What's new

- ElfBot [TUTORIAL] Elf Bot by Vexler

vexler222

Advanced User
Joined
Feb 12, 2012
Messages
337
Reaction score
11
35675736979293849842.png

Zaczynamy.
Gdy w??czymy elf bota pojawi si? nam taka tabela:

00250393322852832381.jpg

W niej mo?emy wybra? "styl" naszego elf bota(nie zmienia to ustawie?).

G??wne okno "Elf Bota"
35510086838214062097.jpg


1) Healing
62119386240096365898.jpg


a) Spell Hi- W pierwsze okienko wpisujemy czar, kt?rym mamy si? leczy? np. "Exura Vita", w drugie okienko(Health) wpisujemy ilo?? HP je?li spadnie poni?ej tej liczby bot u?yje "Exura Vita", w trzecim okienku(Mana) wpisujemy ilo?? MP je?li spadnie poni?ej tej liczby bot nie u?yje "Exura Vita"


b) Spell Lo- To podobna opcja do "Spell Hi" w pierwsze okienko wpisujemy np. "Exura Gran", w drugie wpisujemy ilo?? HP je?li spadnie poni?ej tej liczby bot u?yje "Exura Gran",
Przyk?ad:

66486475310717967090.jpg


c) UH Rune- W pierwsze okienko(Health) wpisujemy ilo?? HP je?li spadnie poni?ej tej liczby bot u?yje "UH" (Wa?ne:Bot u?yje uh w ostateczno?ci znaczy je?li nie b?dzie mia? many na u?ycie "Exura Vita" lub "Exura Gran")

d) HP Potion- W pierwsze okienko wpisujemy ilo?? HP gdy spadnie poni??j tej liczby u?yje potiona(potiony wybieramy klikaj?c na niebieskie t?o zmieniamy strza?kom w d??, do wyboru mamy:Light,Strong,Great,Ultimate)

e) MP Potion- W pierwszym okienku wpisujemy liczb? poni?ej kt?rej bot ma u?y? potiony(potiony zmieniamy klikaj?c na niebieskie t?o i strza?kom w d??, do wyboru mamy: Light,Strong,Great,Spirit)

f) Healer options- Tutaj ustawiamy czas po kt?rym wszystkie opcje wymienione wy?ej zaczn? dzia?a?(Domy?lne opcje ?? dobre i niema potrzeby ich zmienia?)

g) Heal friend- Leczy przyjaci?? kt?rzy s? w twojej "Friend List"

2) Aimbot
78349875231919200020.jpg


a) Priortitize mages with least cur mp - Zaznacza/Atakuje wrog?w kt?rzy maj? najmniej many (Sorcerer/Druid)

b) Prioritize mages with most miss. mp - Zaznacza/Atakuje wrog?w kt?rzy maj? najwi?cej many (Sorcerer/Druid)

c) Choose enemies with lowest cur hp - Zaznacza/Atakuje wrog?w kt?rzy maj? najmniej HP(Procentowo, niezale?ne od profesji)

d) Lock on leader’s target - Wybiera tego samego wroga kt?rego wybra? "Leader"

e) Auto-combo paralyze/leader target - Atakuje wrog?w kt?rzy chodz? na parali?u kt?re wybierze "Combo Leader"


f) Trace shots - Wida? dok?adnie kto w kogo trafia z run

g) Display best target - Zaznacza najsilniejszego wroga (Tego co ma najwi?cej Many/Hp)

h) Discount Protection zones - Atakuje wrog?w bez Skulla, ?eby nie dali loga

i) Lock on paralyzed sub/enemies -Zaznacza/Atakuje ka?dego wroga kt?ry biega na parali?u

j) Choose subenemy if no enemy - Zaznacza/Atakuje ka?dego "Pod Wroga"(Wi?cej o "Pod Wrogach" w dziale 3)

k) Target enemies onlu if skulled - Zaznacza/Atakuje wrog?w z "Skullem, Red Skullem"(Opcja oszcz?dzania frag?w)

l) Target subenemies only if skulled - Zaznacza/Atakuje pod wrog?w z "Skullem, Red Skullem"

m) Target others only if skulled - Zaznacza/Atakuje wszystkich z poza twej listy przyjaci??(Wi?cej Dzia? 3) kt?rzy maj? "Skulla, Red Skulla"

n) Aim leaders - Wpisujemy nick "Combo Leader"

o) Aim type - Wybieramy co mamy zrobi? gdy "Combo Leader" kogo? zaznaczy (Do wyboru No Action-Nic nie robi, Attack- Atakuje, Follow-Biegnie za celem). Je?li wybierzemy "Attack" mamy do wyboru z czego mamy bi?: HMM, Stalagmite, Icicle, SD, Explo, Exori Vis, Exori Mort, Exori Flam, Exori Frigo, Exori Tera


3) Lists
77063915366395593658.jpg


Tutaj dodajesz/aktualizujesz nicki swoich przyjaci?? jak i wrog?w. Dodatkowo jest podzia? na "Pod Przyjaci??" i "Pod Wrog?w", ci z dopiskiem pod s? mniej wa?ni np. gdy pada przyjaciel z dopiskiem pod i przyjaciel bez dopisku to bot najpierw uleczy tego bez dopisku a potem z dopiskiem "Pod".

a) Team Marks - Po klikni?ciu pojawi si? nam przy osobach dodanych do listy literka E-Enemy lub F-Friend

b) Color outfits of listed players - Automatycznie zmienia outfit graczy dodanych do listy


Przyjaci?? widzisz na niebiesko:

21650923187130656970.jpg


A wrog?w na czerwono:
16008946993702973293.jpg


4) HUD
67498789443318118274.jpg

a) Player info Enabled - Pokazuje jakiekolwiek informacje. Je?li jest to odznaczone to inne nie b?dom pokazywane

b) Show guild name - Zaraz pod nickiem danego gracza pokazuje w jakiej jest Gildi

c) Show vocation, level, hp - Pokazuje jakom dany gracz ma profesje, level, ile HP a ile maxymalnie

d) Look at players automaticly - Gdy ta opcja jest odznaczona nie widzisz nic dopiero gdy klikniesz "Look" na danego gracza, je?li jest zaznaczona to od razu gdy si? kto? pojawi widzisz wszystko

e) Show estimated mana - Pokazuje ile dany gracz ma many

Je?li wszystko jest zaznaczone wygl?da to tak:

32637289369114712503.jpg


f) On-screen Info Enabled - Zaznaczasz je?li chcesz ?eby by?y pokazywane jakiekolwiek informacje o "Elf Bocie" (O nich ni?ej)

g) General information - Pokazuje takie informacje jak Ping, Exp na godzin?, ostatni cel:
24935463246250798306.jpg


h) Death timers - Pokazuje graczy kt?rzy zgineli na twoich oczach i odlicza czas jaki pozosta? do ko?ca PZ

i) Magic wall timers - Pokazuje czas trwania rzuconego przez ciebie Magic Wall, to samo tyczy si? krzak?w rzuconych przez druida

j) Activated hotkeys/shortkeys - Na g?rze ekranu widzisz aktywowane Hotkey/Shortkeys(Wi?cej o nich w dzia?ach 6 i 7)

k) Healing percentages - Po zadaniu obra?e? potworkowi pokazuje si? ile % mu zabra?o, tak samo je?li si? uleczy

90013171328781804512.jpg


l) Damage per second - Zadane obra?enia na sekunde

m) Spells timer - Na g?rze ekranu pokazuje ile trwaj? jeszcze spelle mi?dzy innymi: Haste, StrongHaste, Mana Shield


n) Navigation & exiva Players - Gracze kt?rych masz w "Nawigacji"(Wi?cej w dziale 11), oraz gracze exivovani przez ciebie ju? nigdy ci? nie zaskocz? dzi?ki temu widzisz ile krateks? od ciebie

5) Extras
58986419765690307953.jpg


a) Framerate booster -Zwi?ksza FPS

b) World Only View - Okienko tibi powi?ksza si? znika kana? default oraz nie wida? eq

c) Open windows small -

d) Keep charlist open - Nie znika otworzona lista postci

e) Load settings at login - Po zalogowaniu automatycznie wczytuje poprzednie ustawienia

f) Open backpacks at login - Otwiera ka?dy backpack przy zalogowaniu

g) Don't flash screen on alert - Nie b?yska ekranem podczas alarmu

h) Click reuse enabled - Nie znika strza?ka z Magic Wallem, dopuki nie klikniemy PPM

i) Xray view - Widzisz nazwe potwroka kt?ry jest ni?ej


j) Alternate time format - Ustawia tryb zegara 24-godzinnego

k) Use old rune aiming - Wy??cza hotkey od F1-F12

l) Take screenshot at death - Robi screena gdy padasz(zapisuje si? w folderze z elf botem)

m) Load last skin - Wczytuje poprzedni skin, kt?ry by? u?ywany

n) Non-PvP Mode - Tryb Non-Pvp


6) Hotkey
32547248226349327768.jpg


Tutaj ustawiamy tak naprawde wszystko, ?eby bot widzia? pi?tra ni?ej, sam si? leczy?

7) Shortkeys
61284410068861555206.jpg


Podobna opcja jak wy?ej tylko tutaj aby uruchomic kt?rego? Shortkeysa musimy wpisa? wyraz np. exp

8) Reconnect

Ta opcja s?u?y do reloga czyli wylogowania si? i zalogowania

9) Save

Ta opcja s?u?y do zapisania nowych ustawie? bota(tych kt?re my ustawili?my), Wa?ne!! Aby opcja Healing lub inna zadzia?a?a zawsze musimy klikno? "Save"

10) CaveBot

To najwa?niejsza opcja, tutaj mo?emy ustawi? auto expienie, kupowanie potion?w itd
86622640544091582425.jpg


a) Emplacement - Tutaj wybieramy droge naszej postaci np. aby posz?a na po?udnie wybieramy south (klikamy na niebiesk? ramke i strza?k? w d??)

b) Stand - Nasza posta? zatrzyma si? w miejscu na kilka sekund

c) Node - Je?li nasza posta? pominie waypointsa w pogoni za potworkiem, dzi?ki tej opcji wr?ci si? do niego

d) Walk - Standardowa Opcja "Id?"

e) Action - Przydatne gdy nasza posta? ma otworzy? drzwi, kupi? eq, od?o?y? pieni?dze do banku
Przyk?adowy skrypt na depozytowanie pieni?dzy w banku:

say Hi
wait 1000
npcsay deposit all
wait 1000
npcsay yes
wait 1000
npcsay balance

f) Rope - U?ycie liny przez nasz? posta?

g) Ladder - Podobnie jak u liny lecz tutaj nasza posta? wejdzie po drabinie

h) Shovel - U?ycie ?opaty przez nasz? posta? np. do odkopania dziury

i) Show labels - Zaznaczenie tej opcji powoduje pokazanie si? opisu waypoints?w przydatne przy kupowaniu potion?w, depozycji pieni?dzy

j) Follow Waypoints - Zaznaczenie tej opcji spowoduje ?e bo zacznie si? prusza? po przygotowanych waypointsach


k) CaveBots Hotekys
86841234577438515835.jpg

mo?emy tam ustawi? hotkey kt?re b?dom aktywne gdy CaveBot b?dzie aktywny

l) Looting - Opcja s?u?y do zbierania loota z potwor?w

63895126682423353860.jpg


Przyk?ad:
74064961669479030944.jpg


m) Options - Ustawiamy tutaj np. jakie ?opaty ma u?y? bot lub jakie liny

53199503401319702127.jpg


-Use rope zmieniamy tutaj jakie liny ma u?y? bot

-Use shovel zmieniamy tutaj jakiej ?opaty ma u?y? bot

-Skip nearby nodes opcja ta s?u?y do pomijania bliskich punkt?w zwanych "Node"

-Open next bp po zaznaczeniu tej opcji bo b?dzie otwiera? kolejny bp po zape?nieniu si? aktualnego

-Loot nearby targets po zaznaczeniu tej opcji bot b?dzie otwiera? cia?a potwr?w kt?ry s? ko?o nas(zabite przez nas)

-Loot distant targets po zaznaczeniu tej opcji bot b?dzie otwiera? cia?a potwor?w kt?re s? kilka/kilkadziesi?t sqm od nas (zabite przez nas)


n) Alters
44023697439907675809.jpg


-Player on screen Alarm uaktywnia si? gdy gracz pojawi si? na ekranie

-Gm/Cm detected Alarm uaktywnia si? gdy Gm/Cm pojawi si? na ekranie

-Player attacking Alarm uaktywni si? gdy gracz nas zaatakuje

-Default chat msg Alarm uaktywni si? gdy kto? napisze ci co? na chacie domy?lnym w naszej obecno?ci

-Private chat msg Alarm uaktywni si? gdy kto? napisze co? na prywatnym chacie

-Disconnected Alarm uaktywni si? gdy nasza posta? zostanie wyrzucona/wylogowana z gry

T?umaczenie:
S-Odtwarza d?wi?k

P-Zatrzymuje CaveBota

X-Bot daje loga(exita)

R-Bot b?dzie pr?bowa? si? zalogowa? ponownie


o) Saving & Loading settings
99464322460761755001.jpg


Name- Dowolna nazwa pliku CaveBot

Edit- Wy?wietla nam si? nowe okno do edycji skryptu

Save- Zapisuje pliki CaveBot o danej nazwie

Load- Wczytuje pliki CaveBot o danej nazwie


11/12/14) Navigation/Links/Proxy
70480392056004582922.jpg
08252678700699270173.jpg

Tutaj mamy opcje ??nczenia 2bot?w w jeden (po odpowiednim ustawieniu trzy lub wi?cej postaci b?dzie robi? to samo)
Nigdy si? w to nie bawi?em wi?c nie wy t?umacze :(


13) Creature spy
01989428174603519215.jpg

Mamy tutaj wszystkie postacie, potwory, npc w zasi?gu naszego wzroku i te nad nami i pod nami. S? r?wnie? szczeg??owe dane takie jak:
-Pozycja wzgl?dem postaci

-Poziom HP(W procentach)

-Szybko??


14) Load

Ta opcja umo?liwia nam wczytanie zapisanych ustawie?

15) Targeting
40427080192382276513.jpg

a) Tabelka po lewej stronie-Lista potwor?w

b) Name- Nazwa potworka

c) Count- Okre?la si? liczb? potwor?w

d) Setting- Przy ilu potworach na ekranie maj? dzia?a? dane ustawienia

e) Categories- Wed?ug waszeg uznania(mo?na zostawi? puste)

f) Hp% range- Ustawiamy od ilu % HP bot ma zaznaczy? potworka(domy?lne 0 to 100)

g) Monster attacks- Tutaj ustawiamy unikanie atak?w specjalnych potwor?w

h) Danger lv- Tutaj ustawiamy jak bardzo gro?ny jest potw?r (0-10)

i) Desired stance- Tutaj ustawiamy jak bot ma podchodzi?/ucieka? od danego monstera

j) Desired Action- Tutaj ustawiamy czy bot ma Atakowa?/?ledzi? danego monstera

k) Attack mode- Typ atakowania potwora

l) Wear ring- Wybieramy jaki ring ma za?o?y? bot w przypadku atakowania danego monstera(nie wymagane)

m) Loot monster- Zaznaczamy t? opcje je?li chcemy by bot zbiera? loota z danego monstera

n) Play alarm- Zaznaczamy t? opcje je?li chcemy ?eby bot wydawa? d?wi?k alarmu przy ataku tego monstera


-Target selection

51665151306965147692.jpg

Tutaj ustawiamy kryteria ataku monstera
List order- Jako pierwszy b?dzie atakowany monster kt?ry jest pierwszy na li?cie targetingu

Health- Jako pierwszy atakowany b?dzie ten monster kt?ry ma najmniej HP

Proximity- Jako pierwszy b?dzie atakowany monster najbli?ej postaci

Danger- Jako pierwszy b?dzie atakowany monster kt?ry jest najgro?niejszy(wed?ug listy targetingu)

Random- Potworki b?d? atakowane losowo

Stick- Gdy potworek ucieknie z ekrany i wr?ci zostanie zaatakowany jako pierwszy

Target must be reachable- Bot b?dzie atakowa? tylko te monstery do kt?rych dojdzie

Target must be shootable- Bot b?dzie atakowa? te monstery do kt?rych b?dzie m?g? strzeli? z czaru/runy/bolta/strza?


-Blocked titles
21052189144156623071.jpg


Tutaj ustawiamy kratki na kt?rych bot ma nie stawa? np. ognie

-Saving & Loading settings
56332844218749853299.jpg

Tutaj zapisujemy, wczytujemy, edytujemy pliki targetingu

-Stance options

02554452648672243071.jpg


Range distance- Bot b?dzie atakowa?tylko te monstery co s? odalone o kilka sqm

Attack frequency- Czas powtarzania si? atak?w (1000ms-1s)

Ignore other's monsters- Wybieramy czy bot ma ignorowa? potworki innych graczy

Ignore Anti-bot monsters- Gdy zaznaczymy te opcje bot b?dzie ignorowa? monstery Anty-Bot

Sync spell with attacks- Bot b?dzie r?wnocze?nie atakowa? z broni i runy

Sync spell with attacks-

Run targetting- Po zaznaczeniu tej opcji nasz targeting zostanie w??czony


17) Icons
68624358913827078500.jpg


Name- Wy?wietlana nazwa icony

Lclick- Akcja po klikni?ciu LPM na ikone

Pclick- Akcja po klikni?ciu PPM na ikone

Size- Rozmiar ikony

On- W??cza dan? ikone

Bkg Draw- Pokazuje ikone na drugim planie

Enable icons- Uaktywnia wszystkie ikony

Make icon space top- Robi miejsce na g?rze ekranu na ikony

Make icon space bottom- Robi miejsce na dole ekranu na ikony

Large- Powi?ksza miejsce na ikony

Inactive state- Kolor, miejsce ikony gdy jest nieaktywna

Active state- kolor, miejsce ikony gdy jest aktywna37730350811824896964.jpg
 

Gangster9988

Senior User
Joined
Jun 1, 2008
Messages
1,108
Reaction score
42
Odp: [TUTORIAL] Elf Bot by Vexler

Powiem Ci ,ze postarales sie . Fajnie ,ze ktos odswiezyl tutorial
 

karmazynowy

Active User
Joined
Feb 12, 2009
Messages
59
Reaction score
1
Odp: [TUTORIAL] Elf Bot by Vexler

Tutaj mamy opcje ??nczenia 2bot?w w jeden (po odpowiednim ustawieniu trzy lub wi?cej postaci b?dzie robi? to samo)
Nigdy si? w to nie bawi?em wi?c nie wy t?umacze
2 male literowki zobaczyle. Laczenia i wytlumacze :)
 

Placek

Blue Waffle
Joined
Sep 30, 2008
Messages
6,793
Reaction score
672
Age
9
Odp: [TUTORIAL] Elf Bot by Vexler

Temat przeniesiony do dzialu poradnikow.

Ogolnie wszystko opisane tak jak w kazdym innym poradniku na temat elfa. Nic specjalnego sie tu nie znalazlo co by go wyroznialo.
Byly juz nawet tutaj takie poradniki, a jeden jeszcze jest(poprzedni mial ponad milion odslon).
Ta duza czcionka to tez nie do konca dobry pomysl moim zdaniem. Po prostu jak jest normalnie to sie dobrze czyta, a tak, nie do konca.
 

Martow

Active User
Joined
Feb 9, 2013
Messages
121
Reaction score
4
Odp: [TUTORIAL] Elf Bot by Vexler

Poradnik ujdzie, tylko czcionka zbyt du?a kt?ra sprawia, ?e wszystko si? zlewa.. Tak naciapane. Ale nie jest z?y.
 

Grecky

Active User
Joined
Mar 27, 2011
Messages
132
Reaction score
3
Odp: [TUTORIAL] Elf Bot by Vexler

Super!
dzi?ki niestety na win 7 nie chodzi bot
 

Rikodek

Advanced User
Joined
Aug 21, 2012
Messages
300
Reaction score
14
Odp: [TUTORIAL] Elf Bot by Vexler

z wiezienia vexler dzis wyszedles :p grazynka byla zaskoczona chlopie, zebys widzial jej mine jak sie miziala z grzesiem
 

Kage Thunder

Advanced User
Joined
Sep 30, 2012
Messages
184
Reaction score
3
Odp: [TUTORIAL] Elf Bot by Vexler

Mi nie dzia?a ten bot... Bo mam Nortona, umie kto? obej?? system, ?eby nie usuwa? plik?w .exe?
 

karcii

New User
Joined
Mar 4, 2013
Messages
1
Reaction score
0
Odp: [TUTORIAL] Elf Bot by Vexler

Jak Dla Mnie Poradnik Mo?e by?.. Mo?e jest wiele takich samych ale na tibi.net jak b?dzie jeszcze jeden to osoby kt?re pierwszy raz si?gaj? po Elfbota Ng b?d? mia?y jasno??:D

POZDROkarcii1
 

Kage Toxic

Banned
Joined
Feb 22, 2013
Messages
204
Reaction score
6
Odp: [TUTORIAL] Elf Bot by Vexler

Poradnik jest bardzo dobry.
Sam z niego skorzysta?em i jestem zadowolony :)
 
Top