What's new

Wywiad z Vxr [Global Mod]

Kaisus

Advanced User
Joined
Jan 21, 2012
Messages
401
Reaction score
25
MIWWqBy.png


Kaisus: Witam Ci? Vxr, z tej strony Kaisus. Czy zechcesz udzieli? wywiadu dla Tibia.Net.Pl ?

Vxr: Tak, z mi?? ch?ci?.

Kaisus: Na pocz?tek przedstaw si? naszym czytelnikom, jak masz na imi?, ile masz lat, sk?d pochodzisz ?

Vxr: Na imi? mam Micha?, mam 20 lat i pochodz? z Radomia(mazowieckie).

Kaisus: Sk?d dowiedzia?e? si? o Tibia.net.pl, przypadek ?

Vxr: To by?o dosy? dawno temu kiedy pierwszy raz zawita?em na forum , jednak wydaje mi si?, ?e wyszuka?em forum o tibii w google.

Kaisus: Jak si? sta?o ?e awansowa?e? na t? rang? ?

Vxr: Globalnym moderatorem by?em ju? wcze?niej, a dosta?em si? na niego dzi?ki mojej pracy i temu, ?e administracja mnie doceni?a. Po przerwie postanowi?em wr?ci? do kadry, zosta? mi zaproponowany moderator, na kt?rego si? zgodzi?em, jednak stara?em si? udowodni?, ?e sta? mnie na wi?cej, przez rzucanie ciekawymi pomys?ami oraz sumiennym wype?nianiem obowi?zk?w. Przez co zosta?em doceniony drugi raz.

Kaisus: Piastowa?e? kiedykolwiek wy?sz? rang? na jakim? forum ni? ,,U?ytkownik'' ?

Vxr: Nie skupia?em si? nigdy na innych forach, bo po prostu nie czu?em takiej potrzeby. Wi?c mo?na wywnioskowa?, ?e nie piastowa?em rang na innych forach.

Kaisus: Masz jaki? wz?r osoby z forum kt?r? starasz si? na?ladowa? poniek?d ?

Vxr: Tak, siebie.

Kaisus: Co my?lisz o tera?niejszym stanie aktywno?ci u?ytkownik?w na TNET ?

Vxr: Ogranicza si? ona do zalogowania, pobrania pliku i mo?e czasami jakiej? wypowiedzi w dziale tech. Og?lnie du?o u?ytkownik?w pisze, kogo to nie jest wina bo forum pada, a wprawdzie wina jest jedna, tibia upada, a starsze spo?ecze?stwo forum wyros?o z tego.

Kaisus: Ile czasu po?wi?casz na wykonywanie swoich obowi?zk?w jako Imperator ?

Vxr: Na forum mo?na powiedzie?, ?e przebywam ca?y czas, jednak nie jest to sama praca, bo nie mam jej na tyle, aby traktowa? to jako dni?wk?. Wa?ne jest to, ?e moja praca nie polega na jaki? ?ci?le okre?lonych obowi?zkach, a bardziej takich z doskoku.

Kaisus: Czy twoim zdaniem forum idzie z du?? szybko?ci? do przodu czy stoi w miejscu?

Vxr: Jak wspomnia?em, forum o tibii nie mo?e i?? do przodu, bo po prostu ten temat si? wypala. Mo?na zauwa?y? to po innych forach, kt?re wprowadzaj? nowe tematyki, czy r?wnie? maj? spadki u?ytkownik?w. Jednak nie mog? wspomnie? te? o tym, ?e por?wnuj?c forum p?? roku temu, a dzisiaj nie ma r??nicy bo jest, co wida? po statystykach forum.

Kaisus: Ka?dy z nas si? nad tym chocia? raz zastanawia?, sk?d wzi?? si? Tw?j nick - Vxr ?

Vxr: Przypadkowa kombinacja przycisk?w klawiatury, ale d?ugo przed forum, kiedy to potrzebowa?em nicku do gry.

Kaisus: Masz jakiego? zaufanego przyjaciela na forum kt?rego si? poradzasz w trudnych sprawach ?

Vxr: Przyjaciel to du?e s?owo w ?yciu, a w internecie jeszcze wi?ksze. Mog? powiedzie?, ?e mam serdecznych koleg?w, kt?rymi s?: Dziki, Eturl, Seylit oraz Skeyba.

Kaisus: Czy aktualnie pogrywasz w tibi? ? ( Je?eli tak to rozwi? swoj? wypowied? : gdzie, nick, level)

Vxr: Aktualnie nie, bo nie mam na to czasu.

Kaisus: Najwi?ksze osi?gni?cie w ?wiecie Tibii Rl ?

Vxr: Jako? d?ugo nie gra?em na rl tibii, przez co nie mog? si? pochwali? 300lvl. Moim najwi?kszym osi?gni?ciem jest 105 palladyn, kt?ry mia? hacka i zosta? zrookowany.

Kaisus: Jak oceniasz kadr? tibia.net.pl ? Chcia?by? co? zmieni? ?

Vxr: Kadra jest w miar? zgrana, s? jeszcze osoby, kt?re nie nad??aj?, ale miejmy nadzieje, ?e zmieni si? to przez wprowadzenie grup moderator?w i ich opiekun?w.

Kaisus: Czy uchylisz nam chocia? troch? r?bka tajemnicy o nowym projekcie tworzonym przez TNET ?

Vxr: Tak! Pracuj? przy nim dwie osoby. I dodatkowo mog? zdradzi? cel projektu, ma on na celu to, ?e aktywno?? u?ytkownik?w poprzez wypowiedzi na forum wzro?nie.

Kaisus: Co przychyli?o was (kadr? TNET) do zrobienia tematu w dziale Technicznym forum z tytu?em ,,Wywiad ?rodowiskowy'' ? Planujecie jakie? masowe zmiany z uczestnictwem u?ytkownik?w ?

Vxr: Nie chc? si? chwali?, ale pierwsza ods?ona wywiadu mia?a miejsce z 2tyg. wcze?niej, kiedy to wpad?em na pomys?, aby moderatorzy mogli napisa? to wszystko, co by inni mogli zjecha?. P??niej niby wspomnia?em, o czym? takim dla u?ytkownik?w(Tak twierdzi Eturl). Wi?c zmodyfikowa?em pytania i skierowa?em je do u?ytkownik?w. I tak, je?li propozycje b?d? sensowne, to zmiany zostan? wprowadzone.

Kaisus: Co mo?esz powiedzie? o nowym administratorze przys?anym od TRO Media SA kt?ry ma cel zbierania informacjii i cennych uwag, Pico ? Czy ju? si? z nim zapozna?e? jako ,,wy?szy cz?onek kadry'' ?

Vxr: Pico, spoko typek. Nie jest jakim? firmowym s?u?bist?, normalny cz?owiek, kt?ry walczy o Nasze pomys?y z Tro i cz?sto udaje mu si? wygra?. Sam r?wnie? stara si? anga?owa? w projekty, w kt?rych ma jakie? poj?cie. Nie robi tego publicznie, bo tu nie chodzi o pokaz robi to tak, aby mo?na by?o zauwa?y?, ?e jest on z Nami.

Kaisus: Jak oceniasz odej?cie z ,,s?u?by'' na TNEcie Korzonka, dobrze wp?ywaj?ce na forum czy wr?cz przeciwnie ?

Vxr: Korzonek og?lnie by? pozytywn? postaci? w kadrze, to mog? powiedzie? o czasie, kiedy to wcze?niej by?em globalnym moderatorem. Teraz si? wypali? jak ja kiedy? i przerwa mo?e mu dobrze zrobi?.

Kaisus: Co mo?esz powiedzie? o pierwszej i kolejnej cz??ci konkursu ,,aktywno?ciowego'' w kt?rym do wygrania w tej edycji jest Serwer Dedykowany, reputacja i VIPowskie cz?onkostwo ?

Vxr: Sama idea wed?ug mnie jest jak najbardziej pozytywna. Poprzednia edycja przynios?a Nam Troch? korzy?ci, ale i zgrzyt?w, g??wnie o zasady. Druga edycja jest ju? moim zdaniem du?o lepiej dopracowana i ma szans? przynie?? jeszcze wi?cej korzy?ci, nie o same skrypty/mapy, ale te? o przybycie nowych u?ytkownik?w, kt?rzy s? zainteresowani nagrod?.

Kaisus: W dziale Galerie Mapperskie mo?emy podziwia? twoje projekty map. Sk?d wzi??a si? inspiracja t? cz??ci? sztuki tibiijskiej ?

Vxr: Raczej przysz?a tak z niczego, zrobi?em mapk? pokaza?em Seylit'owi on mnie troch? zmiesza? z b?otem i stara?em si? robi? co? lepszego, po czym zauwa?y?em, ?e jednak tworzenie nowych teren?w to fajna zabawa.

Kaisus: Czy jest jaki? u?ytkownik?w lub kadrowicz z ni?sz? rang?, kt?remu m?g?by? odda? swoje stanowisko z czystym sumieniem ?

Vxr: To jest dosy? trudne pytanie. I tak szczerze nie wiem, czy znam na nie odpowied?. Gdyby? to zrobi? 2tyg. wcze?niej, to bym to odpowiedzia? bez wahania. Chyba mo?na si? domy?li? o kim mowa.

Kaisus: Jakie jest Twoje zdanie na temat przywr?cenia gazetki Tibia.net.pl ?

Vxr: Takie samo jak na temat tibii, aby by?a gazetka musi mie? kto j? czyta? i wypowiada? si? w jej temacie.

Kaisus: Nasz wywiad dobiega ko?ca, chcia?em Ci podzi?kowa? za czas po?wi?cony na udzielenie wywiadu, wyczerpuj?ce odpowiedzi i t? przyjemno?? kt?r? mi sprawi?e? godz?c si? na niego. Czy Chcia?by? kogo? pozdrowi? na samym ko?cu?

Vxr: R?wnie? dzi?kuje i tak, pragn? pozdrowi?: Eturl'a, Dziki'ego, Seylit'a, Skeybe, Kuziego, Kurtisa, Ciebie i ca?? reszt? os?b, kt?re zawsze s?u?y?y mi rad?.

Kaisus: ?ycz? Ci mi?ego dnia i kolejnego awansu . Cze?? !

Vxr: Piona!
 

Eturl

We shall know no fear!
Joined
May 21, 2008
Messages
2,280
Reaction score
463
Age
32
Odp: Wywiad z Vxr [Global Mod]

P??niej niby wspomnia?em, o czym? takim dla u?ytkownik?w(Tak twierdzi Eturl).
By?o po pijaku do mnie nie pisa?, bo nie dziwota, ?e nie pami?tasz ;p
 

Debski

Senior User
Joined
Apr 16, 2008
Messages
1,491
Reaction score
266
Odp: Wywiad z Vxr [Global Mod]

< Co tu jest napisane? Nie moge rozczyta?, powa?nie.
Zawsze s?dzi?em, ?e Vxr ma ok 15lat, a nie 20. C?? ludzie zawsze si? myl?.

Kaisus: Masz jaki? wz?r osoby z forum kt?r? starasz si? na?ladowa? poniek?d ?

Vxr: Tak, siebie.
Jak to pisa?e?, to my?la?e? ?e emanujesz zajebisto?ci?? Wybacz, ale jeste? naprawd? chujowy. [to do vxr]

#Down
Parcie na moda _/
 
Last edited:

Sir Budo

Advanced User
Joined
Jun 26, 2011
Messages
456
Reaction score
36
Odp: Wywiad z Vxr [Global Mod]

Wywiad ?adny, przejrzysty.Du?y + za zorganizowanie go z Vxr'em :D

@do Ali
Sam jeste? chujowy. :)
 

Vxr

Ty r?b swoje brat!
Joined
Jul 13, 2010
Messages
700
Reaction score
131
Age
30
Odp: Wywiad z Vxr [Global Mod]

< Co tu jest napisane? Nie moge rozczyta?, powa?nie.
Zawsze s?dzi?em, ?e Vxr ma ok 15lat, a nie 20. C?? ludzie zawsze si? myl?.


Jak to pisa?e?, to my?la?e? ?e emanujesz zajebisto?ci?? Wybacz, ale jeste? naprawd? chujowy. [to do vxr]

Nie, niczym nie emanowa?em, po prostu jestem sob? i nie czuj? potrzeby dowarto?ciowania si? kogo? ?ywotem. To tak zwane zdrowe podej?cie do ?ycia. :)

Je?li Ty tak prowadzisz swoje ?ycie internetowe, czy realne to gzz.

@Down
Nie wysilaj si?, zaliczy?e? faila z komentarzem, kt?ry jest nad tym.
 
Last edited:

Kaisus

Advanced User
Joined
Jan 21, 2012
Messages
401
Reaction score
25
Odp: Wywiad z Vxr [Global Mod]

Nag??wek wywiadu zmieniony na pro?b? czytelnik?w.

Zapraszam do komentowania.
 

Laki

&#51221;&#49888;&#50630;&#51060; &#49688;&#45796;
Joined
Oct 28, 2011
Messages
470
Reaction score
71
Odp: Wywiad z Vxr [Global Mod]

Nie, niczym nie emanowa?em, po prostu jestem sob? i nie czuj? potrzeby dowarto?ciowania si? kogo? ?ywotem. To tak zwane zdrowe podej?cie do ?ycia. :)

Je?li Ty tak prowadzisz swoje ?ycie internetowe, czy realne to gzz.

@Down
Nie wysilaj si?, zaliczy?e? faila z komentarzem, kt?ry jest nad tym.


Nie wiem czy zgrywasz g?upiego, czy nie zrozumia?e? pytania zadanego przez Kaisusa. Posiadanie wzoru/autorytetu =/= dowarto?ciowanie si? czyj?? osob? (jak w og?le wpad?e? na co? takiego)? Odpowiadaj?c na pytanie 'tak, siebie' wyszed?e? na zadufanego w sobie buca, przynajmniej w moich oczach, bo kim trzeba by?, ?eby uwa?a? samego siebie za wz?r do na?ladowania?
Pewnym siebie cz?owiekiem? :> / Beo.
#Pewny siebie cz?owiek nie musi stawia? siebie jako wz?r do na?ladowania? To si? nazywa narcyzm.
Raczej samodzielno??, bo sam odp. za ka?dy sw?j ruch, a nie kopiuje jak xero. //Vxr

#temat
Wywiad nudny, aczkolwiek poprawny.

#down
Nikt nie ma problemu, koniec tematu. Po prostu nast?pnym razem wystarczy si? nieco bardziej wysili? i pomy?le? przed wys?aniem odpowiedzi.
icon_rolleyes.gif
 
Last edited by a moderator:

Vxr

Ty r?b swoje brat!
Joined
Jul 13, 2010
Messages
700
Reaction score
131
Age
30
Odp: Wywiad z Vxr [Global Mod]

No ja zrozumia?em bardzo dobrze, a odpowiedzi Wy nie zrozumieli?cie. Mo?e sama odp nie m?wi jasno, ale nie trudno si? domy?li?, ?e mia?em na my?li to, ?e jestem jaki jestem i nie musz? si? wzorowa? na kim?, aby by? lepszym cz?owiekiem, w tym przypadku forumowiczem.

Wi?c nie ja tu mam problem. :)

@UP. Zale?y jak kto? chce to odebra?, co mnie ju? nie interesuje i nie rusza. Serio przejad?y mi si? pociski internetowe.
 
Last edited:

Kaisus

Advanced User
Joined
Jan 21, 2012
Messages
401
Reaction score
25
Odp: Wywiad z Vxr [Global Mod]

Aktualizacja
Pozmieniane we wszystkich wywiadach nag??wki i usuni?te zb?dne grafiki.​
 
Top