What's new

TibiaMe - Og?lne wprowadzenie !

Joined
Jul 7, 2010
Messages
2,061
Reaction score
193
Age
24
Witam
Zapewne wielu z Was s?ysza?o o kom?rkowej wersji Tibii, zwanej TibiaMe.
W przeci?gu kilku dni zamierzam napisa? ca?? seri? poradnik?w niej, a ten jest pierwszym z nich.
Wi?c, zapraszam do lektury : )

Czy mog? gra? w TibiaMe?
Odpowied? brzmi tak, gdy? nawet je?li Tw?j telefon nie obs?uguje tej gry mo?esz gra? przez internetowego klienta.
Co je?li chc? gra? przez telefon?
Wtedy nale?y uda? si? na ( ) stron? i sprawdzi? czy w li?cie marek i model?w telefon?w jest Wasz. Je?li tak, to zwyczajnie pobierzcie i zainstalujcie gr? (proponuje robi? to na Wi-Fi gdy? sam instalator wa?y oko?o 20mb, a aktualizacje kt?re si? ?ci?gaj? oko?o 30).
Czy do tego potrzebny jest internet!?
Tak, i z tego powodu polecam kupi? jaki? pakiet danych (300mb powinno starczy? na ca?y miesi?c intensywnego grania).
Teraz, gdy ju? macie w pe?ni sprawn? gr? na telefonie, mo?emy przej?? do nast?pnej cz??ci poradnika.

Co dalej?
Po w??czeniu gry, ujrzycie menu g??wne :
menugf.png

Je?li gracie pierwszy raz, to Wasz? uwag? powinien przyku? przycisk New Game, i proces rejestracji :
createchar1.png

Pierwszym krokiem, jest wybranie p?ci i profesji. W TibiaMe dost?pny jest tylko Knight i Wizard lecz nie martwcie si? - nie przeszkadza to w rozgrywce a wr?cz przeciwnie - p??niej zrozumiecie ?e uciekanie palladynem przed potworami by?oby katorg?.
createchar2.png

Po wybraniu p?ci i profesji, wybieramy nasze imi?, has?o i ?wiat po czym klikamy Play!
Zostaniemy zalogowani i pojawimy si? na wyspie tutorialowej, lecz nie b?d? jej opisywa? w tym poradniku, gdy? przejdziemy do pozosta?ych opcji w menu.
settingsja.png

Automatic Logout - automatyczne wylogowywanie
Use walklock - blokada kierunku chodu
Show directions - pokazuj wskaz?wki
Send error reports - wysy?aj raporty b??d?w
Language - j?zyk (nie ma polskiego)
Music Volume - muzyka
Sound Volume - d?wi?ki
Reset - ustawienia domy?lne
Ostatni? wart? uwagi opcj? w menu jest Continue :
charlist.png

(Tak, nazywam si? Papis i gram na 9 ?wiecie)
W tym miejscu kontynuujemy rozgrywk?, wystarczy wybra? nasz? posta? z listy, wpisa? has?o i si? zalogowa?!

Ekran rozgrywki
blackoverview.png


1. Ekwipunek - w widoku g??wnym mamy 9 slot?w + miejsce na bro?. Mamy r?wnie? do dyspozycji co? w rodzaju plecaka kt?ry po wykupieniu ma pojemno?? 10 slot?w. Jest on r?wnie? dost?pny za darmo ale ma tylko 2 miejsca, dla graczy PACC 4 miejsca. Reszt? trzeba wykupi? za platynki. Istnieje r?wnie? co? zwanego Depotmail - s?u?y to do wysy?ania item?w do Depo. Domy?lnie gracze FACC maj? dost?pne 4 sloty, PACC 6, a po wykupieniu wszystkiego mamy do dyspozycji 20 slot?w!

2. Menu - za jego pomoc? mo?emy :
-Wej?? w profil postaci
-Wej?? do marketu
-Kupi? platynki / PACC
-Wej?? na Forum Gildii
-Wej?? w okno supportu
-Wylogowa? si?

3. Zmiana widoku pierwszego (1). Wciskaj?c przycisk zmieniamy wy?wietlane informacje (zamiast ekwipunku mo?emy zobaczy? Chat, Uzbrojenie lub Status Postaci).

4. Minimapa

5. Panel sterowania - wed?ug mnie najwygodniejsza metoda sterowania, mimo ?e sterowa? mo?na klikaj?c na ekran oraz strza?kami telefonu (tylko na telefonach z klawiszami dedykowanymi).

6. Dwie informacje nad minimap?, i dwie pod. Te na g?rze informuj? nas o tym czy znajdujemy si? na arenie (po lewej) czy Protected Zone (po prawej). Je?li nie jeste?my w ?adnym z w/w specjalnych miejsc w polach nic si? nie pojawia. Na dole widzimy informacje o boostach (przyspieszenie Expa, po lewej) oraz o Life Instruance (blessy, po prawej).

7. Skr?t do profilu postaci

8. Po lewej umiej?tno?? ataku, po prawej umiej?tno?? obrony / leczenia.

W grze znajduj? si? ponadto takie obiekty jak sklepy oraz NPC. By dosta? si? do sklepu, lub porozmawia? z NPC wystarczy ,,wej?? na niego" :

walkingintoshop.png


Nie b?d? opisywa? zwyk?ych sklep?w gdy? nie ma takiej potrzeby ( istniej? tylko takie opcje jak Kup i Sprzedaj).
Jednym z tych ,,niezwyk?ych" sklep?w jest targowisko :

tradehouse.png


Mo?emy na nim kupowa? przedmioty od innych graczy, lub sprzedawa? swoje (je?li mamy PACC lub kupimy tak? mo?liwo?? za platynki).
Kolejnym, z tych nadzwyczajnych miejsc jest Depo :

depotn.png


Gracz zwyk?y ma dost?pn? jedn? stron? w depo, gracz ze statusem VIP 3 strony. W depo mo?emy r?wnie? wyjmowa? przedmioty kt?re sobie wys?ali?my za pomoc? Depotmail. Depo jest globalne, tj. w ka?dym mie?cie mamy dost?p do swych przedmiot?w.
Ostatnim z tych ciekawych miejsc s? portale :

portals.png


S? one dost?pne tylko dla graczy PACC lub graczy kt?rzy wykupili mo?liwo?? korzystania z portali na zawsze za pomoc? platynek. Wyj?tkiem jest wyspa Lybera (nowicjuszy), na kt?rej portale s? dla ka?dego. Opr?cz portali istniej? r?wnie? statki, korzysta si? z nich tak samo jak z portali. Mo?liwo?? podr??owania statkiem jest dost?pna dla graczy FACC, lecz aby uda? si? na jakie? expowisko na innej wyspie ni? Aurea & Lybera potrzebny jest PACC lub trzeba wykupi? wysp? za platynki.

Walka
Walka w TibiaMe jest bardzo prosta - wystarczy podej?? do potwora a posta? sama zaczyna go atakowa?. Opr?cz zwyk?ych atak?w (z broni jak Runa lub Miecz) istniej? r?wnie? czary - dost?pne dla FACC. ?eby z nich skorzysta? potrzebny jest odpowiedni poziom atrybut?w i troch? pieni?dzy. Nast?pnie czar przenosimy do ksi??ki i ju? mo?emy z niego korzysta? :). Ostatnim wspomagaczem podczas walki s? umiej?tno?ci kt?re potrafi? zwi?kszy? warto?? ataku, obrony lub nawet leczenia!

combatk.png


Dodam tylko, ?e warto nosi? ze sob? mikstury : )

Zako?czenie
W tym miejscu ko?czy si? pierwszy poradnik z serii.
Nast?pnego pt ,,Przewodnik po atrybutach, czarach i umiej?tno?ciach" mo?ecie si? spodziewa? w przeci?gu 3 dni.
By zaspokoi? ciekawo?? o ,,serii" poradnik?w powiem Wam, ?e zamierzam napisa? 3 poradniki o grze w TibiaMe, oraz wiele innych z opisami wysp i quest?w.
Je?li kto? zauwa?y? jaki? b??d to prosz? o poprawienie w komentarzu : )

Poradnik jest cz??ci? serii :
TibiaMe z Dzikim Johnsonem!
 

danio4don

Advanced User
Joined
Oct 6, 2011
Messages
233
Reaction score
6
Age
25
Odp: TibiaMe - Og?lne wprowadzenie !

bardzo Dobry Poradni na pewno przyda si? pocz?tkuj?cym graczom :)

i oczywi?cie + dla cb
 

milena59

New User
Joined
Mar 23, 2018
Messages
1
Reaction score
0
Odp: TibiaMe - Og?lne wprowadzenie !

We? i to wszystko zapami?taj.
 

tobii32

New User
Joined
Jul 5, 2018
Messages
1
Reaction score
0
Odp: TibiaMe - Og?lne wprowadzenie !

Je?li chcesz kupi? meble metalowe to polecam wej?? sobie na i zapozna? sie z ofert? tej firmy. Uwa?am, ?e nie jedna osoba b?dzie tym naprawd? zainteresowana.
 
Top