o te taski (Gabel, Malor, Lugri, Raymond Striker oraz Budrik i Daniel Steelsoul) - to ju? koniec. Teraz przechodzimy do nast?pnej cz??ci task?w.

GRIZZLY ADAMS - PAW AND FUR QUEST.

Taski, kt?re nam on oferuje (do odpowiedniego lvla oczywi??ie)
poziom 6-49: CARNIPHILE (150), STONE GOLEMY (200), GARGULCE (200), MA?PY (300), KROKODYLE (300), TARANTULE (300), MAMUTY (300), BORSUKI (300), GNARLHOUNDY (300), ???WIE (300), TERMITY (300)

poziom 50-79: ANCIENT SCARABY (250), MUTATED TIGERY (250), KILLER CAIMANY (250), ICE GOLEMY (300), WYVERNY (300), LANCER BEETLES (300), BONEBEASTY (300), CRYSTAL SPIDERY (300), QUARY SCOUTY (400), MUTATED RATY (400), WAILLING WIDOWY (400)

poziom 80-129: WILKO?AKI (300), NIGHTMARE (400), MUTATED BATY (400), BRIMSTONE BUG (500), GIANT SPIDERY (500), QUARY (600), STAMPORY (600), HELLSPAWNY (600), LIZARDY KAZDY RODZAJ (800);

poziom 130+: HELLHOUNDY (250), UNDEAD DRAGONY (450), MEDUZY (500), GHASTLY DRAGONY (500), DESTROYER (650), HYDRY (650), BEHEMOTY (700), SERPENT SPAWNY (800), SEA SERPNTY (900), DRAKENY (900).

Droga do Grizzly Adamsa, jak by kto? nie wiedzia? gdzie on si? znajduje. Grizzly Adams "mieszka" w Port Hope. O to mapki z doj?ciem
71724167994832251469.png
75894472540398049280.png


Teraz opisz? poszczeg?lne taski.
Lvl 6-49:
-Carniphille

carniphila.gif

W tym tasku musimy zabi? 150 carniphil.
Opis:Chyba najrzadziej brany task ze wzgl?du na brak du?ego respawnu z Carniphilami. Aczkolwiek widzia?em gdzie? 1 wi?kszy na Port Hope. Wystarczy poszuka? :).
Wyst?powanie potwor?w:Tiquanda(port hope), dzielnica Yalaharu, Tiquandas Laboratory
Nagroda:2500 exp, 3 pkt mo?liwo?c zabicia bossa
Teleport do bossa znajduje si? w dziurze, nad rzek?, kawa?ek na wsch?d od domku Grizzly Adamsa.
88400401134814432872.png


Loot z bossa:
Carniphila_Seeds.gif
(zawsze)
Mandrake.gif

Sweet_Smelling_Bait.gif

Terra_Boots.gif

Springsprout_Rod.gif

Platinum_Coin.gif
1-3

STONE GOLEMY (200)
stone_golem.gif

W tym tasku musimy zabi? 200 stone golem?w.
Opis:Ciekawy task , sam nigdy go nie robi?em, ale op?acalny. Mo?na wyzbiera? spor? ilo?c small stone's i iron ore.
Wyst?powanie: najwi?cej ich znajduje si? w g?rach Kha'zeel, w kopalniach Farmine oraz na Forbidden Lands.
Nagroda: 2000exp., 3pkt.

GAROGYLE(200)
gargoyle.gif

Opis:
Wyst?powanie potwor?w:Tomby, Mal'ouquah, Formorgar Mines, Kopalnie Farmine.
Nagroda:Nagroda: 1500exp., 2pkt.

MA?PY(APES)(300)
sibang.gif
merlkin.gif
kongra.gif


Opis:Task na ma?py, trzeba zabi? 300 , bardzo op?acalny task - gp, ape fury, small stonesy.
Liczy si? kazdy rodzaj ma?p!
Wyst?powanie: Banuta, na p??noc od Port Hope.
Nagroda: 1000exp., 2pkt.

KROKODYLE (300)
crocodile.gif

Opis:Task polecam dla os?b z niskim poziomem. Krokodyle nie s? gro?nymi przeciwnikami, a w dodatku za wykonanie tego zadania dostaniemy a? 2pkt!
Wyst?powanie:Najwiekszy cave, jest na p??noc od depo w Port Hope (trzeba zej?? do dziury).
Nagroda:Nagroda: 800exp., 1pkt, osi?gni?cie "Blood-Red Snapper". Otrzymujemy mo?liwo?? zabicia bossa krokodyli

LOOT Z BOSSA
Gold_Coin.gif
0-194
Crocodile_Boots.gif

Small_Emerald.gif
0-4
Knight_Armor.gif
bardzo rzadko
Life_Ring.gif
zawsze


TARANTULE(300)
Opis:Task polecam bardziej profesjom magicznym, gdy? tarantule s? wra?liwe na "exori flam" <- bardziej na ogie?, nie tylko na ten spell. 30-40 lvl spokojnie wystarczy.
Wyst?powanie:Tiquanda, dziurki przy kt?rych jest paj?czyna, sama tiquanda, chodzi mi bardziej o sam? wysepk?. Oraz w Yalahar w dzielnicy cmentarnej (Cemetery Quarter).
Nagroda:1500exp., 2pkt, osi?gni?cie "No More Hiding", oraz mo?liwo?? zabicia bossa tarantul, kt?rym jest -
LOOT Z BOSSA

Platinum_Coin.gif
0-7
Terra_Hood.gif

Spider_Silk.gif
0-2
Knight_Legs.gif


Narazie to na tyle, reszte doko?cz? gdy wr?c? :)
Prosz? o tym czasowe opinie na temat mojego poradnika.
 

HM Realovsky

Senior User
Joined
Sep 28, 2008
Messages
1,110
Reaction score
42
Age
26
Odp: TASKI - Czyli wszystko od zera!

Na pewno si? przyda :) dzi?ki!
 

Rews

Senior User
Joined
Aug 19, 2010
Messages
949
Reaction score
64
Odp: TASKI - Czyli wszystko od zera!

ale ten zielony kolor daje po oczach...

z bossami pirat?w, powiniene? dopisa? co chocia? trzeba mie? uko?czone by podej?? do taska ( tak jak z minosami -.^ )Og??em nie wiem czy komu? si? przyda, ka?dy zazwyczaj patrzy wiki gdzie wszystko krok po kroku wypisane, a tutaj mo?na by?oby si? przypierdoli? do r??nych rzeczy (mniewam, ?e niekt?re info wzie?e? z do?wiadczenia na shadowie, a nie z real tibii ).
Zreszt?, ko?cz i tyle :p
 
Last edited:
Status
Not open for further replies.
Top